Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
за работата на Районен съд Ихтиман през 2011 година

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2011 година в Районен съд Ихтиман по щат са били назначени 5 съдии, като от тях един е бил командирован през цялата година в Софийски окръжен съд; един е бил командирован в Софийски районен съд и от 10.12.2011 година е в отпуск за раждане и отглеждане на дете; двама са били в отпуск за раждане и отглеждане на дете и платен годишен отпуск (един до 26.03.2011 година и един до 09.05.2011 година). През 2011 година в Ихтимански районен съд е бил командирован съдия от Районен съд – Тутракан - до 31.01.2011 година, и от 11.10.2010 година до 31.03.2011 година – съдия от Районен съд Ботевград.
Освен съдиите в Районен съд Ихтиман са работили 1 държавен съдия-изпълнител, 1 съдия по вписванията и служители в съдебната администрация, както следва: административен секретар, гл.счетоводител, петима съдебни секретари, двама деловодители, архивар, деловодител “Бюро съдимост”, системен администратор, двама служители в съдебно-изпълнителната служба (секретар и деловодител), призовкар, огняр и чистач, като от 01.07.2011 година има назначен още един деловодител, а от 01.11.2011 година има пенсионирани двама служители (административен секретар и съдебен секретар).
Районният съд има 2 свободни щатни бройка за съдебен секретар.
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. През 2011 година са постъпили общо за разглеждане 2180 дела, съответно - 1600 граждански и 580 – наказателни. Всеки съдия е разглеждал средномесечно 64,49 дела. Заварените висящи дела в началото на периода са 206, от които 111 са граждански и 95 наказателни.
2. За отчетния период са свършени 1832 дела – съответно - 1591 граждански и 606 наказателни дела. Средномесечно един съдия е приключвал по 59,38 дела.
3. От приключените 1591 граждански дела 1583 са решени в 3 месечен срок, или 99 %, като от приключените 606 наказателни дела 489 са решени в същия срок, или 81%, или - 94 % от приключените дела са решени в 3 месечен срок.
4. Подлежащите на разглеждане през 2011 година общо 2386 дела са с 349 повече от 2010 година, когато те са били 2037; с 986 повече от 2009 година, когато те са били 1440; и с 1045 броя повече от 2008 година, когато са били 1341. Подлежащите на разглеждане през 2011 година 1711 граждански дела са с 241 броя повече от 2010 година, като те са били 1470; с 838 броя повече от 2009 година, когато те са били 873; и с 942 броя повече от 2008 година, когато са били 769. Подлежащите на разглеждане през 2011 година 675 наказателни дела са със 108 броя повече от 2010 година и 2009 година, като те са били равни по брой на разглежданите 567 наказателни дела; и със 103 броя повече от 2008 година, когато са били 572. Увеличението на броя разглеждани граждански дела се дължи на увеличения брой на заповедните производства по новия ГПК; има и увеличение на наказателните дела от общ характер, вследствие на увеличената престъпност в съдебния район.
От подлежащите на разглеждане по общия ред 118 граждански дела са приключени 82 дела, от които със съдебен акт по същество 49 дела. За сравнение през 2010 година от подлежащите на разглеждане по общия ред 92 граждански дела са приключени 75 дела, от които със съдебен акт по същество 64; през 2009 година на разглеждане по общия ред са подлежали 112 граждански дела, от тях са приключени 80 дела, от които със съдебен акт по същество 60 дела; през 2008 година на разглеждане по общия ред са подлежали 239 граждански дела, от които са приключени 198 дела, от които с акт по същество 136 дела.
Броят на постъпилите през годината искови производства по общия ред е увеличен в сравнение с 2010 година, увеличен е и броят на заповедните производства (1231 броя) и на другите производства по граждански дела (общо 362, от които 127 бързи производства, 52 дела от и срещу търговци, 139 други граждански дела и 1 административни производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ).
В тримесечен срок са постановени актовете по 99% от свършените граждански дела, като през 2010 година те са били 97%, през 2009 година те са били 95%, а през 2008 година те са били 96%. По гражданските дела са проведени 1118 заседания.
От приключените общо 82 граждански дела, разглеждани по общия ред, са обжалвани 31, или 37,80%. От приключените общо 1591 граждански дела са обжалвани 65, или 4.10%. От обжалваните актове са върнати 26 броя, от които 18 потвърдени, а 4 броя са отменени и 4 броя изменени от въззивната инстанция.
През 2011 година в съда са разгледани 1229 броя граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, които представляват 77,25 % от гражданските дела в съда.
През 2011 година са образувани 217 наказателни дела от общ характер, които са с 41 броя повече от 2010 година и 2009 година, когато са образувани по 176 наказателни дела от общ характер; с 3 броя повече от 2008 година, когато са били 214.
От общо подлежащите на разглеждане през 2011 година 268 наказателни дела от общ характер са приключени 236 дела, или 88,06%,; като през 2010 година от 208 дела от общ характер са приключени 158, или 75,96%; през 2009 година от общо подлежащите на разглеждане 209 дела от общ характер са приключени 177, или 84,68%; съответно през 2008 година от общо подлежащите на разглеждане 242 са приключени 209, или 86,36%. През 2011 година в тримесечния срок са решени 181 дела от общ характер, което представлява 77,00%; за сравнение през 2010 година в тримесечния срок са решени 110 дела от общ характер, което представлява 69,62%; през 2009 година в тримесечния срок са решени 147 дела от общ характер, което представлява 83% от свършените дела; през 2008 година в тримесечния срок са решени 188 дела от общ характер, което представлява 90% от свършените дела. Налице е устойчива тенденция за подобряване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
По приключилите с акт по същество наказателни дела през 2011 година са осъдени 257 лица, от които 9 непълнолетни, като 98 са осъдени на лишаване от свобода (в това число 70 условно), 12 лица на глоба, 147 лица на пробация. По НОХД са оправдани 14 лица. Следва да се отбележи увеличения брой на осъдените непълнолетни лица – 9, като през 2010 година са били 6, през 2009 година са били 2, за сравнение през 2008 година те са били 18. Въпреки доброто взаимодействие между социалните служби в региона и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, кризата, обхванала страната, се отразява неблагоприятно и върху младежите, провокирайки извършването на престъпления срещу собствеността.
През 2011 година са обжалвани или протестирани 15 броя от постановените актове по наказателни дела от общ характер.
Решени със споразумения са 172 броя дела, а 5 броя наказателни дела от общ характер са върнати на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. В тази връзка следва да се отбележи устойчивата тенденция в последната години за намаляване броя на върнатите за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения дела, произтичащ от подобрение в работата на органите на досъдебното производство и прокуратурата – съответно 11 броя през 2010 година и 9 броя през 2009 година.
Основната част от разглежданите през 2011 година наказателни дела от общ характер касаят извършени престъпления по транспорта чл.343б /в/ от НК – общо 125 броя, срещу собствеността – общо 86 броя (преобладаващо кражби – 70 броя, грабежи – 4 броя, измама – 1 броя, присвояване – 2 броя), и други – общо 38 броя, следват престъпления против личността – 12 броя (от тях 4 телесни повреди). Сравнително незначителен брой са делата за престъпления, свързани с наркотични вещества – 5 броя, изнасилване – 1 броя, документни престъпления – 1 броя, не са разглеждани дела за престъпления против интелектуалната собственост, противозаконно лишаване от свобода, блудство.
В Районен съд – Ихтиман през отчетния период няма внесени от прокуратурата наказателни производства със значим обществен интерес.
През 2011 година са постъпили 5 броя НЧХ дела, през 2010 година били са 12 броя, като през 2009 година те са били 8 броя, през 2008 те са били 13 броя.
От подлежащите общо на разглеждане през 2011 година 10 броя НЧХ дела са приключени 6 броя, от които 3 със съдебен акт по същество, а 2 броя са прекратени поради постигнато помирение и 1 брой е прекратено по други причини. За сравнение през 2010 година от подлежащите общо на разглеждане 15 броя НЧХ дела са приключени 10 броя, от които 4 със съдебен акт по същество, а 6 броя са прекратени, през 2009 година от подлежащите общо на разглеждане 16 броя НЧХ дела са приключени 13 броя, от които 7 със съдебен акт по същество, 5 броя са прекратени поради постигнато помирение и 1 брой е прекратено по други причини; през 2008 година от подлежащите на разглеждане 19 броя НЧХ дела са приключени 11, от които 6 броя със съдебен акт по същество, а 5 броя са прекратени поради постигнато помирение. През 2011 година няма приключени НЧХ дела в тримесечен срок, докато през 2010 година в тримесечен срок са приключени 6 броя дела, или 60%, през 2009 година те са били 3 броя, или 23%; през 2008 година няма приключени дела в тримесечен срок.
През отчетния период на 2011 година са постъпили за разглеждане 30 дела по реда на чл.78а от НК, или с 8 броя повече от 2010 година, когато са били 22 дела; през 2009 година тези дела са били 47 броя; през 2008 година са били 10 броя. От общо разгледаните през 2011 година 36 броя производства по чл.78а от НК са приключени 32 броя, като от тях 25 в тримесечен срок, или 78%.
През 2011 година са постъпили 98 броя частни наказателни дела, или с 14 броя повече от 2010 година, когато са били 84 броя; с 27 броя повече от 2009 година, когато са били 71 броя; с 81 броя дела повече от 2008 година, когато са били 17 броя. От подлежащите на разглеждане 103 броя дела са приключени 103, всички в тримесечен срок.
През периода са проведени 60 броя разпити пред съдия, което е с 22 броя по-малко от 2010 година, когато са били 82 броя; с 16 по-малко от 2009 година, когато са били 76 броя; с 66 броя по-малко от 2008 година, когато са били 126 броя.
Останалите наказателни частни дела са по жалби срещу постановления за прекратяване или спиране на наказателното производство, както и за разрешение или одобрение на претърсвания, обиски и изземвания и 12 броя за извършване на кумулация на присъди. 3 броя от делата са били за налагане на принудителни медицински мерки по ЗЗ.
През 2011 година са образувани 170 НАХ дела, което е с 45 броя повече от 2010 година, когато са образувани 125 НАХ дела; с 44 повече от 2009 година, когато са били 126 броя; с 32 броя повече от 2008 година, когато са били 138 броя. Подлежащи на разглеждане през 2011 година са били 198 броя НАХ дела, от които са приключили 169 броя дела, от които в тримесечния срок 120 броя, или 71 %. За сравнение през 2010 година са били 143 броя НАХ дела, от които са приключени 115 дела, от които в тримесечен срок 93 броя, или 81%; през 2009 година подлежащите на разглеждане НАХ дела са били 141 броя НАХ дела, от които са приключени 123, в срок до три месеца – 116 броя, или 94 %; през 2008 година в тримесечен срок са приключени 99%. От образуваните НАХ дела 35 броя са били по УБДХ, като за сравнение през 2010 година са били 12; през 2009 година те са били 13 броя; през 2008 година този брой е бил 16. Причините за намаляване процента на решените в тримесечен срок НАХ дела са в изтичане сроковете на командироване в Районен съд Ихтиман на съдии от други съдебни райони, което е налагало започването на производства отначало и през 2011 година е нарушило в известна степен устойчивата тенденция за подобряване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
От приключените общо 606 броя наказателни дела (включително и разпитите пред съдия) са обжалвани или протестирани 46 броя акта, или 7,59 %. От обжалваните актове са потвърдени 32 броя акта и 14 броя отменени, изменени или върнати за ново разглеждане.
Действителната натовареност на един съдия през отчетния период подлежащи на разглеждане месечно дела е била 64,49 (за сравнение през 2010 година е била 55,05; през 2009 година - 48 броя, през 2008 година – 27,94 дела), като всеки съдия е решавал по 59,38 дела месечно, (през 2010 година - 49,51 дела месечно, през 2009 година – 41,37 дела, през 2008 година – 24.79 дела).
Следва да се отбележи, че посочената действителна натовареност е отчетена при отработени 37 човекомесеци, като през 2010 година са били също 37, през 2009 година са били 30, през 2008 година са били 47. Действително отработените човекомесеци се формират с отчитане на командироването на съдии от и в Районен съд Ихтиман.
В Районен съд Ихтиман през 2011 година няма забавени дела, спазван е принципът на случайното разпределение.
По съдии данните за 2011 година са следните :
Съдия Ивайло Йорданов е бил командирован през цялата отчетна година в СОС и не е имал възложени дела в Районен съд Ихтиман.
Съдия Анелия Игнатова е имала възложени 918 дела (270 наказателни и 648 граждански), приключила е 847 от тях (242 наказателни и 605 граждански), или 92,27% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 76,5 дела месечно, от които е приключвала 70,58 дела.
Съдия Радослава Йорданова от 26.03.2011 е имала възложени 695 дела (188 наказателни и 507 граждански), приключила е 631 от тях (166 наказателни и 465 граждански), или 90,79% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 77,22 дела месечно, от които е приключвала 70.11 дела.
Съдия Шомова от 09.05.2011 година е имала възложени 525 дела (132 наказателни и 393 граждански), приключила е 474 от тях (116 наказателни и 358 граждански), или 90,29% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 75 дела месечно, от които е приключвала 67,71 дела.
Съдия Гергана Недева /командирована от Районен съд Тутракан за периода от 1 месец/ е имала възложени 44 дела /14 наказателни и 30 граждански/, които е приключила.
Съдия Илия Илиев /командирован от Районен съд Ботевград до 31.03.2011 година/ е имал възложени 203 броя дела /70 наказателни и 133 граждански/, от които е приключил 200 броя /67 наказателни и 133 граждански/. Действителната натовареност за периода е била 67,67 дела месечно, от които е приключвал 66,67 дела.
Съдия Илияна Станкова от 28.10.2010 година е командирована в Софийски районен съд и от 10.12.2011 година е в отпуск за раждане и отглеждане на дете, не е имала възложени дела в Районен съд Ихтиман.
Съдия Росица Тодорова е била командирована от Районен съд Елин Пелин за разглеждането на 1 брой наказателно общ характер дело, което е приключило.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2011 година в СИС са образувани 230 изпълнителни дела, които са със 65 повече от 2010 година, когато са били 165, със 20 повече от 2009 година когато са били 210 и с 62 по-малко в сравнение с 2008 година, когато са били 292. Дължимите по тях суми са в размер на 1 633 319 лв. , докато през 2010г. са били 1 787 465 лв., за сравнение през 2009г. –1 391 148 лв. и през 2008г. –2 003 980 лв.
Общо за разглеждане държавния съдебен изпълнител Милчев е имал 1 319 броя, като през 2010 година те са били 1 240 дела, през 2009 година – 1 341 и през 2008година – 1 423 броя. Подлежащата на събиране сума по разглежданите дела е била 10 095 852 лв.(през 2010година –9 220 243 лв., през 2009година –8 818 870 лв. и през 2008година –9 851 957 лв.)
През отчетния период са свършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 191 изпълнителни дела (през 2010 година те са били 151, през 2009 година – 266 дела и през 2008 година - 292), по които са събрани дължими по главници суми от 312 857 лв., (през 2010 година – 266 512 лв, през 2009 година - 740 948 лв. и през 2008 година – 156 226 лв.) За лихва са събрани 69 906лв. (2010 година – 51 894 лв., 2009 година – 55 560 лв. и през 2008г. – 137 791 лв). Останалите събрани суми са за такси – 27 483лв. и приети други разноски – 22 856 лв. Спаднатата сумата е 394 936 лв., докато през 2010 година е била 491 198 лв.
В края на отчетния период са останали за събиране 9 388 059 лв. по 1 128 изпълнителни дела (през 2010 година –8 462 533 лв. по 1 089 изпълнителни дела, през 2009 година –7 432 778лв. по 1 075 изпълнителни дела и през 2008 година –7 427 722 лв. по 1 131 дела).
Статистическите данни сочат, че се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 230 изпълнителни дела са въз основа на 139 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 786 121 лв., и 88 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 305 575 лв. Към посочените изпълнителни дела се е присъединила НАП с подлежащи на събиране 317 336 лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 1 315 983 лв.
За сравнение през 2010 година държавата в лицето на НАП се е присъединила като кредитор за сумата от 640 197 лв, а през 2009г. за сумата от 788 785лв. и през 2008 година – за 306 816 лв.
Високата безработица в района и тежкото икономическо състояние на предприятията е основната причина за нарастване на трудно събираемите вземания. Освен това, със създаване института на частните съдии – изпълнители се наблюдава тенденцията безпроблемно събираемите вземания да се поемат от частните съдии – изпълнители и в момента, в който се появи проблем по събиране на вземането, делото да се прехвърля на държавния съдия – изпълнител.
Срещу действията на държавния съдебен изпълнител са подадени 5 жалби, от които 4 са отхвърлени като неоснователни.
СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Сградата на Районен съд Ихтиман е собственост на Министерство на правосъдието, като освен от служителите и магистратите сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие). Обособено е помещение, което да бъде ползвано от служителите на „Съдебна охрана” и в което да пребивават конвоираните за съдебно заседание задържани под стража подсъдими.
Необходимо е извършването на саниране (ремонт на фасадата на съда), обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки.
2. Съдът е оборудван с 25 компютри, заведени като ДМА и предоставени от Министерство на правосъдието и ВСС. Същите работят с програмни продукти: Windows XP и Windows 7, Office 2003 и Office 2010 , Apis, Siemens – програма за разпределение на съдебните дела , C+C Automation, Audio Delux Rerorder – програма за запис на съдебните дела в зала, NOD 32 – антивирусна програма за компютрите, както и Система на ВСС за разпределение на съдебните дела.
Инсталирани и активни са 2 бр. сървъри Fujitsu Siemens:
Server 1 - Software, който използва : Windows Server 2003, Siemens Програма за разпределение на съдебните дела , Oracle, DucoWare5,
Server 2 – Software, който използва : Windows Server 2003, Oracle 10g Enterprise Edition за работа на Бюро Съдимост
В съда е изградена компютърна мрежа, която е сертифицирана по LOT 9.
СИС използва за деловодната си дейност програмен продукт на JES, закупен и инсталиран през 2010 година.
Съдът от 2005 година е с осигурен от БТК интернет – ADSL, който от 2008 година е 12Mb/s, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
Съдът има изграден уебсайт, който е активен и се обновява.
Съдът разполага с 10 броя принтери, 2 броя мултифункционални устройства, доставени от ВСС, 2 броя скенер и 1 брой копирна машина; както и с устройство за достъп на лица с увреждания в сградата.

През 2011 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като основно това се е извършвало след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.Гр. Ихтиман, За председател на РС Ихтиман :
25.01.2012 година /Ан. Игнатова/
Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA