Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
за работата на Районен съд Ихтиман през 2013 година

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2013 година в Районен съд Ихтиман по щат са били назначени 5 съдии, като от тях двама са били командирован в Софийски окръжен съд, единият до м.08.2013 г., а другият от м.08.2013 година; и един е бил командирован в Софийски районен съд през целия период. От м.10.2013 г. в съда работи и командирован младши съдия от Софийски окръжен съд.
Освен съдиите в Районен съд Ихтиман са работили 1 държавен съдия-изпълнител, 1 съдия по вписванията и служители в съдебната администрация, както следва: административен секретар, гл.счетоводител, трима съдебни секретари, трима деловодители, архивар, деловодител “Бюро съдимост”, системен администратор, двама служители в съдебно-изпълнителната служба (секретар и деловодител), призовкар, работник поддръжка сгради (огняр) и чистач.
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. През 2013 година са постъпили общо за разглеждане 1831 дела, съответно - 1115 граждански и 716 – наказателни. Всеки съдия е разглеждал средномесечно 51,74 дела. Заварените висящи дела в началото на периода са 187, от които 95 са граждански и 92 наказателни.
2. За отчетния период са свършени 1849 дела – съответно - 1128 граждански и 721 наказателни дела. Средномесечно един съдия е приключвал по 47,41 дела.
3. От приключените 1128 граждански дела 1089 са решени в 3 месечен срок, или 97 %, като от приключените 721 наказателни дела 601 са решени в същия срок, или 83%. 91 % от всички приключени дела са решени в 3 месечен срок.
4. Подлежащите на разглеждане през 2013 година общо 2018 дела са с 28 по-малко от 2012 година, когато те са били 2046; с 368 по-малко от 2011 година, когато са били 2386; и с 19 по-малко от 2010 година, когато те са били 2037. Подлежащите на разглеждане през 2013 година 1210 граждански дела са с 126 по-малко от 2012 година, когато те са били 1336; със 501 по-малко от 2011 година, когато са били 1711; и с 260 по-малко от 2010 година, когато са били 1470. Подлежащите на разглеждане през 2013 година 808 наказателни дела са с 98 броя повече от 2012 година, когато са били 710; и със 133 повече от 2011 година, когато са били 675, и със 241 повече от 2010 година, когато са били 567. Увеличението на броя разглеждани наказателни дела се дължи на увеличения брой НАХД по обжалвани НП през годината и НОХД, а намаления брой граждански дела – на намаления брой заповедни производства.
От подлежащите на разглеждане по общия ред 172 граждански дела са приключени 147 дела, от които със съдебен акт по същество 138 дела. За сравнение през 2012 година от подлежащите на разглеждане 165 граждански дела по общия ред са приключени 122 дела, от които със съдебен акт по същество 93 дела; през 2011 година от подлежащите на разглеждане 118 граждански дела по общия ред са приключени 82 дела, от които със съдебен акт по същество 49 дела; през 2010 година от подлежащите на разглеждане по общия ред 92 граждански дела са приключени 75 дела, от които със съдебен акт по същество 64.
Броят на постъпилите през годината искови производства по общия ред е увеличен в сравнение с 2012 година, намален е броят на заповедните производства (803 броя), намален е и броят на другите производства по граждански дела (общо 178, от които 31 бързи производства, 3 административни производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, 46 други частни граждански дела), а е увеличен броя на делата от и срещу търговци 55 дела, други граждански дела 51 дела.
В тримесечен срок са постановени актовете по 97% от свършените граждански дела, като през 2012 година са били 95%, като през 2011 година са били 99%, през 2010 година те са били 97%. По гражданските дела са проведени 1416 заседания.
От приключените общо 147 граждански дела, разглеждани по общия ред, са обжалвани 14, или 10,00%. От приключените общо 1128 граждански дела са обжалвани 64, или 5,67%. От обжалваните актове са върнати 34 броя, от които 26 потвърдени, 4 отменени и 4 изменени от въззивната инстанция.
През 2013 година в съда са разгледани 803 броя граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, които представляват 66,37 % от гражданските дела в съда.
През 2013 година са образувани 182 наказателни дела от общ характер, които са с 16 повече от образуваните през 2012 година 166 дела; с 35 по-малко от образуваните през 2011 година 217 дела; и с 6 повече от 2010 година 176 дела.
От общо подлежащите на разглеждане през 2013 година 209 наказателни дела от общ характер са приключени 192 дела, или 91,87%; като през 2012 година от 198 наказателни дела от общ характер са приключени 171 дела, или 86,36%,; като през 2011 година от 268 наказателни дела от общ характер са приключени 236 дела, или 88,06%,; като през 2010 година от 208 дела от общ характер са приключени 158, или 75,96%. През 2013 година в тримесечния срок са решени 166 дела от общ характер, което представлява 86,3% , като през 2012 година в тримесечния срок са решени 132 дела от общ характер, или 77,00%, ; през 2011 година в тримесечния срок са решени 181 дела от общ характер, което представлява 77,00%; през 2010 година в тримесечния срок са решени 110 дела от общ характер, което представлява 69,62%; от свършените дела. Налице е устойчива тенденция за запазване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
По приключилите с акт по същество наказателни дела през 2013 година са осъдени 198 лица, от които 1 непълнолетен, като 79 са осъдени на лишаване от свобода (в това число 61 условно), 10 лица на глоба, 102 лица на пробация. По НОХД са оправдани 6 лица. Следва да се отбележи намаления брой на осъдените непълнолетни лица – 1, през 2012 година са били 3, през 2011 година те са били 9, през 2010 година са били 6.
Въпреки доброто взаимодействие между социалните служби в региона и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, кризата, обхванала страната, се отразява неблагоприятно и върху младежите, провокирайки у тях извършването на престъпления против личността.
През 2013 година са обжалвани или протестирани 12 броя от постановените актове по наказателни дела от общ характер.
Решени със споразумения са 139 броя дела, а 9 броя наказателни дела от общ характер са върнати на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. За сравнение през 2012 година – 4, през 2011 година върнатите на прокуратурата дела са били 5, през 2010 година – 11.
Основната част от разглежданите през 2013 година наказателни дела от общ характер касаят извършени престъпления по транспорта чл.343б /в/ от НК – общо 95 броя, срещу собствеността – общо 51 броя (преобладаващо кражби – 37 броя, грабежи – 3 броя, присвояване – 11 броя), следват престъпления против личността – 15 броя (от тях 4 телесни повреди). Сравнително незначителен брой са делата за престъпления, свързани с наркотични вещества – 3 броя, изнасилване – 1 брой, документни престъпления – 1 брой, не са разглеждани дела за престъпления против интелектуалната собственост, противозаконно лишаване от свобода, блудство; като е увеличен броя на разглеждани през отчетния период 14 броя дела за престъпления против брака, семейството и младежта и по специално съжителство с лица, ненавършили 16-годишна възраст (в преобладаващата си част поради наличието на компактна ромска общност и в трите общини на територията на съдебния район).
В Районен съд – Ихтиман през отчетния период няма внесени от прокуратурата наказателни производства със значим обществен интерес.
През 2013 година са постъпили – 13 броя НЧХД, като през 2012 година са били - 9 броя, през 2011 година - 5 броя, през 2010 година – 12 броя,.
От подлежащите общо на разглеждане през 2013 година от подлежащите общо на разглеждане 18 броя НЧХ дела са приключени 15 броя, от които 5 със съдебен акт по същество, 9 броя са прекратени поради постигнато помирение и 1 брой е прекратено по други причини. За сравнение през 2012 година НЧХ дела 13 броя дела са приключени 8 броя, от които 2 със съдебен акт по същество, 6 броя са прекратени поради постигане на помирение; през 2011 година от 10 броя подлежащи на разглеждане НЧХ дела са приключени 6 броя, от които 3 със съдебен акт по същество, а 2 броя са прекратени поради постигнато помирение и 1 брой е прекратено по други причини; през 2010 година от подлежащите общо на разглеждане 15 броя НЧХ дела са приключени 10 броя, от които 4 със съдебен акт по същество, а 6 броя са прекратени. През 2013 година в тримесечния срок са свършени 5 броя, или 33%, като за сравнение през 2012 година те са били 4 броя НЧХ дела, или 50%; през 2011 година няма приключени НЧХ дела в тримесечен срок; през 2010 година в тримесечен срок са приключени 6 броя дела, или 60%; и. Степента на бързина при НЧХ дела (сравнително ниска) се определя от спецификата на разглежданите с тях отношения между страните.
През отчетния период на 2013 година са постъпили за разглеждане 49 дела по реда на 78а от НК; като за сравнение през 2012 година те са били 46, или през 2013 година са постъпили с 2 броя дела повече; или с 19 дела повече от 2011 година, когато са били 30 дела; и с 27 повече от постъпилите през 2010 година, когато са били 22 броя. От общо разгледаните през 2013 година 56 броя производства по чл.78а от НК са приключени 49 броя, като от тях 44 в тримесечен срок, или 90%. Налице е увеличение на бързината за разглеждане на производствата по чл.78а от НК през отчетния период.
През 2013 година са постъпили 140 броя частни наказателни дела, или с 29 броя повече от 2012 година, когато са били 111; с 42 повече от 2011 година, когато са били 98 броя; и с 56 броя повече от 2010 година, когато са били 84 броя. От подлежащите на разглеждане 143 броя дела са приключени 138, приключили в тримесечен срок 135.
През периода са проведени 78 броя разпити пред съдия, което е със 11 броя повече от 2012 година, когато са били 67 броя; с 18 броя повече от 2011 година, когато са били 60 броя; и с 4 броя по-малко от 2010 година, когато са били 82 броя.
Останалите наказателни частни дела са по жалби срещу постановления за прекратяване или спиране на наказателното производство, както и за разрешение или одобрение на претърсвания, обиски и изземвания и 21 броя за извършване на кумулация на присъди и дела за реабилитация.
11 броя от делата са били за налагане на принудителни медицински мерки по ЗЗ, като е налице тенденция за увеличение на броя им – за сравнение през 2012 година те са били само 8.
През 2013 година са образувани 254 НАХ дела, което е със 12 повече от 2012 година, когато са били 242 броя; със 84 повече от 2011 година, когато са били 170 броя; и със 129 броя повече от 2010 година, когато те са били 125 броя. Подлежащи на разглеждане през 2013 година са били 304 дела, от които са приключени 249 дела, от които 173 дела са приключени в тримесечния срок, или 69%. За сравнение през 2012 година са подлежали на разглеждане 271 броя НАХ дела, от които са приключили 221 броя дела, от които в тримесечния срок 169 броя, или 76 %; през 2011 година са били 198 броя НАХ дела, от които са приключени 169 дела, от които в тримесечен срок 120 броя, или 71%; през 2010 година подлежащите на разглеждане НАХ дела са били 143 броя НАХ дела, от които са приключени 115, в срок до три месеца – 93 броя, или 81 %.
От образуваните НАХ дела 9 броя са били по УБДХ, като за сравнение през 2012 година са били 15 броя; през 2011 година са били 35; през 2010 година те са били 12 броя.
Макар да е сравнително нисък (69%), процентът на решените в тримесечен срок НАХ дела, има известна тенденция на подобрение, тъй като към момента е преодолян проблемът с командироването на съдии от други съдебни райони, след приключване на командировките на които в Районен съд Ихтиман се налагаше започването на производства отначало. През 2011 година това беше нарушило устойчивата тенденция за подобряване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
От приключените общо 535 броя наказателни дела (включително и разпитите пред съдия) са обжалвани или протестирани 98 броя акта, или 18,13 %. От обжалваните актове са потвърдени 77 броя акта и 21 броя отменени, изменени или върнати за ново разглеждане.
Действителната натовареност на един съдия през отчетния период подлежащи на разглеждане месечно дела е била 51,74 (за сравнение през 2012 година е била 56,83; през 2011 година е била 64,49; през 2010 година е била 55,05), като всеки съдия е решавал по 47,41 дела месечно (за сравнение през 2012 година - 55,05 дела месечно, през 2011 година - 59,38 дела месечно, през 2010 година – 49,51 дела).
Следва да се отбележи, че посочената действителна натовареност е отчетена при отработени 39 човекомесеци, като през 2012 година са били 36; през 2011 година са били също 37, през 2010 година са били 37.
В Районен съд Ихтиман през 2013 година няма забавени дела, спазван е принципът на случайното разпределение.
По съдии данните за 2013 година са следните :
Съдия Ивайло Йорданов е бил командирован в СОС до 01.08.2013 година и имал възложени дела 138 дела (55 наказателни и 83 граждански), приключила е 90 от тях (31 наказателни и 59 граждански), или 65,21% от възложените му дела. Действителната му натовареност е била 27,60 дела месечно, от които е приключвал 19,00 дела.
Съдия Анелия Игнатова е командирована в СОС от 13.08.2013 година и е имала възложени 394 дела (158 наказателни и 236 граждански), приключила е 393 от тях (157 наказателни и 236 граждански), или 99,75% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 56,28 дела месечно, от които е приключвала 56,14 дела.
Съдия Радослава Йорданова е имала възложени 688 дела (275 наказателни и 413 граждански), приключила е 656 от тях (261 наказателни и 395 граждански), или 95,34% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 57,33 дела месечно, от които е приключвала 54,67 дела.
Съдия Боряна Шомова е имала възложени 661 дела (270 наказателни и 361 граждански), приключила е 606 от тях (237 наказателни и 369 граждански), или 91,67% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 55,08 дела месечно, от които е приключвала 50,05 дела.
Съдия Ангелина Боева е командирован от СОС от 01.10.2012 година е имала възложени 137 дела (50 наказателни и 87 граждански), приключила е 104 от тях (35 наказателни и 69 граждански), или 75,91% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 45,67 дела месечно, от които е приключвала 34,67 дела.
Съдия Илияна Станкова е била е командирована през цялата отчетна година в Районен съд София и не е имала възложени дела в Районен съд Ихтиман.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2013 година в СИС са образувани 189 изпълнителни дела, които са с 4 повече от 2012 година, когато са били 185, със 41 по-малко от 2011 година когато са били 230 и с 24 повече в сравнение с 2010 година, когато са били 165. Дължимите по тях суми са в размер на 3 460 384 лв, докато през 2012г. са били 1 478 128 лв., за сравнение през 2011г. са били 1 633 319 лв. и през 2010г. –1 787 465 лв.
Общо за разглеждане държавния съдебен изпълнител Милчев е имал 1 324 броя, като през 2012г. те са били 1 313 броя, през 2011 година - 1 319 дела, през 2010 година - 1 240. Подлежащата на събиране сума по разглежданите дела е била 16 659 703лв. (през 2012 година - 10 866 187 лв., през 2011година –10 095 852 лв., през 2010година – 9 220 243 лв.)
През отчетния период са свършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 211 изпълнителни дела (през 2012година те са били 178, през 2011 година - 191, през 2010 година – 151 дела), по които са събрани дължими по главници суми от 79 948лв. (през 2012година - 204 637 лв., през 2011 година – 312 857 лв., през 2010 година – 266 512 лв.) За лихва са събрани 58 874 лв. (2012 година – 85 516лв., 2011 година – 85 516 лв., 2010 година – 51 894 лв.). Останалите събрани суми са за такси – 14 701 лв. и приети други разноски – 43 717 лв. Спаднатата сума е 3 841 280 лв., докато през 2012 година е била 157 437 лв.
В края на отчетния период са останали за събиране 12 738 475 лв. по 1 113 изпълнителни дела (през 2012 година - 10 504 113 лв. по 1 135 изпълнителни дела, през 2011 година – 9 388 059 лв. по 1 128 изпълнителни дела, през 2010 година –8 462 533лв. по 1 089 изпълнителни дела).
Статистическите данни сочат, че се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 189 изпълнителни дела са въз основа на 116 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 503 918 лв., и 73 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 138 034 лв. Към посочените изпълнителни дела се е присъединила НАП с подлежащи на събиране 2 818 432 лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 641 952 лв.
За сравнение през 2012година държавата в лицето на НАП се е присъединила като кредитор за сумата 814 723 лв., през 2011 година от 317 336 лв., а през 2010г. за сумата от 640 197лв.
Високата безработица в района и тежкото икономическо състояние на предприятията е основната причина за нарастване на трудно събираемите вземания. Освен това, със създаване института на частните съдии – изпълнители се наблюдава тенденцията безпроблемно събираемите вземания да се поемат от частните съдии – изпълнители и в момента, в който се появи проблем по събиране на вземането, делото да се прехвърля на държавния съдия – изпълнител.
Срещу действията на държавния съдебен изпълнител няма подадени жалби през 2013г.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1.Районен съд – Ихтиман се намира в сграда в центъра на град Ихтиман, построена е през 1942 година, и е собственост на Министерство на правосъдието. Освен от служителите и магистратите, сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие).
Сградата се състои от приземен етаж, партер и два етажа. В приземния етаж се намира парния котел, има склад за гориво и склад за веществени доказателства. На партерния етаж са разположени три съдебни зали, към едната от които има арестно помещение, и помещение за съхраняване на класифицирана информация.
На първия етаж се намират съдебно деловодство, бюро “Съдимост” и архива, съдебни секретарки, служба по вписвания, главен счетоводител, административен секретар и два кабинета на районни съдии.
На втория етаж са разположени кабинетите на председателя на съда и на още двама районни съдии.
В отделен вход към сградата на съда се намира кабинетът на съдия изпълнител, деловодството на съдебно изпълнителна служба и кабинетът на съдията по вписванията.
Необходими са средства за подмяна на дограмата на помещенията, която не е сменявана откакто е построена сградата, а именно от 1942 година и освежаващ ремонт на помещенията.
Необходимо е също така и ремонт на фасадата на сградата, тъй като същата се руши.
Необходимо е обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки.
Необходими са средства за изграждане на система за видеонаблюдение и пожароизвестителна инсталация.
За оптимизиране на работата на съда е необходимо поставяне на звукозаписна система в една от залите, закупуване на сканиращи устройства за подобряване работата и подмяна на компютрите, принтерите и UPS устройствата в съда.
2.Съдът е оборудван с 25 компютри, заведени като ДМА и предоставени от Министерство на правосъдието и ВСС. Същите работят с програмни продукти: Windows XP и Windows 7, Office 2003 и Office 2010 , Apis, Siemens – програма за разпределение на съдебните дела , C+C Automation, Audio Delux Rerorder – програма за запис на съдебните дела в зала, NOD 32 – антивирусна програма за компютрите, както и Система на ВСС за разпределение на съдебните дела.
Инсталирани и активни са 2 бр. сървъри Fujitsu Siemens:
Server 1 - Software, който използва : Windows Server 2003, Siemens Програма за разпределение на съдебните дела , Oracle, DucoWare5,
Server 2 – Software, който използва : Windows Server 2003, Oracle 10g Enterprise Edition за работа на Бюро Съдимост
В съда е изградена компютърна мрежа, която е сертифицирана по LOT 9.
СИС използва за деловодната си дейност програмен продукт на JES, закупен и инсталиран през 2010 година.
Съдът от 2005 година е с осигурен от БТК интернет – ADSL, който от 2008 година е 12Mb/s, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
Съдът има изграден уебсайт, който е активен и се обновява.
Съдът разполага с 10 броя принтери, 2 броя мултифункционални устройства, доставени от ВСС, 2 броя скенер и 1 брой копирна машина; както и с устройство за достъп на лица с увреждания в сградата.

През 2013 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като основно това се е извършвало след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.Гр. Ихтиман, Председател на РС Ихтиман :
27.01.2014 година /Ивайло Йорданов/


Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA