Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
Вх. №……………/………………

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) Д. Т. К.
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Съдебен секретар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ
………………………………………………………………………………………………………………………
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ
……………………………………………………………………………………………………………………….
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): НЕ
……………………………………………………………………………………………………………………….
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ
……………………………………………………………………………………………………………………….
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
Потребителски кредит в банка …………. АД в размер на …….. лв.

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): НЕ
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: НЕ

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЕИзвестно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.01.2009 Декларатор: …………………

Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA