Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД ИХТИМАН ПРЕЗ 2014 ГОДИНА


КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Към 01.01.2014 година в Районен съд Ихтиман щатът на съдиите е бил 5 съдии. От 18.06.2014 година една щатна бройка за съдийска длъжност е вакантна, тъй като съдия Илиана Станкова беше назначена в Софийски районен съд. Съдия Анелия Игнатова е командирована в Софийски окръжен съд. На 24.03.2014 година командироването е било прекратено, като от 04.08.2014 година съдия Игнатова отново е командирована в Софийски окръжен съд. До 24.03.2014 година в Районен съд Ихтиман е била командирована младши съдия от Софийски окръжен съд Ангелина Боева, от 04.08.2014 година в съда е командирована младши съдия от Софийски окръжен съд Яна Николова.
Освен съдиите в Районен съд Ихтиман са работили един държавен съдия - изпълнител, един съдия по вписванията и съответно служители в съдебната администрация, както следва: административен секретар, като от 01.04.2014 година длъжността е преобразувана в главен специалист – „човешки ресурси”, гл.счетоводител, трима съдебни секретари, трима съдебни деловодители, съдебен архивар, съдебен архивар “Бюро съдимост”, системен администратор, двама служители в съдебно-изпълнителната служба (съдебен секретар и деловодител), призовкар, работник поддръжка сгради (огняр) и чистач.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. През 2014 година са постъпили общо за разглеждане 1556 дела, съответно - 906 граждански и 650 – наказателни. Всеки съдия е разглеждал средномесечно 37,50 дела. Останалите несвършени дела в началото на периода са 169, от които 82 са граждански и 87 наказателни.
2. За отчетния период са свършени 1556 дела – съответно - 881 граждански и 675 наказателни дела. Средномесечно един съдия е приключвал по 33,83 дела.
3. От приключените 881 граждански дела в 3 месечен срок са решени 850 граждански дела, или 96 %, от приключените. От приключените 675 наказателни дела в 3 месечен срок са решени 579 наказателни дела, или 86%. Всички приключени дела, решени в 3 месечен срок, са 1429, или 92 %.
4. През 2014 година подлежащи за разглеждане са общо 1725 дела (съответно 2018 за 2013 година; 2046 за 2012 година и 2386 за 2011 година). Подлежащите на разглеждане през 2014 година граждански дела са били 988 (съответно 1210 дела за 2013 година; 1336 дела за 2012 година и 1711 дела за 2011 година). Подлежащите на разглеждане през 2014 година наказателни дела са били 737 (съответно 808 дела за 2013 година; 710 дела за 2012 година и 675 дела за 2011 година).
В сравнение с предходната година се наблюдава трайна тенденция за намаляване на постъпилите дела и най – вече намаляване броя на заповедните производства.
От подлежащите на разглеждане по общия ред 186 граждански дела са приключени 134 дела, от които със съдебен акт по същество 115 дела. За сравнение през 2013 година от подлежащите на разглеждане 172 граждански дела по общия ред са приключени 147 дела, от които със съдебен акт по същество 138 дела; през 2012 година от подлежащите на разглеждане 165 граждански дела по общия ред са приключени 122 дела, от които със съдебен акт по същество 93 дела; през 2011 година от подлежащите на разглеждане по общия ред 118 граждански дела са приключени 82 дела, от които със съдебен акт по същество 49.
Броят на постъпилите през годината искови производства по общия ред е увеличен в сравнение с 2013 година, намален е броят на заповедните производства (477 броя), увеличен е и броят на другите производства по граждански дела (общо 268, от които 46 бързи производства, 4 административни производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, 144 други частни граждански дела, на делата от и срещу търговци 63 дела и други граждански дела 11 дела).
През 2014 година в тримесечен срок са постановени актовете по 96 % от свършените граждански дела. През 2013 г. в тримесечен срок са постановени актовете по 97% от свършените граждански дела, през 2012 година са били 95%, и през 2011 година са били 99%. По гражданските дела са проведени 1007 заседания.
От приключените общо 134 граждански дела, разглеждани по общия ред, са обжалвани 22, или 16,42%. От приключените общо 881 граждански дела са обжалвани 67, или 7,60%. От обжалваните актове са върнати 45 броя, от които 31 потвърдени, 5 отменени и 9 изменени от въззивната инстанция.
През 2014 година в съда са разгледани 477 броя граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, които представляват 48.28% от гражданските дела в съда.
През 2014 година са образувани 162 наказателни дела от общ характер (съответно през 2013 година - 182 наказателни дела, през 2012 година - 166 наказателни дела; а през 2011 година - 217 наказателни дела).
От общо подлежащите на разглеждане през 2014 година 179 наказателни дела от общ характер са приключени 157 дела, или 87.71%; като подлежащите на разглеждане през 2013 година 209 наказателни дела от общ характер са приключени 192 дела, или 91,87%; през 2012 година от 198 наказателни дела от общ характер са приключени 171 дела, или 86,36%,; като през 2011 година от 268 наказателни дела от общ характер са приключени 236 дела, или 88,06%,;
През 2014 година в тримесечния срок са решени 140 дела от общ характер, което представлява 89,17%, като през 2013 година в тримесечния срок са решени 166 дела от общ характер, или 86,3% , през 2012 година в тримесечния срок са решени 132 дела от общ характер, или 77,00%, ; през 2011 година в тримесечния срок са решени 181 дела от общ характер, което представлява 77,00% от свършените дела. Налице е повишаване бързината в съдебното производство по наказателни дела от общ характер.
По приключилите с акт по същество наказателни дела през 2014 година са осъдени 172 лица, от които 3 непълнолетен, като 62 са осъдени на лишаване от свобода (в това число 47 условно), 7 лица на глоба, 102 лица на пробация. По НОХД са оправдани 4 лица. Следва да се отбележи увеличен брой на осъдените непълнолетни лица – 3, през 2013 година са били 1, през 2012 година те са били 3, и намален в сравнение с 2011 година, когато са били 9.
Въпреки доброто взаимодействие между социалните служби в региона и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, кризата, обхванала страната, се отразява неблагоприятно и върху младежите, провокирайки у тях извършването на престъпления против личността.
През 2014 година са обжалвани или протестирани 13 броя от постановените актове по наказателни дела от общ характер.
Решени със споразумения са 118 броя дела, а 12 броя наказателни дела от общ характер са върнати на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. За сравнение през 2013 година – върнати на прокуратурата са били 9 дела, през 2012 година върнатите на прокуратурата са били 4 дела и през 2011 година на прокуратурата са върнати 5 дела.
Основната част от разглежданите през 2014 година наказателни дела от общ характер касаят извършени престъпления по транспорта чл.343Б / В от НК – общо 85 броя, срещу собствеността – общо 41 броя (преобладаващо кражби – 24 броя, грабежи – 2 броя, присвояване – 5 броя, измама – 7 броя), престъпления против стопанството – 16 броя, престъпления против личността – 14 броя (от тях 8 телесни повреди). Сравнително незначителен брой са делата за престъпления, свързани с наркотични вещества – 2 броя и документна измама – 2 брой. Не са разглеждани дела за престъпления против интелектуалната собственост, противозаконно лишаване от свобода, блудство. Увеличен е броя на разглеждани през отчетния период дела за престъпления против брака, семейството и младежта и по специално съжителство с лица, ненавършили 16-годишна възраст (в преобладаващата си част поради наличието на компактна ромска общност и в трите общини на територията на съдебния район) - 12 броя.
В Районен съд – Ихтиман през отчетния период няма внесени от прокуратурата наказателни производства със значим обществен интерес.
През 2014 година са постъпили – 16 броя НЧХД, (съответно през 2013 година са били - 13 броя, през 2012 година - 9 броя, през 2011 година – 5 броя).
От подлежащите общо на разглеждане през 2014 година от 19 броя НЧХ дела са приключени 13 броя, от които 3 със съдебен акт по същество, 10 броя са прекратени поради постигнато помирение и по други причини. За сравнение през 2013 година от подлежащите общо на разглеждане 18 броя НЧХ дела са приключени 15 броя, от които 5 със съдебен акт по същество, 10 броя са прекратени поради постигнато помирение и други причини, през 2012 година НЧХ дела 13 броя дела са приключени 8 броя, от които 2 със съдебен акт по същество, 6 броя са прекратени поради постигане на помирение; през 2011 година от 10 броя подлежащи на разглеждане НЧХ дела са приключени 6 броя, от които 3 със съдебен акт по същество, а 3 броя са прекратени поради постигнато помирение и по други причини;
През 2014 година в тримесечния срок са свършени 5 броя НЧХ дела, или 38%, като за сравнение през 2013 година в тримесечния срок са свършени 5 броя, или 33%, през 2012 година те са били 4 броя, или 50%; през 2011 година няма приключени НЧХ дела в тримесечен срок; Степента на бързина при НЧХ дела (сравнително ниска) се определя от спецификата на разглежданите с тях спорове и полаганите от страна на съда усилия за постигане на помирение между страните.
През отчетния период на 2014 година са постъпили за разглеждане 43 дела по реда на 78 а от НК. За сравнение през 2013 година са постъпили за разглеждане 49 дела; през 2012 година - 46 дела и през 2011 година - 30 дела.
От общо разгледаните през 2014 година 50 броя производства по чл.78 а от НК са приключени 48 броя, като от тях 44 в тримесечен срок, или 92%. Налице е увеличение на бързината за разглеждане на производствата по чл.78 а от НК през отчетния период.
През 2014 година са постъпили 106 броя частни наказателни дела. За сравнение през 2013 година са постъпили 140 дела; през 2012 година 111 дела; през 2011 година, когато са били 98 броя; От подлежащите на разглеждане 111 броя дела са приключени 107, като приключени в тримесечен срок са 106, или 99%.
През периода са проведени 108 броя разпити пред съдия, като за сравнение през 2013 година са проведени 78 броя разпити пред съдия, през 2012 година са били 67 броя; през 2011 година са били 60 броя. Налице е устойчива тенденция на увеличаване постъпленията по този вид дела.
От общия брой частни наказателни дела, 14 броя са били за налагане на принудителни медицински мерки по ЗЗ, като е налице тенденция за увеличение на броя им (за сравнение през 2013 година те са били 11).
През 2014 година са образувани 215 НАХ дела, като за сравнение през 2013 година са образувани 254 НАХ дела, през 2012 година са били 242 броя и през 2011 година са били 170 броя.
Подлежащи на разглеждане през 2014 година са били 270 НАХ дела. Приключени са 242 НАХ дела, от които 176 НАХ дела са приключени в тримесечния срок, или 69%. За сравнение през 2013 година подлежащи на разглеждане са били 304 НАХ дела, от които са приключени 249 НАХ дела, а от тях 173 НАХ дела са приключени в тримесечния срок, или 69%. През 2012 година на разглеждане са подлежали 271 НАХ дела, от които са приключили 221 НАХ дела, от тях в тримесечния срок - 169 НАХ дела, или 76 %. През 2011 година подлежащи на разглеждане са били 198 НАХ дела, от които са приключени 169 НАХ дела, от тях в тримесечен срок - 120 НАХ дела, или 71%.
От образуваните НАХ дела 26 дела са били по УБДХ, като за сравнение през 2013 година са били 9, през 2012 година са били 15; а през 2011 година - 35.
Макар да е сравнително нисък (73%), процентът на решените в тримесечен срок НАХ дела, има известна тенденция на подобрение. Проблемът е свързан с командироването на съдии от други съдебни райони, като след приключване на командироването им Районен съд Ихтиман се налагаше започването на производства отначало или съобразяване насрочването с графика на съдията – докладчик в съда по местоработата му. Това наруши устойчивата тенденция за подобряване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
От приключените общо 675 броя наказателни дела са обжалвани или протестирани 94 броя акта, или 13,93 %. От обжалваните актове са потвърдени 59 броя акта и 17 броя са отменени, изменени или върнати за ново разглеждане.
Действителната натовареност на един съдия през отчетния период на 2014 година с оглед подлежащи на разглеждане дела месечно е била 37,50 (за сравнение през 2013 година е била 51,74; през 2012 година е била 56,83; през 2011 година е била 64,49); като всеки съдия е решавал по 33,83 дела месечно (за сравнение през 2013 47,41 дела месечно; през 2012 година - 55,05 дела месечно, през 2011 година - 59,38 дела месечно).
Следва да се отбележи, че посочената действителна натовареност е отчетена при отработени 46 човекомесеци; като през 2013 година са били 39 човекомесеци; през 2012 година са били 36; през 2011 година са били също 37,.
В Районен съд Ихтиман през 2014 година няма констатирано забавяне на дела. Стриктно се спазва принципът на случайното разпределение на делатга.

По съдии данните за 2014 година са следните :
Съдия Ивайло Йорданов е имал възложени дела 439 дела (196 наказателни и 243 граждански), приключил е 390 от тях (174 наказателни и 216 граждански), или 88,84% от възложените му дела. Действителната му натовареност е била 36,58 дела месечно, от които е приключвал 32,50 дела.
Съдия Анелия Игнатова е командирована в СОС до 24.03.2014 година и от 04.08.2014 година отново е командирована в СОС и е имала възложени 126 дела (65 наказателни и 61 граждански), приключила е 126 от тях (65 наказателни и 61 граждански), или 100,00% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 31,50 дела месечно, от които е приключвала 31,50 дела.
Съдия Радослава Йорданова е била 45 дни в неплатен годишен отпуск. Имала е възложени 327 дела (140 наказателни и 187 граждански), приключила е 286 от тях (126 наказателни и 160 граждански), или 87,46% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 29,72 дела месечно, от които е приключвала 26,00 дела.
Съдия Боряна Шомова е имала възложени 482 дела (213 наказателни и 269 граждански), приключила е 448 от тях (201 наказателни и 247 граждански), или 92,95% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 40,17 дела месечно, от които е приключвала 37,33 дела.
Съдия Ангелина Боева е командирован от СОС в Районен съд – Ихтиман до 24.03.2014 година. Имала е възложени 101 дела (40 наказателни и 61 граждански), приключила е 101 от тях (40 наказателни и 61 граждански), или 100,00% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 33,67 дела месечно, от които е приключвала 33,67 дела.
Съдия Яна Николова е командирован от СОС в Районен съд – Ихтиман от 04.08.2014 година. Имала е възложени 225 дела (83 наказателни и 142 граждански), приключила е 180 от тях (69 наказателни и 111 граждански), или 80,00% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 56,25 дела месечно, от които е приключвала 45,00 дела.

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

През 2014 година в СИС са образувани 150 изпълнителни дела, които са с 39 по-малко от 2013 година, когато са били 189, със 35 по-малко от 2012 година, когато са били 185 и с 80 по-малко в сравнение с 2011 година, когато са били 230. Дължимите по тях суми са в размер на 1 562 468 лв., докато през 2013г. са били 3 460 384 лв. За сравнение през 2012г. са били 1 478 128 лв., а през 2011г. – 1 633 319 лв.
Общо за разглеждане държавния съдебен изпълнител Милчев е имал 1 263 броя изпълнителни дела, като през 2013г. те са били 1 324, през 2012 година - 1 313, а през 2011 година - 1 319. Подлежащата на събиране сума по разглежданите дела е била 14 300 943лв. (през 2013 година – 16 659 703 лв., през 2012година –10 866 187 лв., през 2011година – 10 095 852 лв.)
През отчетния период са свършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 189 изпълнителни дела (през 2013година те са били 211, през 2012 година - 178, през 2011 година – 191), по които са събрани дължими по главници суми от 99 900лв. (през 2013година – 79 948 лв., през 2012 година – 204 637 лв., през 2011 година – 312 857 лв.) За лихва са събрани 58 874 лв. (2013 година – 58 874лв., 2012 година – 85 516 лв., 2011 година – 85 516 лв.). Останалите събрани суми са за такси – 17 274 лв. и приети други разноски – 4 468 лв. Спаднатата сума е 729 148 лв., докато през 2013 година е била 3 841 280 лв.
В края на отчетния период са останали за събиране 13 471 895 лв. по 1 074 изпълнителни дела (през 2013 година - 10 504 113 лв. по 1 113 изпълнителни дела, през 2012 година – 10 504 113 лв. по 1 135 изпълнителни дела, през 201 година – 9 388 059лв. по 1 128 изпълнителни дела).
Статистическите данни сочат, че се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 150 изпълнителни дела са въз основа на 34 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 106 598 лв., и 55 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 102 232 лв. Към посочените изпълнителни дела се е присъединила НАП с подлежащи на събиране 1 353 638 лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 208 830 лв.
За сравнение през 2013година държавата в лицето на НАП се е присъединила като кредитор за сумата 2 818 432 лв., през 2012 година от 814 273 лв., а през 2011г. за сумата от 317 336 лв.
Високата безработица в района и тежкото икономическо състояние на предприятията е основната причина за нарастване на трудно събираемите вземания. Освен това, със създаване института на частните съдии – изпълнители се наблюдава тенденцията безпроблемно събираемите вземания да се поемат от частните съдии – изпълнители и в момента, в който се появи проблем по събиране на вземането, делото да се прехвърля на държавния съдия – изпълнител.
Срещу действията на държавния съдебен изпълнител е подадена 1 жалба през 2014г., която е отхвърлена като неоснователна.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

1. Районен съд – Ихтиман се намира в сграда в центъра на град Ихтиман, построена през 1942 година, която е собственост на Министерство на правосъдието. Освен от служителите и магистратите, сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие).
Сградата се състои от приземен етаж, партер и два етажа. В приземния етаж се намира котелното помещение на отоплителната инсталация, склада за гориво и стаята (склад) за веществени доказателства. На партерния етаж са разположени три съдебни зали, към едната от които има арестно помещение, и деловодството за класифицирана информация.
На първия етаж се намират съдебното деловодство, бюро “Съдимост”, архива на съда, канцеларията на съдебните секретарки, службата по вписвания, канцеларията на главния счетоводител, канцеларията на главен специалист човешки ресурси (административен секретар) и два кабинета на районни съдии.
На втория етаж са разположени кабинетите на председателя на съда и на още двама районни съдии.
В отделен вход към сградата на съда се намира кабинетът на съдия изпълнител, деловодството на съдебно изпълнителна служба и кабинетът на съдията по вписванията.
Необходими са средства за подмяна на дограмата на помещенията, която не е сменявана откакто е построена сградата, а именно - от 1942 година, и средства за текущ ремонт на помещенията.
Необходимо е също така и ремонт на фасадата на сградата, тъй като същата се руши.
Необходимо е обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки.
Необходими са средства за изграждане на система за видеонаблюдение и пожароизвестителна инсталация.
Ежегодно се планират и искат средства за посочените по-горе дейности както от ВСС, така и от Министерство на правосъдието, но такива не се отпускат.
За оптимизиране на работата на съда е необходимо поставяне на звукозаписна система в една от залите, закупуване на сканиращи устройства за подобряване работата и подмяна на компютрите, принтерите и UPS устройствата в съда.
2. Съдът е оборудван с 25 компютри, заведени като ДМА и предоставени от Министерство на правосъдието и ВСС. Същите работят с програмни продукти: Windows XP и Windows 7, Office 2003 и Office 2010 , Apis, Siemens – програма за разпределение на съдебните дела , C+C Automation, Audio Delux Rerorder – програма за запис на съдебните дела в зала, NOD 32 – антивирусна програма за компютрите, както и Система на ВСС за разпределение на съдебните дела.
Инсталирани и активни са 2 бр. сървъри Fujitsu Siemens:
Server 1 - Software, който използва : Windows Server 2003, Siemens Програма за разпределение на съдебните дела , Oracle, DucoWare5,
Server 2 – Software, който използва : Windows Server 2003, Oracle 10g Enterprise Edition за работа на Бюро Съдимост
В съда е изградена компютърна мрежа, която е сертифицирана по LOT 9.
СИС използва за деловодната си дейност програмен продукт на JES, закупен и инсталиран през 2010 година.
Съдът от 2005 година е с осигурен от БТК интернет – ADSL, който от 2008 година е 15 Mb/s, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
Съдът има изграден уебсайт, който е активен и се обновява.
Съдът разполага с 10 броя принтери, 2 броя мултифункционални устройства, доставени от ВСС, 2 броя скенер и 1 брой копирна машина; както и с устройство за достъп на лица с увреждания в сградата.

През 2014 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като основно това се е извършвало след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.Гр. Ихтиман, Председател на РС Ихтиман :
19.01.2015 година (Ивайло Йорданов)


Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA