Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
за работата на Районен съд Ихтиман през 2007 година

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2007 година в Районен съд Ихтиман по щатно разписание са работили 4 съдии, 1 съдия-изпълнител, 1 съдия по вписванията и 16 служители в съдебната администрация - административен секретар, счетоводител, четирима съдебни секретари, трима деловодители, архивар (съвместяващ и длъжността деловодител “Бюро съдимост”), двама служители в съдебно-изпълнителната служба (секретар и деловодител), призовкар, огняр и двама чистачи. Незает е отпуснатия през 2006г. щат за пети съдия. В съда от 21.03.2007 година постъпи на работа съдия Боряна Шомова. С протокол № 30 от 26.09.2007г. Висшия съдебен съвет отпусна на съда една щатна бройка за длъжността “архивар”, една щатна бройка за длъжността “съдебен секретар” и половин щатна бройка за длъжността “системен администратор”, които следва да бъдат заети през 2008г.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. През 2007 година са постъпили общо за разглеждане 1163 дела, съответно - 656 граждански и 507 наказателни. Действителната натовареност на съдия средномесечно е 34,92 дела.
2. Свършени са 1034 дела – съответно 665 граждански и 369 наказателни дела. Средномесечно един съдия е приключвал по 30,31 дела.
3. 81% от постъпилите за разглеждане дела са решени в 3 месечен срок като в същия срок са решени 76,54% от гражданските дела и 97,83% от наказателните дела.
4. Подлежащите на разглеждане през 2007 година общо 1362 дела са със 126 дела повече в сравнение с 2006 година, когато са били общо 1 236 дела, и с 186 дела повече в сравнение с 2005 година, когато те са били 1276 дела. Общият ръст на подлежащите на разглеждане дела се дължи основно на увеличеното през годината постъпление от граждански дела – 791, което е с 224 дела повече от 2006г., когато този вид дела са били 567 и със 285 дела в повече в сравнение с 2005 година, когато те са били 506.
От подлежащите на разглеждане по общия ред 642 граждански дела са приключени 523 дела, от които с акт по същество – 443 дела или 84,7%. За сравнение през 2006г. подлежащите на разглеждане по общия ред граждански дела са били 432, от които с акт по същество са приключени 312 дела, от които с акт по същество – 259 дела или 72%, а през 2005г. – съответно от подлежащите за разглеждане 402 дела - 270 или 82% от тях с акт по същество.
В тримесечен срок са постановени актовете по 509 граждански дела или по 76,54% от делата, а през 2006 и 2005г. те са били съответно 90% и 89%.
По гражданските дела, подлежащи на разглеждане по общия ред, са проведени 1298 заседания или средно по 2,53 заседания по дело.
В съда почти не постъпват искания за разглеждане на граждански дела по реда на бързото производство, което считаме, че се дължи на своевременното и бързо насрочване и решаване на делата по общия ред което практически дава на страните по-бързо решаване на споровете им в сравнение с бързото производство.
От приключените общо 665 граждански дела ред са обжалвани 85 или 12,78 % от постановените съдебни актове.
През 2007 година са образувани 135 наказателни дела от общ характер, което представлява ръст от 13 дела повече в сравнение с 2006 година, когато са образувани 122 дела и с 23 дела повече в сравнение с 2005 година, когато те са били 112.
От общо подлежащите на разглеждане 165 наказателни дела от общ характер са приключени 136 дела или 82,42%. Съответно през 2006г. са приключени 117 дела или 80%, а през 2005г. от 134 дела от общ характер са приключени 109 или 81,34% от тях.
През 2007г. в тримесечния срок са решени 72% от този вид дела. През 2006г. 81% от този вид дела са решени в тримесечен срок, а през 2005 година 73% от делата са решени в тримесечен срок), което сочи, на устойчива тенденция за подобряване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
През 2007г. са внесени 24 споразумения по чл.381 от НК През 2006 година са внесен техният брой е бил 16, а през 2005 - 28.
По приключените с акт по същество наказателни дела през 2007г. са осъдени 143 лица, от които 9 непълнолетни. Оправдани са 9 лица.
По приключените с акт по същество наказателни дела през 2006г. са осъдени 122 лица, от които 4 непълнолетни. Оправдани са 5 подсъдими.
През 2007г. са постъпили 13 броя НЧХ дела. През 2006 година са постъпили 10 НЧХ дела, а през 2005г. техният брой е бил 5.
От подлежащите общо на разглеждане 18 НЧХ дела са приключени 12 дела, като от тях 5 дела са приключили със съдебен акт по същество, а 7 са прекратени поради постигнато помирение. 42% от делата са приключени в тримесечен срок, докато през 2006г. са били 57%, а през 2005 година - 33%.
През отчетния период са постъпили за разглеждане и 48 дела по чл. 78а НК или с 38 дела по-малко в сравнение с постъпилите през 2006г. 86 дела и с 39 дела по-малко от 2005 година, когато са постъпили 87 дела. Общо подлежащи за разглеждане са били 60 наказателни производства за освобождаване от наказателна отговорност. От тях са приключени 54 или 90% , от които в тримесечен срок са приключени 51 производства или 94% от приключените дела.
Чувствително се е увеличил броят на постъпилите за разглеждане частни наказателни дела – 61, което е с 52 дела по-вече в сравнение с 2006г., когато този вид дела са били само 9, и с 27 дела по-малко в сравнение с 2005 година, когато са били 81. Приключени са 61 броя от подлежащите на разглеждане от този вид дела, от които 50 дела или 82% от тях в тримесечен срок.
През отчетната година са проведени 172 разпити пред съдия, което е с 35 разпита повече в сравнение с 2006г., когато са проведени 137 разпити пред съдия, и със 108 разпита повече в сравнение с 2005 година, когато те са били 64.
През 2007г. са образувани 93 НАХ дела, докато през 2006г. те са били 143 дела – с 50 дела повече, а през 2005 година са образувани 117 НАХД или с 24 дела повече. Подлежащи на разглеждане са били 119 НАХД (през 2006г. те са били 170 дела, а през 2005 година – 134дела), от които са приключени 105 дела (през 2006г. те са били 144 дела, а през 2005 година – 107) или 88,23% от тях. От приключените дела 76 дела са приключени в тримесечен срок или 72% от всички приключени НАХ дела (през 2006г. те са били 132 или 92% от приключените дела, а през 2005 година са били 83 или 78%).
От образуваните НАХД през 2006 година 25 са били по УБДХ (за сравнение 2006г. това са били 25 производства, както и през 2005 година, през която също е имало 25 производства.
Действителната натовареност на един съдия е 34,92 подлежащи на разглеждане месечно дела (през 2006 година – 44,14, а през 2005 година – 35,64), като е решавал по 30,31 дела месечно (през 2006 година – 32,14, а през 2005 година – 29,64). Следва да се отбележи, че посочената действителна натовареност е отчетена при отработени 39 човекомесеци, докато през 2006 година – те са били 28, а през 2005 година – 33.
По съдии данните за 2007 година са следните:
Съдия Йорданов е имал възложени 376 дела (220 граждански и 156 наказателни дела), приключил е 315 или 83,78 % от възложените му дела, от които 182 граждански и 133 наказателни дела. Действителната му средномесечна натовареност е било по 37,60 дела, от които е приключвал 31,5.
Следва да се има предвид, че същия Йорданов е бил в отпуск по болест от 21.08.2007г. до 14.12.2007г.
Съдия Йорданова е имала възложени 314 дела, от които 157 граждански и 157 наказателни, приключила е 257 дела или 81,85% от възложените и дела, от които 126 граждански и 131 наказателни. Действителната и месечна натовареност е била по 34,89 дела, от които е приключвала по 28,56 дела.
Съдия Игнатова е имала възложени 283 дела, от които 131 граждански и 152 наказателни, приключила е 262 дела или 92,58% от възложените, от които 128 граждански и 134 наказателни. Действителната и месечна натовареност е била по 35,38 дела, от които е приключвала по 32,75 дела.
Съдия Шомова е имала възложени 355 дела, от които 197 граждански и 158 наказателни, приключила е 285 дела или 80,28% от възложените и дела, от които 147 граждански и 138 наказателни. Действителната и месечна натовареност е била по 35,5 дела, от които е приключвала по 28,5 дела.
Следва да се има предвид, че съдия Шомова е постъпила на работа в съда на 21.03.2007г.

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2007 година в СИС са образувани 191 изпълнителни дела (по-малко в сравнение с 2006 година, когато те са били 216 дела и в сравнение с 2005 година, когато те са били 317). Дължимите по тях суми са в размер на 3 385 787лв., докато през 2006г. са били 1928 737лв., а през 2005г. са били в размер на 1 966 674лв.
Общо за разглеждане съдия - изпълнител Милчев е имал 1 428 дела (през 2006 година – 1 617 дела, а през 2005 година – 1 828 дела) с подлежаща на събиране сума от 9 249 913лв. ( през 2006 година – 6 620 724 лв., а през 2005 година – 7 129 109 лв).
През отчетния период са свършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 297 изпълнителни дела (през 2006 година – 380, а през 2005 година – 427 дела), по които са събрани дължими по главници суми от 332 526лв., (през 2006 година – 220 306лв, през 2005 година – 536 972 лв.) За лихва са събрани 72 701 лв. (2006 година – 60 956лв., 2005 година – 80 044 лв). Спаднати са 1 069 410лв. (през 2006 година – 536 292лв., през 2005 година – 1 900 150 лв).
В края на отчетния период са останали за събиране 7 847 977лв. по 1 131 изпълнителни дела (през 2006 година – 5 864 126лв. по 1 237 изпълнителни дела, през 2005 година – 4 691 987 лв. по 1 401 изпълнителни дела).
Статистическите данни сочат, че се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 191 изпълнителни дела са въз основа на 122 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 253 677лв., и 59 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 133 610лв. Към посочените изпълнителни дела се е присъединила АДВ с подлежащи на събиране 883 989лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 2 501 798 лв.
За сравнение през 2006 година държавата в лицето на АДВ се е присъединила като кредитор за сумата от 71 641лв, а през 2005 година – за 1 078 835лв.
Високата безработица в района и тежкото икономическо състояние на предприятията е основната причина за нарастване на трудно събираемите вземания. Освен това, със създаване института на частните съдии – изпълнители се наблюдава тенденцията безпроблемно събираемите вземания да се поемат от частните съдии – изпълнители и в момента, в който се появи проблем по събиране на вземането, делото да се прехвърля на държавния съдия – изпълнител.
Срещу действията на съдия-изпълнител са подадени 16 жалби, от които 12 са отхвърлени като неоснователни.

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. За сградата на Районен съд Ихтиман е съставен акт за публична държавна собственост. Освен служителите и магистратите сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие).
Необходимо е извършването на саниране (ремонт на фасадата на съда), обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки, както и обособяването на помещение, което да бъде ползвано от служителите на „Съдебна охрана” и в което да пребивават конвоираните за съдебно заседание задържани под стража подсъдими. Последното е напълно осъществимо след извършване на архитектурно преустройство на съдебната палата. Необходимо е също така да бъде изградена метална врата, която да отдели подпокривното пространство от останалата част на съдебната палата, съгласно предписание на противопожарните служби.
2. Съдът е оборудван с 20 компютри, от които 15 бяха предоставени от ВСС през 2007г. Съдът разполага и с 6 принтера, от които 3бр. мрежови. Необходимо е за нормалното протичане работата на съда да бъдат инсталирани поне още 2 принтера. Ползват се следните програмни продукти – Апис 5х, Апис практика, Апис Конструкции, Поликонт (счетоводство и личен състав) и АИС „Индекс България” – от 2003 година.
В съда е изградена компютърна мрежа, която по LOT 9 бе сертифицирана и съгласно същия LOT бяха доставени и инсталирани 1 бр. комуникационен шкаф и 1 бр. UPS.
В съда е инсталиран 1 бр. сървър Fujitsu Siemens Prymergy TX 300, на който е инсталиран софтуеър Oracle Database 10g Standard Edition One.
Инсталирана е локална база данни на новата Система CSCS - АИС „Бюра съдимост”.
Съдът е с осигурен от БТК интернет – ADSL, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
През 2007 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като това се е извършвало след посещения на семинарни занятия и обучение и след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.
гр. Ихтиман, 24.01.2008г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РАЙОНЕН СЪД ИХТИМАН:
(И. Йорданов)
Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA