Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
за работата на Районен съд Ихтиман през 2008 година

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2008 година в Районен съд Ихтиман са работили 4 съдии, 1 съдия-изпълнител, 1 съдия по вписванията и служители в съдебната администрация, както следва: административен секретар, счетоводител, петима съдебни секретари, трима деловодители (от които двама в отпуск по майчинство през 2008 година, като единият е заместван през деветте месеца на годината), архивар, деловодител “Бюро съдимост”, системен администратор (на половин щат), двама служители в съдебно-изпълнителната служба (секретар и деловодител), призовкар, огняр и двама чистачи (единият на половин щат). Незает е бил отпуснатия щат за пети съдия, както и един щат за деловодител (без заместване по време на отпуск по майчинство).
Районният съд разполага с оптимален и достатъчен брой служители.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. През 2008 година са постъпили общо за разглеждане 1161 дела, съответно - 643 граждански и 518 – наказателни. Всеки съдия е разглеждал средномесечно 27.94 дела. Заварените висящи дела в началото на периода са 180, от които 126 са граждански и 54 наказателни.
2. За отчетния период са свършени 1190 дела – съответно - 682 граждански и 508 наказателни дела. Средномесечно един съдия е приключвал по 24.79 дела.
3. От приключените 682 граждански дела 656 са решени в 3 месечен срок, или 96%, като от приключените 508 наказателни дела 473 са решени в същия срок, или 93%, или 95 % от приключените дела са решени в 3 месечен срок.
4. Подлежащите на разглеждане през 2008 година общо 1341 дела са с 21 броя по-малко от 2007 година, когато те са били 1362, със 105 броя повече от 2006 година, когато са били 1236 и с 65 броя повече от 2005 година, когато са били 1276. Подлежащите на разглеждане през 2008 година 769 граждански дела са 21 броя по-малко от 2007 година, когато са били 791, с 202 броя повече от 2006 година, когато са били 567 и с 263 броя повече от 2005 година, когато са били 506. Подлежащите на разглеждане през 2008 година 572 наказателни дела са с 1 брой повече от 2007 година, когато са били 571, и с 65 броя повече от 2006 година, когато са били 507. Намалението на подлежащите за разглеждане дела през 2008 година в сравнение с 2007 година се дължи на намаленото през годината постъпление на граждански дела, провокирано от приетия нов ГПК.
От подлежащите на разглеждане по общия ред 239 граждански дела са приключени 198 дела, от които със съдебен акт по същество 136, или 68%. За сравнение през 2007 година на разглеждане по общия исков ред са подлежали 642 граждански дела, от които са приключени 523 дела, от които с акт по същество 443 дела; през 2006 година подлъжащите на разглеждане по общия исков ред граждански дела са били 432, от които са приключени 312, от тях с акт по същество 259 дела; а през 2005 година по общия исков ред са били разглеждани 402 дела, от които с акт по същество са приключени 270.
Броят на постъпилите през годината искови производства по общия ред е намалял драстично с 2,68 пъти за сметка на заповедните производства (330 броя) и на другите производства по граждански дела (общо 116, от които 11 бързи производства след въвеждането на новия ГПК).
В тримесечен срок са постановени актовете по 96% от свършените граждански дела, като през 2007 година са били 76,54%, а през 2006 и 2005 година съответно – 90% и 89%. През 2008 година в съда са разгледани 336 броя граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, които представляват 43,69% от гражданските дела в съда. Разгледаните други граждански дела са 169 броя.
По гражданските дела са проведени 1094 заседания или средно по 2,68 заседания по дело.
От приключените общо 198 граждански дела, разглеждани по общия ред, са обжалвани 43, или 21,71%. От приключените общо 682 граждански дела са обжалвани 77, или 11,29%.
През 2008 година в съда са разгледани 336 броя граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, които представляват 43,69% от гражданските дела в съда. Разгледани са 25 броя частни граждански дела, а разгледаните други граждански дела са 169 броя, от които 11 броя са бързи производства по новия ГПК (трудови спорове и издръжка).
През 2008 година са образувани 214 наказателни дела от общ характер, които са със 79 броя повече от 2007 година, когато са били 135, с 92 броя повече от 2006 година, когато са били 122, и със 102 повече от 2005 година, когато са били 11.
От общо подлежащите на разглеждане 242 дела от общ характер са приключени 209 или 86,36%. Съответно през 2007 година от общо подлежащите на разглеждане 165 наказателни дела от общ характер са приключени 136 дела или 82,42%; през 2006 година от общо подлежащите на разглеждане 147 дела са приключени 117, или 80%, а през 2005 година от общо подлежащите на разглеждане 134 дела от общ характер са приключени 109, или 81,34% от тях.
През 2008 година в тримесечния срок са решени 188 дела от общ характер, което представлява 90% от свършените дела. За сравнение през 2007 година този процент е бил 72, а през 2006 и 2005 година – съответно 81% и 73%, което сочи на устойчива тенденция за подобряване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
От приключилите с акт по същество наказателни дела през 2008 година са осъдени 223 лица, от които 18 непълнолетни, като 49 са осъдени на лишаване от свобода (в това число 42 условно), 14 лица са осъдени на глоба, 151 лица са осъдени на пробация и 9 на друг вид наказание. Оправдани са 3 лица. Следва да се отбележи увеличения ръст на осъдените непълнолетни лица (18) – за сравнение през 2007 година те са били 9, през 2006 година - 4 и през 2005 година – 11. Този ръст се дължи на изменените социално-икономически условия в страната, довели до наслоеното в региона незачитане на правовия ред от страна на непълнолетни лица, прекъснали в ранна възраст своето образование.
През 2008 година са обжалвани или протестирани 17 броя от постановените актове по наказателни дела от общ характер.
Решени със споразумения са 91 броя дела, а 24 броя наказателни дела от общ характер са върнати на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.
Основната част от разглежданите през 2008 година наказателни дела от общ характер касаят извършени престъпления по чл.343б от НК и други престъпления в транспорта – общо 119, следват извършените престъпления против собствеността (преобладаващо кражби - 37 и незначителен брой грабежи - 6 и присвоявания - 4) и престъпления против реда и общественото спокойствие - 13 (хулиганства). Сравнително незначителен е броят на делата за извършени престъпления против личността (телесни повреди - 5), както и документни престъпления – 3 и престъпления, свързани с наркотични вещества - 2, и за трафик на хора – 1 бр..
В Районен съд – Ихтиман през отчетния период няма внесени от прокуратурата наказателни производства със значим обществен интерес.
През 2008 година са постъпили 13 броя НЧХ дела, като през 2007 година те са били също 13 броя, а през 2006 и 2005 година – съответно 10 и 5 броя.
От подлежащите общо на разглеждане 19 броя НЧХ дела са приключени 11, от които 6 броя със съдебен акт по същество, а 5 броя са прекратени поради постигнато помирение. Няма преключени НЧХ дела в 3 месечен срок, като за сравнение през 2007 година те са били 42%, а през 2006 и 2005 година – съответно 57% и 33%.
През отчетния период са постъпили за разглеждане 10 броя дела по чл.78а от НК, или с 38 дела по-малко от 2007 година, когато са били 48бр, със 76 броя по-малко от постъпилите 86 дела през 2006 година и със 77 броя по-малко от постъпилите през 2005 година. Значителното намаление на броя на постъпилите през 2008 година дела по реда на чл.78а от НК се дължи на образуването на производствата за извършено деяние по чл.343б, ал.1 от НК за разглеждане по общия ред. От общо разгледаните през 2008 година 16 броя производства по чл.78а от НК са приключени 14 броя, всички в 3 месечен срок.
През 2008 година са постъпили 17 броя частни наказателни дела, което е чувствително намаление в сравнение с постъпилите за разглеждане през 2007 година 61 дела. За сравнение през 2006 година броят на тези дела е бил 9, а през 2005 година – 81. От подлежащите на разглеждане 17 броя дела са приключени 12, от които 10 броя в 3 месечен срок, или 83%. От постъпилите частни наказателни дела 11 броя са били за налагане на принудителни медицински мерки.
През периода са проведени 126 броя разпити пред съдия, което е с 46 броя по-малко от проведените през 2007 година разпити, с 11 броя по-малко от 2006 година, когато са проведени 137, и с 62 повече от проведените през 2005 година разпити пред съдия.
Останалите наказателни частни дела са по жалби срещу постановления за прекратяване или спиране на наказателното производство, както и за разрешение или одобрение на претърсвания, обиски и изземвания. 5 от делата са за извършване на кумулации.
През 2008 година са образувани 138 НАХ дела, което е с 45 броя повече от 2007 година, когато са били 93 броя, с 5 броя по-малко от 2006 година, когато са били 143, и с 21 броя повече от 2005 година, когато са били 117. Подлежащи на разглеждане през 2008 година са били 152 НАХ дела, от които са приключени 136, като в 3 месечен срок са приключени 135 дела, или 99%. За сравнение през 2007 година в 3 месечен срок са приключени 72%, а през 2006 и 2005 година – съответно 92% и 78%. Следва да се отбележи нарасналата срочност при приключване на този вид дела. От образуваните НАХ дела 16 са били по УБДХ, като за сравнение през всяка от годините 2005, 2006 и 2007 този брой е бил 25.
От приключените общо 508 дела (включително и разпитите пред съдия) са обжалвани 66 или 12,99%.
Действителната натовареност на един съдия през отчетния период е била 27.94 подлежащи на разглеждане месечно дело (за сравнение през 2007 година – 34.92, през 2006 година - 44.14 и през 2005 година -35.64), като е решавал по 24.79 дела месечно (през 2007 година – 30.31, през 2006 година - 32.14 и през 2005 година – 29.64).
Следва да се отбележи, че посочената действителна натовареност е отчетена при отработени 47 човекомесеци, докато през 2007 година те са били 39, през 2006 година – 28 и през 2005 година – 33.
По съдии данните за 2005 година са следните :
Съдия Йорданов е имал възложени 270 дела (71 наказателни и 199 граждански), приключил е 267 от тях (68 наказателни и 199 граждански), или 98,88% от възложените му дела. Действителната му натовареност е била 24,54 дела месечно, от които е приключвал 24,27. Съдия Йорданов е бил един месец в отпуск по болест.
Съдия Игнатова е имала възложени 338 дела (157 наказателни и 181 граждански), приключила е 285 от тях (134 наказателни и 151 граждански), или 84,31% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 28,16 дела месечно, от които е приключвала 23,75.
Съдия Йорданова е имала възложени 367 дела (177 наказателни и 190 граждански), приключила е 321 от тях (159 наказателни и 162 граждански), или 87,46% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 30,58 дела месечно, от които е приключвала 26,75.
Съдия Шомова е имала възложени 369 дела (170 наказателни и 199 граждански), приключила е 320 от тях (150 наказателни и 170 граждански), или 86,72% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 30,75 дела месечно, от които е приключвала 26,66.

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2008 година в СИС са образувани 292 изпълнителни дела, които са със 191 повече от 2007 година, когато са били 191, със 76 повече от 2006 година, когато са били 216, и с 25 по-малко от 2005 година, когато са били 317. Дължимите по тях суми са в размер 2 003 980лв., докато през 2007 година са били 3 385 787лв., за сравнение през 2006 година – 1 928 737лв. и през 2005 година са били в размер на 1 966 674лв.
Общо за разглеждане държавният съдебен изпълнител Милчев е имал 1423 дела, като през 2007 година те са били 1428, през 2006 година – 1617 и през 2005 година -1828 броя. Подлежащата на събиране сума по разглежданите дела е била 9 851 957лв. (през 2007 година – 9249 913лв., през 2006 година – 6 620 724лв. и през 2005 година – 7 129 109лв.)
През отчетния период са свършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 292 броя изпълнителни дела (през 2007 година те са били 297, през 2006 година – 380 и през 2005 година – 427), по които са събрани дължими по главници суми от 156 226лв. (през 2007 година – 332 526лв., през 2006 година – 220 306лв. и през 2005 година – 536 972лв.). За лихва през отчетния период са събрани суми от 137 791лв. (през 2007 година – 72 701лв., през 2006 година – 60956лв. и през 2005 година – 80044лв.). Останалите събрани суми са за такси – 22 213лв. и приети други разноски – 9 639лв. Спаднатата сума е 2 424 235лв., докато през 2007 година е била 536292лв.
В края на отчетния период са останали за събиране 7 427 722лв. по 1423 изпълнителни дела (през 2007 година – 7 847 977лв. по 1 131 дела, през 2006 година – 5 864 126лв. по 1237 дела и през 2005 година – 4 691 987лв. по 1401 изпълнителни дела).
Статистическите данни сочат, се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 292 изпълнителни дела са въз основа на 219 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 1 306 392лв., и 68 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 85 456 лв. Към посочените изпълнителни дела се е присъединила АДВ с подлежащи на събиране 612 132лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 1 391 848лв.
За сравнение през 2007 година държавата в лицето на АДВ се е присъединила като кредитор за сумата от 883 989лв, а през 2006 година – за 71 641лв. и през 2005 година – за 1 078 835.
Срещу действията на съдия-изпълнител са подадени 10 броя жалби, като от тях няма уважени.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Сградата на Районен съд Ихтиман е собственост на Министерство на правосъдието, като освен от служителите и магистратите сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие). През периода бе обособено помещение, със средства на “Съдебна охрана”, което да бъде ползвано от служителите на „Съдебна охрана” и в което да пребивават конвоираните за съдебно заседание задържани под стража подсъдими.
Необходимо е извършването на саниране (ремонт на фасадата на съда), обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки. През периода са изградени два броя метални врати – едната отдели подпокривното пространство от останалата част на съдебната палата, а другата – съседната сграда, ползвана от прокуратурата, съгласно предписание на противопожарните служби.
Необходимо е да бъде извършено проектиране и строително-монтажни работи в сградата с оглед достъп на хора с увреждания, вкл. достъпност на входа, на санитарно-хигиенните помещения, на входно-комуникационните пространства. Необходимите средства са поискани от Министерство на правосъдието на 14.05.2008г., но до момента не са одобрени.
2. Съдът е оборудван с 26 компютри, заведени като ДМА и предоставени от Министерство на правосъдието и ВСС. Същите работят с програмни продукти: Office 2003, Apis, Ciela, Siemens – Система за управление на съдебните дела, C+C Automation, Audio Delux Rerorder – Програма за запис на съдебните заседания, и антивирусна програма NOD32, както и Система на ВСС за разпределение на съдебните дела.
Инсталиран и активен е 1 бр. сървър Fujitsu Siemens Prymergy TX300.
Software който се използва от сървъра: Windows Server 2003, Siemens, Oracle, DucoWare5.
Бюро Съдимост работи с Oracle 10g Enterprise Edition
В съда е изградена компютърна мрежа, която е сертифицирана по LOT 9.
Съдът от 2005 година е с осигурен от БТК интернет – ADSL, който от 2008 година е 12Mb/s, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
През 2008 година е изграден уебсайт на ИРС, който е активен и се обновява два пъти в месеца.
Съдът разполага с 8 броя принтери, 2 броя скенери и 1 брой копирна машина.
През 2008 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като основно това се е извършвало след посещения на семинарни занятия и след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.

гр. Ихтиман, Председател на ИРС:
10.02.2009 година (И. Йорданов)

Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA