Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ИХТИМАНСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
СЪДЪРЖАНИЕ:І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ – стр. 3
(съдии, съдебна администрация, становище)

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА – стр. 5

- Образуване на делата;
- Разглеждане на делата;
- Движение на гражданските и наказателните дела;
- Анализ на натовареността и оценка на работата на съдиите;
- Съдебно изпълнение;
- Съдебна администрация;


III. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ- стр.17
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

За отчетната 2015 година кадровата обезпеченост на съда по щат е както следва:
- магистрати – до 17 юни 2015 г. 5 броя, реално работещи четирима магистрати.
- държавен съдебен изпълнител - 1 брой,
- съдия по вписванията- 1 брой.


Административното ръководство на РС – Ихтиман се осъществява за периода от 01.01.2015 г. до 15.07.2015 г. от съдия Ивайло Йорданов, а във връзка с Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 41 от 16.07.2015 г. на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ Радослава Йорданова е определена изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд, гр. Ихтиман
Съставът на съда включва:
СЪДИИ:
1. Радослава Маринова Йорданова – назначена с Решение на ВСС по протокол № 10 от 22 февруари 2006 г. на длъжността „съдия”. С Решение на ВСС по протокол № 41 от 16.07.2015 г. е определена изпълняващ функциите „административен ръководител – председател”. Съдия Йорданова е с юридически стаж от 12 години 2 месеца и 5 дни, от които със съдийски стаж от 9 години, 10 месеца и 2 дни и е придобила статут на несменяемост, с ранг „съдия в Апелативен съд”.
2. Ивайло Генов Йорданов – преместен с Решение на ВСС по протокол № 36 от 13 ноември 2002 г. в Районен съд – Ихтиман. С Решение ВСС по протокол № 18 от 12 април 2006 г е назначен за „Административен ръководител – председател на РС – Ихтиман”. С Решение на ВСС по протокол от 14 юли 2011 г. е назначен за втори мандат за „Административен ръководител – председател на РС – Ихтиман”. С Решение на ВСС по протокол № 41 от 16.07.2015 г. е гласувана подадената му оставка като Административен ръководител – председател на РС – Ихтиман”. Съдия Йорданов е с общ юридически стаж от 23 години, 10 месеца и 22 дни, от които със съдийски стаж от 22 години, 5 месеца и 10 дни и е придобил статут на несменяемост и е с ранг „съдия в Апелативен съд”.
3. Гергана Кирилова Георгиева – назначена с Решение на ВСС по протокол № 5 от 15 януари 2015 на длъжността „съдия”. Съдия Георгиева е с общ съдийски стаж от 10 месеца и 7 дни
4. Анелия Маринова Игнатова – назначена с Решение на ВСС по протокол № 13 от 8 март 2006 г. на длъжността „съдия”. Съдия Игнатова е с общ юридически стаж от 22 години 8 месеца и 19 дни, от които със съдийски стаж от 9 години, 9 месеца и 15 дни и е придобила статут на несменяемост, с ранг „Съдия в Апелативен съд”.
5. Боряна Стефанова Шомова – Ставру – назначена с Решение на ВСС по протокол № 9 от 14 март 2007 г. на длъжността „съдия”. С Решение на ВСС по протокол № 34 от 17 юни 2015 г. преназначена на основание чл. 194 ЗСВ в Софийския районен съд. Съдия Шомова е с общ юридически стаж от 12 години, 2 месеца и 26 дни, от които със съдийски стаж от 10 години, 4 месеца и 2 дни и е придобила статут на несменяемост, на ранг „Съдия в Окръжен съд”.

Командировани съдии от РС - Ихтиман в Софийски Окръжен съд
съдия Анелия Игнатова - командирована от 04.08.2014 г. и в момента.

Командировани съдии в РС-Ихтиман
мл. съдия Яна Николова - от 04.08.2014 г. до 13.03.2015 г.

Предвид спецификата на работата и малкия брой магистрати не е възможно създаването на отделения в съда. Това налага съдиите отлично да познават разнообразна правна материя и ежедневно да боравят с нея предвид големия обем дела и тяхната сложност.
Освен съдиите в Районен съд Ихтиман са работили един държавен съдия - изпълнител, един съдия по вписванията.
Държавен съдия изпълнител през отчетния период е Владимир Милчев, който със стаж в РС Ихтиман от 14 години и 10 дни.
Съдия по вписванията е Любомир Фандъков, който е със стаж в съда от 20 години, 2 месеца и 10 дни. Предвид здравословното му състояние и отсъствието му, през годината налагаше много често задълженията му да бъдат поети от дежурния съдия или от държавния съдебен изпълнител.
Въпреки нормалната щатна обезпеченост с магистрати, съдът работи постоянно в намален състав с не повече от трима съдии и поради командироването на съдия Анелия Игнатова, която е командирована в Софийски окръжен съд от 2014 година.
Повишена е натовареността на реално работещите магистрати в съда, но е запазена бързината на производствата и процесуалните срокове, постигане на равномерност на натовареността на съдиите при разпределянето на делото и полагането на дежурства.
Следва да се има предвид, че около 30 % от вписванията в Агенция по вписванията се осъществява от дежурен съдия поради влошено здравословно състояние на съдията по вписванията, което неминуемо се отразява на реалната натовареност на съдиите в Районен съд – Ихтиман.
Двама от тримата реално работещи в РС Ихтиман съдии - Радослава Йорданова и Ивайло Йорданов, притежават дълъг опит като съдии, а съдия Гергана Георгиева макар и с по-малък съдийски стаж проявява изключително усърдие и старание при решаването на делата и освен отлична теоретична подготовка, показва и отлични практически знания и умения.
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
Служителите в съдебната администрация, са както следва: главен специалист – „човешки ресурси” (пр. административен секретар, от 01.04.2014 година длъжността е преобразувана), гл.счетоводител, трима съдебни секретари, трима съдебни деловодители, съдебен архивар, съдебен архивар “Бюро съдимост”, системен администратор, двама служители в съдебно- изпълнителната служба (съдебен секретар и деловодител), призовкар, работник поддръжка сгради (огняр) и чистач.
През цялата отчетна година може да се направи обоснован извод, че администрацията на съда проявява стремеж и усилия към стриктно и съвестно изпълняване на служебните задължения. Беше обезпечена бързината и ефективността на работния процес и правораздавателната дейност, които усилия в тази насока следва да продължат.
По-голямата част от съдебните служители са с дългогодишен стаж. През отчетната година е създадена организация за периодична проверка на дейността на общата и специализираната администрация, като се извършват ежемесечна проверка на деловодните книги в съда, водени в съответствие с ПАС, извършват се и периодични проверки на отделните звена, извършват се задължителните годишни инвентаризации, както и задълженията произтичащи от останалите нормативни актове.

СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЯНА В ЩАТА:
Не е необходимо да се увеличат щатните длъжности на съдиите и служителите. С оглед обезпечаване на нормалната работа и предотвратяване на високата натовареност на съдиите е наложително и четирите щатни бройки за съдии да бъдат реално заети.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА.
В РС - Ихтиман всички дела се образуват в деня на постъпване на книжата в съда. Разпределението на делата на принципа на случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, се извършва от м. 06.2006 г.до до 30.09.2015 г. чрез програмния продукт за случайно разпределение на делата „Law Choice”, разработен от ВСС, а от 01.10.2015 г. – чрез разработената от Смарт Системс 2010 интернет базирана система за случайно разпределение на делата.
Председателят на съда е утвърдил Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС – Ихтиман. В деня на постъпването им исковите молби и книжата по делата се образуват и разпределят от председателя или при отсъствието му – от съдия, определен със заповед на председателя, на принципа на случайния подбор съобразно поредността на постъпването им. Разпределението се отразява в протокол, подписан от разпределящия, който се прилага по всяко дело. Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % на всички съдии и за всички видове дела.
Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички видове дела и не се прилага за делата, които се разпределят „по дежурство”.
Разпределените дела се докладват незабавно на съответния съдия-докладчик. При нередовност на исковите молби, стриктно се прилагат разпоредбите на чл. 127 – 129 от ГПК със съответните указания за правна помощ. Образуваните наказателни дела се подлагат на задълбочена проверка от докладчиците. При насрочване на делата съдиите спазват инструктивните срокове. Голяма част от делата приключват в срок до три месеца, с изключение на делата, по които съществуват пречки от обективен характер, свързани нередовно призоваване на страни и вещи лица, непосочване на точен адрес на страна, закъснения при размяната на книжа по граждански дела, неявяване на свидетели и вещи лица, непредставяне в срок на доказателства и заключения, неявяване на подсъдими и защитниците им по наказателни дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове.
Месечният график на дежурствата се утвърждава от Председателя на съда, съгласно заповед.
Дежурните съдии, по утвърдения график, се произнасят по постъпилите в периода на съответното дежурство искания съгласно Заповед № А-65/10.04.2014 г.
През 2015 г. бяха извършени планови проверки от страна на Инспектората към ВСС за работата на Районен съд – Ихтиман по граждански и наказателни дела, при които не бяха констатирани съществени организационни пропуски по образуването и разглеждането на делата.

2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА.
Сравнителен анализ на общия брой дела за последните три години:
Движението на делата може да бъде представено в следната диаграма по години:
Година Подлежащи на разглеждане Новопостъпили Свършени
2013 г. 2018 1831 1849
2014 г. 1725 1556 1556
2015 г. 1854 1685 1681Общият брой на подлежащите за разглеждане дела през 2015 г. е 1854 бр., което е със 129 бр. дела по- голям в сравнение с общия брой на делата за разглеждане през 2014 г., и с 164 бр. дела по-малко в сравнение с 2013 г.
През 2015 г. общият брой на новопостъпилите дела е 1685 бр., като за сравнение броят на новопостъпилите дела през отчетната година е със 129 бр. повече в сравнение с 2014 г., и със 146 бр. дела по- малко от 2013 г.
През годината са свършени 1681 броя дела или 91 % от подлежащите на разглеждане дела.
Общо 1547 броя дела са свършени в тримесечен срок или 92 % от свършените дела са приключили в тримесечен срок.
Наблюдава се тенденция към увеличение на свършените дела спрямо свършените през 2014 г., които са били 90 % от подлежащите на разглеждане, и незначително намаление на свършените дела през годината, спрямо свършените през 2013 г., които са били 92 % от подлежащите на разглеждане.
Анализирайки показателите за новопостъпилите дела и за общия брой дела за разглеждане през отчетния период на 2015 г., можем да направим извод, че има увеличение на новопостъпилите дела спрямо предходната 2014 г., но и намаление спрямо силно натоварената 2013 г.
Проведени са общо 2073 съдебни заседания по граждански и наказателни дела. Основните причини за отлагане на делата са аналогични на тези през предходните години – неявяване по уважителни причини на страни, пълномощници, вещи лица, свидетели, несвоевременно връчване на призовките и др.
Малкият брой на висящи дела от предходната година, респ. висящи дела в края на отчетния период предполага и сравнително стабилната средна натовареност на съдиите, които полагат необходимите усилия срочно да приключват възложените им за разглеждане дела.

3. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
3.1. Граждански дела
Общият брой на гражданските дела за разглеждане е 1123 бр., в това число граждански дела по искове по СК – 116 бр., от които 25 бр. за развод, 71 бр. за развод по взаимно съгласие, 6 бр. за издръжка и 14 бр. за изменение на издръжка; 81 бр. дела по облигационни искове; 31 бр. дела по вещни искове; 28 бр. делби; 29 бр. искове по КТ; други дела са 218 броя, от които ЗЗДН – 15 бр., ЗЗакрД- 27 бр., от административен характер- 5 бр. и дела по чл. 410 и 417 ГПК са 615 бр..
Общият брой на гражданските дела за разглеждане по съдии е както следва:
- за съдия Радослава Йорданова – 318 бр.,
- за съдия Ивайло Йорданов – 305 бр.,
- за съдия Гергана Георгиева –301 бр.,
- за съдия Боряна Шомова – 153 бр.,
- за съдия Яна Николова – 46 бр.
Общият брой на постъпилите през 2015 година граждански дела е 1016 броя, в това число граждански дела по искове по СК – 106 бр., от които 16 бр. за развод, 71 бр. за развод по взаимно съгласие, 5 бр. за издръжка и 14 бр. за изменение на издръжка; 39 бр. дела по облигационни искове; 15 бр. дела по вещни искове; 14 бр. делби; 19 бр. искове по КТ; други дела 204 броя, ЗЗДН – 14 бр., ЗЗДет.- 23бр., административен характер- 4 бр., дела по чл. 410 и 417 ГПК са 615 бр..
Общият брой на постъпилите през 2015 година граждански дела по съдии е както следва:
- за съдия Йорданова – 291 бр.,
- за съдия Йорданов – 278 бр.,
- за съдия Георгиева – 273 бр.,
- съдия Шомова- 131 бр.,
- съдия Николова –43 бр.
Броят на свършените през 2015 г. граждански дела е 1019 бр. или 91 % от гражданските дела за разглеждане.
Броят на свършените в тримесечен срок граждански дела е 963 бр., което представлява 95 % от всички свършени граждански дела през годината. Наблюдава се процентно повишение на делата, свършени в тримесечен срок през отчетната година спрямо предходната година, като това се дължи предимно на увеличения брой дела, образувани по реда на заповедното производство.
Броят на свършените през годината граждански дела на съдиите е както следва:
- съдия Радослава Йорданова – 288 бр., от които – 271 бр. решени по същество и 17 бр. прекратени дела;
- за съдия Ивайло Йорданов – 266 бр., от които – 251 бр. решени по същество и 15 бр. прекратени дела;
- за съдия Гергана Георгиева – 266 бр., от които – 241 бр. решени по същество и 25 бр. прекратени дела;
- за съдия Боряна Шомова – 153 бр., от които – 138 бр. решени по същество и 15 бр. прекратени дела;
- за съдия Яна Николова – 46 бр., от които – 43 бр. решени по същество и 3 бр. прекратени дела;
От общо свършените дела, съдиите са приключили в тримесечен срок граждански дела, както следва:
o за съдия Йорданова – 281 бр., или 98 %
o за съдия Йорданов – 240 бр., или 90 %
o за съдия Георгиева – 255 бр., или 96 %
o съдия Шомова- 151 бр., или 98 %
o съдия Николова – 36 бр., или 78 %
В отчета са включени и прекратените дела.

Сравнителен анализ на постъпилите граждански дела за последните три години:
Година Подлежащи на разглеждане Новопостъпили Свършени
2013 г. 1210 1115 1128
2014 г. 988 906 881
2015 г. 1123 1016 1019През 2013 г. общо за разглеждане са 1210 броя граждански дела, през 2014 г. – 988 бр., през 2015 г. – 1123 бр. Общият брой граждански дела за разглеждане през 2015 г. е с 135 бр. повече спрямо 2014 г., и със 87 бр. по-малко спрямо 2013 г.
През 2015 г. новообразувани са 1016 бр. граждански дела, през 2014 г. – 906 бр., през 2013 г. – 1115 бр.. Новообразуваните граждански дела през 2015 г. са с 110 бр. повече спрямо 2014 г., и с 99 бр. по-малко спрямо 2013 г.
Наблюдава се увеличение на постъпленията на граждански дела през последната година.
При анализ на резултатите по движението и решаването на делата намирам, че могат още да се намалят отлаганията и образуваните граждански дела по общия ред да бъдат разглеждани в едно, максимум две открити съдебни заседания. Изготвянето на проект за доклад по делата и запознаването на страните с него, подготовката и обезпечаването на събиране на доказателства в първото заседание с определението на съдията по чл. 140 ГПК могат допълнително да облекчат работата в съдебно заседание и да намалят възможността за отлагане на делата.
Следва да се има предвид, че основна причина за отлагане на заседания без да бъде даван ход на делото е непризоваване на страни, чийто адрес е на територията на гр. София. Това обстоятелство неминуемо води до забавяне на производството.

3.2 Наказателни дела
Общият брой на наказателните дела за разглеждане е 731 бр., в това число НОХД – 166 бр., НЧХД – 11 бр., НАХД по чл. 78а НК – 54 бр., ЧНД – 241 бр., ЧНД за разпит пред съдия – 75 бр., НАХД – 184 бр.
Общият брой на наказателните дела за разглеждане по съдии е, както следва:
- за съдия Радослава Йорданова – 206 бр.,
- за съдия Ивайло Йорданов – 227 бр.,
- за съдия Гергана Георгиева – 165 бр.,
- за съдия Боряна Шомова – 95 бр.,
- за съдия Яна Николова – 38 бр.

Общият брой висящи наказателни дела към 31.12.2015 година е 69 бр. от които: 17 бр. НОХД, 5 бр. НЧХД, 30 бр. НАХД, в това число 8 броя по чл. 78а НК и 9 бр. ЧНД.
Общият брой на постъпилите през 2015 г. наказателни дела е 669 броя, в това число НОХД – 144 бр., НЧХД – 5 бр., НАХД по чл. 78а НК – 52 бр., ЧНД – 237 бр., ЧНД за разпит пред съдия – 75 бр., НАХД – 156 бр.
Общият брой на постъпилите през 2015 г. наказателни дела по съдии е, както следва:
- за съдия Йорданова – 192 бр., от които НОХД – 41 бр., НЧХД – 2 бр., НАХД по чл. 78а НК – 18 бр., ЧНД – 85 бр., НАХД – 46 бр.;
- за съдия Йорданов – 205 бр., от които НОХД – 43 бр., НЧХД – 2 бр., НАХД по чл. 78а НК – 17 бр., ЧНД – 98 бр., НАХД – 45 бр.;
- за съдия Георгиева – 164 бр., от които НОХД – 37 бр., НЧХД – 1 бр., НАХД по чл. 78а НК – 12 бр., ЧНД – 70 бр., НАХД – 44 бр.;
- съдия Шомова- 83 бр., от които НОХД – 18 бр., НЧХД – 0 бр., НАХД по чл. 78а НК – 4 бр., ЧНД – 47 бр., НАХД – 14 бр.;
- съдия Николова – 25 бр., от които НОХД – 5 бр., НЧХД – 0 бр., НАХД по чл. 78а НК – 1 бр., ЧНД – 12 бр., НАХД – 7 бр.;

От постъпилите през 2015 г. наказателни дела 144 бр. са НОХД.

От тях най-голям дял са делата за престъпления по гл. ХІ от НК – ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – 69 броя, като сред тях най-много са тези по транспорта– 66 бр. Второ място заемат постъпленията на НОХД за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО и МЛАДЕЖТА – 21 бр. и делата за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА – 20 бр., в това число за кражба – 15 бр., за грабеж – 2 бр., за присвояване – 2 бр., за измама – 1 бр., документна измама – 0 бр., които се нареждат на трето място. Следващо място заемат постъпленията на НОХД за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО – 13 бр., следват ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА – 11 бр., в това число за средна телесна повреда – 4 бр. и на НОХД за ДЕЛА ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ, които са 3 бр., най – малко са делата по НОХД за ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – 1 бр. През 2015 г. е постъпило 1 бр. дело за престъпления свързани с наркотични вещества, попадащи в категорията престъпления със значим обществен интерес.
От общия брой на НОХД със споразумение за прекратяване на наказателното производство са приключили 120 броя.
През отчетната година в съда са постъпили 32 броя обвинителни акта.
Броят на свършените през 2015 г. наказателни дела е 662 бр. или 91 % от наказателните дела за разглеждане.
Броят на свършените в тримесечен срок наказателни дела е 584 бр., което представлява 88 % от всички свършени през годината наказателни дела.
Броят на свършените през годината наказателни дела на съдиите е, както следва:
- за съдия Йорданова – 195 бр., в това число 44 бр. НОХД, 4 бр. НЧХД, 16 бр. НАХД по чл. 78а НК, 87 бр. ЧНД, 44 бр. НАХД. От тях 149 бр. решени по същество и 46 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 181 бр. дела или 93 %.
- за съдия Йорданов – 191 бр., от които НОХД – 43 бр., НЧХД – 1 бр., НАХД по чл. 78а НК – 14 бр., ЧНД – 91 бр., НАХД – 42 бр. От тях 152 бр. решени по същество и 39 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 158 бр. дела или 83 %.
- за съдия Георгиева – 145 бр., от които НОХД – 31 бр., НЧХД – 1 бр., НАХД по чл. 78а НК – 10 бр., ЧНД – 68 бр., НАХД – 35 бр. От тях 110 бр. решени по същество и 35 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 130 бр. дела или 90 %.
- съдия Шомова- 93 бр., от които НОХД – 23 бр., НЧХД – 0 бр., НАХД по чл. 78а НК – 4 бр., ЧНД – 47 бр., НАХД – 19 бр. От тях 71 бр. решени по същество и 22 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 82 бр. дела или 88 %.
- съдия Николова – 38 бр., от които НОХД – 8 бр., НЧХД – 0 бр., НАХД по чл. 78а НК – 2 бр., ЧНД – 14 бр., НАХД – 14 бр.; От тях 32 бр. решени по същество и 6 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 33 бр. дела или 87 %.

Сравнителен анализ на постъпилите наказателни дела за последните три години:

година подлежащи на разглеждане новообразувани свършени
2013 808 716 721
2014 737 650 675
2015 731 669 662През 2015 г. новообразувани са 669 бр. наказателни дела, през 2014 г. – 650 броя, през 2013 г. – 716 бр.. Наблюдава се макар и незначително увеличение на новопостъпили наказателни дела през 2015 г. спрямо 2014 г. с 15 бр. наказателни дела, спрямо 2013 г. намалението е с 47 бр. наказателни дела.
Независимо от увеличението на общия брой новопостъпили наказателни дела за 2015 г. спрямо предходните две години, горепосочените данни сочат, че относителният дял на НОХД, разглеждани по общия ред и НЧХД е намален. По-малкият брой на новообразуваните НОХД, особено въз основа на внесен обвинителен акт, се дължи на намаления числен състав на Районна прокуратура – Ихтиман и слабата подготовка на разследващите полицаи. Основната причина за увеличения брой ЧНД се дължи на влизането в сила от 31.03.2015 г. на разпоредбата на чл. 159а НПК, възлагаща на съдилищата да издават разпореждания за регистрираните данни от трафика /43 от 241 броя ЧНД/. Друга причина за увеличения брой ЧНД се корени във възложените на съда функции по даване на разрешение за полицейска регистрация по Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация /32 от 241 броя/.
От общия брой частни наказателни дела, 5 броя са били за налагане на принудителни медицински мерки по ЗЗ, като е налице тенденция за намаление на броя им (за сравнение през 2013 година те са били 11, а през 2014 г. са били 14 броя).
През 2015 г. година са образувани 156 броя НАХД, за сравнение през 2014 година са образувани 215 НАХ дела, като за сравнение през 2013 година са образувани 254 НАХ дела, т.е. броят на обжалвани наказателни постановления е намалял значително.

3.3 Структура на наказаната престъпност

През 2015 година в Районен съд Ихтиман са постановени 23 присъди, от които 22 присъди постановени по дела от общ характер.
С одобрено от съда споразумение за решаване на делото с последици на влязла в сила присъда са приключени 120 наказателни дела.
Броят на осъдените лица през 2015 година е общо 182. От осъдените лица 71 лица са с наложени наказания лишаване от свобода до 3 години, като при 64 от тях изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК, а на лишаване от свобода над три години е осъдено едно лице. На 100 лица е наложено наказание пробация, на 9 лица – наказание глоба.
Оправданите лица през 2015 година са 3 броя – поради недоказаност на обвинението относно наличието на извършено престъпление или неговото авторство, респ. поради несъставомерност на деянието като престъпление.
Върнатите за доразследване дела са 9 бр., като върнати на прокурора НОХ дела през годината са 7 бр., а върнатите за доразследване НАХД по реда на чл. 78а НК са 2 бр. Като основни причини за постановяване на акт по чл. 249, ал. 2 НПК, се могат да се посочат несъответствие между обстоятелствена част и диспозитив на обвинителния акт, нарушаване на правата на пострадалия за участие в наказателното производство.
При анализа на постановените актове по посочените дела се налага изводът, че районите съдии правилно, обосновано и след задълбочено запознаване с делата са постановили своите актове. Необходимо е обаче по-задълбочено проучване на делата преди насрочването им в съдебно заседание по въпросите посочени в чл. 248, ал. 2 НПК, така че да се избегне връщане на делото на това основание от по-следващ стадии на процеса в съдебната му фаза, включително и от по-горни съдебни инстанции. И през отчетната 2015 година значителна част от разгледаните по общия ред НОХД е проведено съкратено съдебно следствие в хипотезата на чл. 371, т. 2 НПК.

4. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ
4.1. Натовареност на съдиите
Натовареността по щат към делата за разглеждане през 2015 г. е 38,63 % дела месечно, а към свършените дела е 35,02 % дела месечно.
Забележка: Горепосочените величини са изчислени при 4 щатни бройки за съдии, тъй като от 17 юни 2015 г. до края на отчетния период щатът на съда е намален от 5 бр. на 4 бр. за съдии
През цялата отчетна 2015 г. Ихтиманският районен съд е работел при непопълнен състав, тъй като , като от 2014 година има един постоянно командирован съдия в СОС.
Отработените през отчетния период човекомесеци са 43.
Действителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане е 43,12 % дела месечно, а към свършените дела е 39,09 % дела месечно.

4.2. Оценка на работата на съдиите
Приключилите в тримесечен срок дела в Ихтиманския районен съд както по наказателните, така и по гражданските дела е сравнително висок. Това е отличен показател за работата на съдиите предвид високата им натовареност.
Възможност за подобрение на работата на районните съдии има в срочността за разглеждане и приключването на образуваните граждански дела по общия ред, както и НОХД.
През 2015 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като основно това се е извършвало след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.

5. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2015 година в СИС са образувани 113 изпълнителни дела, които са с 37 по-малко от 2015 година, когато са били 150, със 76 по-малко от 2013 година когато са били 189 и с 72 по-малко в сравнение с 2012 година, когато са били 185. Дължимите по тях суми са в размер на 6 455 321 лв., докато през 2014г. са били 1 562 468 лв., за сравнение през 2013г. са били 3 460 384 лв. и през 2012г. –1 478 128 лв.
Общо за разглеждане държавния съдебен изпълнител Милчев е имал 1 187 броя, като през 2014г. те са били 1 263 броя, през 2013 година - 1 324 дела, през 2012 година - 1 313. Подлежащата на събиране сума по разглежданите дела е била 19 927 216 лв. (през 2014 година – 14 300 943 лв., през 2013година – 16 659 703 лв., през 2012година– 10 866 187 лв.)
През отчетния период са свършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 114 изпълнителни дела (през 2014година те са били 189, през 2013 година - 211, през 2012 година – 178 дела), по които са събрани дължими по главници суми от 69 211 лв. (през 2014година – 99 900 лв., през 2013 година – 79 948 лв., през 2012 година – 204 637 лв.) За лихва са събрани 57 346 лв. (2014 година – 64 407 лв., 2013 година – 58 874 лв., 2012 година – 85 516 лв.). Останалите събрани суми са за такси – 11 025 лв. и приети други разноски – 2 030 лв. Спаднатата сума е 1 692 993 лв., докато през 2014 година е била 729 148 лв.
В края на отчетния период са останали за събиране 18 165 012 лв. по 1 073 изпълнителни дела (през 2014 година - 13 471 895 лв. по 1 074 изпълнителни дела, през 2013 година – 12 738 475 лв. по 1 113 изпълнителни дела, през 2012 година – 10 504 113 лв. по 1 135 изпълнителни дела).
Статистическите данни сочат, че се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 113 изпълнителни дела са въз основа на 45 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 345 091 лв., и 59 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 253 825 лв. Към посочените изпълнителни дела се е присъединила НАП с подлежащи на събиране 5 856 405 лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 598 916 лв.
За сравнение през 2014година държавата в лицето на НАП се е присъединила като кредитор за сумата 1 353 638 лв., през 2013 година от 2 818 432 лв., а през 2012г. за сумата от 814 273 лв.
Високата безработица в района и тежкото икономическо състояние на предприятията е основната причина за нарастване на трудно събираемите вземания. Освен това, със създаване института на частните съдии – изпълнители се наблюдава тенденцията безпроблемно събираемите вземания да се поемат от частните съдии – изпълнители и в момента, в който се появи проблем по събиране на вземането, делото да се прехвърля на държавния съдия – изпълнител.
Срещу действията на държавния съдебен изпълнител няма подадени жалби през 2015 година.

6. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
За отчетния период се наблюдава увеличаване на постъпилите искания за издаване на свидетелства и справки за съдимост, като са издадени 3607 броя свидетелства и 1093 справки за съдимост. За сравнение техния брой през 2014 год. е бил- 3254броя свидетелства и 813 справки за съдимост.
На интернет страницата на РС Ихтиман е публикувана информация относно възможността за гражданите да ползват услугата на Министерство на правосъдието за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

7. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
От 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са извършени 3665 броя вписвания, от които: 3202 бр. нотариални актове, 80 бр. ипотеки, 142 бр. други вписвания, 152 бр. възбрани, 88 бр. заличавания, 1 бр. особен залог. Издадени са 444 бр. удостоверения, 925 бр. преписи, 330 бр. справки и завещания – 5 броя.

ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1. Районен съд – Ихтиман се намира в сграда в центъра на град Ихтиман, построена през 1942 година, която е собственост на Министерство на правосъдието. Освен от служителите и магистратите, сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие).
Сградата се състои от приземен етаж, партер и два етажа. В приземния етаж се намира котелното помещение на отоплителната инсталация, склада за гориво и стаята (склад) за веществени доказателства. На партерния етаж са разположени три съдебни зали, към едната от които има арестно помещение, и деловодството за класифицирана информация.
На първия етаж се намират съдебното деловодство, бюро “Съдимост”, архива на съда, канцеларията на съдебните секретарки, службата по вписвания, канцеларията на главния счетоводител, канцеларията на главен специалист човешки ресурси (административен секретар) и два кабинета на районни съдии.
На втория етаж са разположени кабинетите на председателя на съда и на още двама районни съдии.
В отделен вход към сградата на съда се намира кабинетът на съдия изпълнител, деловодството на съдебно изпълнителна служба и кабинетът на съдията по вписванията.
Необходими са средства за основен ремонт на сградата, включително за подмяна на дограмата на помещенията, която не е сменявана откакто е построена през 1942 година. Освен това фасадата на сградата е необходимо неотложно да бъде ремонтирана, тъй като се руши и създава опасност за преминаващите граждани.
Дадени са предписания за обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки, както и е необходимо да бъде изграждена система за видеонаблюдение и пожароизвестителна инсталация.
През 2015 г. бяха подадени необходимите документи в Министерство на правосъдието за планиране на ремонт на сградата, като до настоящия момент отговор не е получен.
През 2015 г. бяха отпуснати средства и съответно бяха подменени компютрите в съда, като за оптимизиране на работата на съда е необходимо поставяне на звукозаписна система в една от залите.
2. Съдът е оборудван с 25 компютри, заведени като ДМА и предоставени от Министерство на правосъдието и ВСС. Същите работят с програмни продукти: Windows XP и Windows 7, Office 2003 и Office 2010 , Apis, Siemens – деловодна програма е дела „СУСД“ както и нова внедрена в началото на 2016год. програма „САС“, C+C Automation, Audio Delux Rerorder – програма за запис на съдебните дела в зала, NOD 32 – антивирусна програма за компютрите, както и Система на ВСС за разпределение на съдебните дела, разработена от СМАРТ СИСТЕМС която се достъпва със сертифицирани електронни подписи.
Инсталирани и активни са 2 бр. сървъри Fujitsu Siemens:
Server 1 - Software, който използва : Windows Server 2003, Siemens Програма за разпределение на съдебните дела , Oracle, DucoWare5,
Server 2 – Software, който използва : Windows Server 2003, Oracle 10g Enterprise Edition за работа на Бюро Съдимост
В съда е изградена компютърна мрежа, която е сертифицирана по LOT 9.
СИС използва за деловодната си дейност програмен продукт на JES, закупен и инсталиран през 2010 година.
Съдът от 2005 година е с осигурен от БТК интернет – ADSL, който от 2008 година е 15 Mb/s, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
Съдът има изграден уебсайт, който е активен и се обновява.
Съдът разполага с 10 броя принтери, 2 броя мултифункционални устройства, доставени от ВСС, 2 броя скенер и 2 броя копирни машини; както и с устройство за достъп на лица с увреждания в сградата.

Гр. Ихтиман, И.ф. Председател на РС Ихтиман :
10.02.2016 година (Радослава Йорданова)


Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA