Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАНОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАДЗА ДЕЙНОСТТА НА

РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАН


ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Настоящият обобщен отчетен доклад за дейността на Районен съд – гр. Ихтиман за дейността през 2017 година е изготвен съгласно изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 12 от Закона за съдебната власт, разпоредбите на действащия в отчетния период Правилник за администрацията в съдилищата и указанията на Висшия съдебен съвет. В отчетния доклад изводите са направени, като е извършена съпоставка на статистическите отчети на съда за последните три години.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

За отчетната 2017 година кадровата обезпеченост на съда по щат е както следва:
- Магистратите в Районен съд - Ихтиман – 4 броя по щат
В Районен съд – Ихтиман през цялата година е работила само съдия Радослава Йорданова.
Съдия Кирилова Георгиева – е работела в РС-Ихтиман за периода от 01.01.2017 г. до 28.02.2017 г., като на 01.03.2017 г. встъпва в длъжност като съдия в СРС.
Съдия Павлета Добрева встъпва в длъжност като съдия в Районен съд – Ихтиман на 01.03.2017 г.).
Съдия Анелия Игнатова е била командирована през целия период в Софийски окръжен съд.
Съдия Ивайло Йорданов е бил командирован от Районен съд - Ихтиман в Районен съд- Сливница за периода от 03.01.2017 г. до 24.10.2017 г.
Съдия Яна Николова е била командирова от Районен съд- Ботевград в Районен съд – Ихтиман за периода от 03.01.2017 г. до 24.10.2017 г..
- Държавен съдебен изпълнител – 1 брой,
- Съдия по вписванията – 1 брой.

Въпреки нормалната щатна обезпеченост с магистрати, съдът работи постоянно в намален състав с не повече от трима съдии.
Повишена е натовареността на реално работещите магистрати в съда, но може да се направи извода, че е запазена бързината на производствата, като е постигната равномерност на натовареността на съдиите при разпределянето на делото и полагането на дежурства.
Всички работещи съдии в РС Ихтиман притежават дълъг опит, като съдии, проявяват усърдие и старание при решаването на делата и освен отлична теоретична подготовка, показват и много добри практически знания и умения.
Съставът на съда включва:
СЪДИИ:
1 Радослава Маринова Йорданова – назначена с Решение на ВСС по протокол № 10 от 22 февруари 2006 г. на длъжността „съдия”. С Решение на ВСС по протокол № 13 от 19 юли 2016 г., съдия Радослава Маринова Йорданова, съдия в Районен съд, гр. Ихтиман, е назначена за административен ръководител – Председател на Районен съд- гр. Ихтиман”. Съдия Йорданова има над 11 години съдийски стаж и притежава ранг „съдия в АС“.
2. Ивайло Генов Йорданов – преместен с Решение на ВСС по протокол № 36 от 13 ноември 2002 г. в Районен съд – Ихтиман. През 2017 г. със Заповед № К-227/27.12.2016 на председателя на Софийски окръжен съд съдия Йорданов е командирован в Районен съд Сливница, а със заповед № К-260/18.10.2017г. командироването му в РС -Сливница е прекратено. Съдия Йорданов има над 24 години съдийски стаж. и притежава ранг „съдия в АС“.
3. Гергана Кирилова Георгиева – назначена с Решение на ВСС по протокол № 5 от 15 януари 2015 на длъжността „съдия”. Съдия Георгиева е била в РС Ихтиман от 13.03.2015 г. до 01.03.2017 г., от когато на основание чл.194 от ЗСВ, е преместена като съдия в Софийски районен съд. Съдия Георгиева има над 2 години съдийски стаж.
4. Анелия Маринова Игнатова – назначена с Решение на ВСС по протокол № 13 от 8 март 2006 г. на длъжността „съдия”. От 04.08.2014 година и в момента съдия Анелия Игнатова е командирована в Софийски окръжен съд. Съдия Игнатова има над 11 години съдийски стаж, като притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
5. Съдия Яна Василева Николова – със Заповед № К- 228/27.12.2016 г. на Председателя на СОС съдия Николова е командирована за периода 03.01.2017г до 03.07.2017г., като със заповед от 23.06.2017 г. периода на командировката й е продължен до 04.01.2018 г. Командироването й е прекратено от 24.10.2017 г. поради преместването й в СРС. Съдия Николова има над 4 г. съдийски стаж.
6. Съдия Павлета Василева Добрева е встъпила в длъжност в РС Ихтиман в изпълнение на Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 7, т. 4 от заседание, проведено на 14.02.2017 г., считано от 01.03.2017 г.. Съдия Добрева е съдия с ранг „съдия АС“, като има над 15 г. съдийски стаж.

Реално към момента в РС Ихтиман работят съдиите Радослава Йорданова, Павлета Добрева и Ивайло Йорданов. Съдиите Яна Николова и Гергана Георгиева довършват възложените им наказателни дела, по които към момента на преместването им е бил даден ход на съдебното следствие.
В Районен съд Ихтиман няма разпределение на съдите по отделения.
Предвид спецификата на работата и малкия брой магистрати не е възможно създаването на отделения в съда. Това налага съдиите отлично да познават разнообразна правна материя и ежедневно да боравят с нея предвид големия обем дела и тяхната сложност.
Освен съдиите в Районен съд Ихтиман са работили един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.
Държавен съдебен изпълнител през отчетния период е Владимир Милчев, който със стаж в РС Ихтиман над 16 години.
Съдия по вписванията е Любомир Фандъков, който е със стаж в съда над 22 години и се пенсионира, считано от 01.02.2018 г.
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
Бойка Хаджипенчева - назначена е на длъжност “административен секретар”, считано от 01.12.2011 г., след проведен конкурс. Със заповед № А - 46/26.03.2014 г. е трансформирана длъжността административен секретар в главен специалист – „човешки ресурси”, във връзка с промените на ПАС и със заповед № А – 56/07.04.2014 г. е възложено изпълнението на функциите на административен секретар и съдебен администратор.
В РС Ихтиман съдебните служители са разпределени съобразно чл. 14 от ПАС в обща и специализирана администрация.
Служителите в съдебната администрация, са както следва: един служител на длъжност човешки ресурси, главен счетоводител, четирима съдебни секретари, трима съдебни деловодители, съдебен архивар, съдебен архивар “Бюро съдимост”, системен администратор, двама служители в съдебно- изпълнителната служба (съдебен секретар и деловодител), призовкар, работник поддръжка сгради - огняр и чистач.
Съдебен секретар – СИС и съдебния деловодител- Съдебно - изпълнителна служба работят изцяло в съдебно изпълнителната служба, а всички останали служители работят реално в администрацията на съда.
По-голямата част от съдебните служители са с дългогодишен стаж. През отчетната година е създадена организация за периодична проверка на дейността на общата и специализираната администрация, като се извършват ежемесечна проверка на деловодните книги в съда, водени в съответствие с ПАС, извършват се и периодични проверки на отделните звена, извършват се задължителните годишни инвентаризации, както и задълженията произтичащи от останалите нормативни актове. От страна на служител „човешки ресурси“ ежемесечно се изготвят справки, касаещи ненасрочените дела, както и за неприключените в разумен срок дела. Във връзка с приетия нов Правилник за администрацията в съдилищата (ДВ бр. 68 от 22.08.2017 г.) всички служители в РС Ихтиман са запознати с измененията и допълненията на същия.
През цялата отчетна година може да се направи обоснован извод, че администрацията на съда проявява системни усилия за стриктно и качествено изпълнение на служебните задължения. За отчетния период не бяха констатирани пропуски в дейността на служителите, които да са довели до влошаване на показателите, свързани с бързината и ефективността на правораздавателната дейност. Едновременно с това занапред следва да бъдат положени допълнителни усилия, включително и чрез провеждане на обучения за повишаване квалификацията на съдебните служители, което е свързано най-вече с промените в законодателството.
Служителите от специализираната администрация работят на принципа на взаимна заменяемост. Не е допуснато отсъствието на отделен служител да повлиява на цялостния работен процес.
СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЯНА В ЩАТА:
Анализирайки броя на постъпилите дела през отчетната 2017 година и броя на реално работещите магистрати, може да се направи обоснован извод, че за нормалното протичане на работния процес е необходимо да се увеличат щатните длъжности на съдиите. В случай че щатът на съдиите бъде запазен е необходимо и четирите бройки за съдии да бъдат реално заети.
Не е необходима промяна на щатната численост на съдебните служители с оглед натовареността и нормалното функциониране на всички служби в РС – Ихтиман.


ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА.

За отчетния период са предприети организационни мерки, които обезпечават срочното движение на новопостъпили преписки, подлежащи на образуване в дела.
Председателят на съда е утвърдил Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС – Ихтиман. В деня на постъпването им исковите молби и книжата по делата се разпределят от председателя или при отсъствието му – от дежурния съдия съгласно заповед на председателя. Разпределението се извършва при свазване на принципа за случайно разпределение на делата съобразно поредността на постъпването им. Разпределението се отразява в протокол, подписан от разпределящия, който се прилага по всяко дело. Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % на всички съдии и за всички видове дела.
Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички видове дела и не се прилага за делата, които се разпределят „по дежурство” с оглед обезпечаване своевременното произнасяне на определения съдия-докладчик – по гражданските дела това са молби за даване на разрешение за разпореждане с имущество на дете, както и отказите от наследство и молби за издаване на незабавна защита по Закона за защита от домашното насилие, а по наказателните дела - искания за вземане на мярка за неотклонение, за разрешаване или одобряване на процесуално-следствени действия, незабавни производства и др., както и с изключение на онези наказателни дела, които следва да се разпределят на определен докладчик /чл. 76, ал. 8 от ПАС/ или в чието разглеждане не следва да участва определен съдия поради наличие на законоустановени основания за това.
Разпределените дела се докладват незабавно на съответния съдия-докладчик. При нередовност на исковите молби, стриктно се прилагат разпоредбите на чл. 127 – 129 от ГПК със съответните указания за правна помощ. Образуваните наказателни дела се подлагат на задълбочена проверка от докладчиците. При насрочване на делата в повечето случаи съдиите спазват инструктивните срокове. Голяма част от делата приключват в срок до три месеца, с изключение на делата, по които съществуват пречки от обективен характер, свързани нередовно призоваване на страни и вещи лица, непосочване на точен адрес на страна, закъснения при размяната на книжа по граждански дела, неявяване на свидетели и вещи лица, непредставяне в срок на доказателства и заключения, неявяване на подсъдими и защитниците им по наказателни дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик.
Месечният график на дежурствата се утвърждава със заповед от Председателя на съда и след съгласуване с магистратите.
Администрирането на писма, документи и молби, постъпили по преписките и делата, се извършва без забавяне от съответния съдия- докладчик.

2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА.

Сравнителен анализ на общия брой дела за последните три години:
Движението на делата може да бъде представено в следната диаграма по години:

ГОДИНА ПОДЛЕЖАЩИ
НА РАЗГЛЕЖДАНЕ
ПОСТЪПИЛИ
СВЪРШЕНИ
2015 г. 1854 1685 1681
2016 г. 1996 1815 1775
2017 г. 2580 2355 2278Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са 225 бр. (граждански дела- 108, наказателни дела – 117бр. ). Останалите несвършени дела в края на 2017 година са 302 бр. дела (граждански – 121 бр., наказателни – 181 бр.):
Причините за повишения брой останали несвършени дела в края на 2017 година могат да се обособят в няколко направления. Не е малък броят на постъпилите граждански и наказателни дела в края на годината. Освен това връчването на призовките и съобщенията се осъществява от администрацията на съда, но извън територията на гр. Ихтиман връчването се осъществява от служители на съответните общини и кметства, кметски наместници, които не винаги стиктно спазват процедурите за връчване на съобщения и книжа. В тази връзка през 2017 г. бяха изпратени писма от страна на председателя на РС Ихтиман до кметовете на общини в съдебния район на РС-Ихтиман за запозвнаване с последните изменения на процедурата по връчване на съобщения и книжа по граждански дела
Общият брой на подлежащите за разглеждане дела през 2017 г. е 2580 бр., което е с 584 бр. дела по- голям в сравнение с общия брой на делата за разглеждане през 2016 г., и със 726 бр. дела по- голям в сравнение с 2015 г.
През 2017 г. общият брой на постъпилите дела е 2355 бр. (от които 1496 бр. граждански дела и 859 бр. наказателни дела), като за сравнение броят на постъпилите дела през отчетната година е със 540 бр. по- голям в сравнение с 2016 г., и с 670 бр. дела по - голям от 2015 г.
През годината са свършени 2278 броя граждански и наказателни дела или 88 % от подлежащите за разглеждане.
Общо 2030 броя дела са свършени в тримесечен срок или 90 % от свършените дела са приключили в тримесечен срок.
Извод: Наблюдава се незначително намаление на свършените дела спрямо свършените през 2016 година, когато са били 89%. През 2015 година свършените дела са били 91 %, а през 2014 г., свършените дела са били 90 % от подлежащите на разглеждане.
Като цяло сроковете за разглеждане както на гражданските, така и на наказателните дела, могат да се скъсят чрез по-стриктно спазване на разпоредбите, установяващи основания за отлагане на делата и чрез по-широко прилагане на дисциплиниращите процесуални мерки за неявяване на страни, свидетели, вещи лица и други участници по тези дела, които насоки са обективирани и чрез заповед от страна на административния ръководител, имаща за цел ускоряване на правораздаването.
Анализирайки показателите за новопостъпилите дела и за общия брой дела за разглеждане през отчетния период на 2017 г. можем да направим извод, че има значително увеличение на постъпилите дела спрямо предходните две години.
Проведени са общо 2985 бр. съдебни заседания по граждански и наказателни дела (1379 бр. по гр.дела, 1606 бр. по наказателни дела). Броя на заседанията е по – голям през 2016 година, когато са били 2185 бр. съдебни заседания. Основните причини за отлагане на делата са аналогични на тези през предходните години – неявяване по уважителни причини на страните, несвоевременно връчване на призовките на пълномощници, вещи лица, свидетели, особено когато следва да бъдат призовани от гр. София; за събиране на нови доказателства, служебна ангажираност на процесуалните представители, молба за организиране на защита в хода на процеса, молби за отлагане с цел възстановяване на щети и постигане на споразумение, заболяване на подсъдими или техните адвокати и др..

3. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
3.1. Граждански дела
ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ Останали несвършени в началото на периода и постъпилите от съответния вид ОБЩО свършени свършени до 3 месеца
ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ 188 156 144
ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 37 18 7
ВЕЩНИ ИСКОВЕ 23 10 5
ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН 30 14 4
УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 48 19 14
ИСКОВЕ ПО КТ 17 10 6
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 4 4 1
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 5 5 5
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА 102 99 97
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 1145 1144 1144
в.т.ч. Заявленя по чл. 410 ГПК 946 946 946
Заявленя по чл. 417 ГПК 199 198 198
Спиране - чл. 420 ГПК 0 0 0
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ 4 3 3
ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 1 1 1
ВСИЧКО: 1604 1483 1431Общият брой на гражданските дела за разглеждане е 1604 броя.
Най-голям е процентът на заповедните производства, които са 1145 бр. или около 71 % от граждански дела. С цел улесняване администрирането на този вид дела бе издадена нарочна заповед от Председателя на РС Ихтиман, с която към делата служебно бе прилагана справка по Наредба № 14 относно постоянния адрес на длъжника, когато е физическо лице.
Общият брой на гражданските дела за разглеждане по съдии през 2017 г. , е както следва:
- за съдия Радослава Йорданова – 570 бр.,
- за съдия Павлета Добрева – 488 бр.;
- за съдия Ивайло Йорданов – 94 бр.,
- за съдия Яна Николова –411 бр.
- за съдия Гергана Георгиева – 41 бр.,

№ СЪДИЯ
общо дела за разглеждане

общо дела в т.ч.по видове дела:
гд По чл310 ГПК адм.д чгд По чл410 и 417 ГПК Други
За всичко дела 1604 337 6 4 107 1145 5
1 ГЕРГАНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА 41 13 0 0 1 27 0
2 ИВАЙЛО ГЕНОВ ЙОРДАНОВ 94 39 0 0 10 44 1
3 ПАВЛЕТА ВАСИЛЕВА ДОРЕВА 488 80 3 0 24 379 2
4 РАДОСЛАВА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА 570 132 2 2 47 386 1
5 ЯНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА 411 73 1 2 25 309 1

Общият брой на постъпилите през 2017 година граждански дела е 1496 броя, в това число граждански дела по искове по СК – 152 бр., от които 14 бр. за развод, 80 бр. за развод по взаимно съгласие, 9 бр. за издръжка и изменение на издръжка; 19 бр. дела по облигационни искове; 10 бр. дела по вещни искове; 13 бр. делби; 12 бр. искове по КТ, административни – 2 бр. . Други дела- 4 бр., делата по чл. 410 и 417 ГПК са 1145 бр., а частните гр. дела са 106 бр.
Общият брой на постъпилите през 2017 година граждански дела по съдии е както следва:
-за съдия Йорданова – 533 бр.,
- за съдия Павлета Добрева – 474 бр.
- за съдия Йорданов – 91 бр.,
- за съдия Георгиева – 31 бр.,
- за съдия Яна Николова – 367 бр.
Броят на постъпилите граждански дела по видове през 2017 година, е както следва:
№ СЪДИЯ
Постъпили граждански дела по видове

общо дела в т.ч.по видове дела:
гд По чл. 310 ГПК адм.д чгд По чл410 и 417 ГПК Други
За всичко дела 1496 233 6 2 106 1145 4
1 ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 31 3 0 0 1 27 0
2 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ 91 36 0 0 10 44 1
3 ПАВЛЕТА ДОРЕВА 474 67 3 0 24 379 1
4 РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА 533 97 2 1 46 386 1
5 ЯНА НИКОЛОВА 367 30 1 1 25 309 1


Броят на свършените през 2017 г. граждански дела е 1483 бр. или 92 % от гражданските дела за разглеждане.
Броят на свършените в тримесечен срок граждански дела е 1431 бр., което представлява 96 % от всички свършени граждански дела през годината. Наблюдава се процентно увеличение на делата, свършени в тримесечен срок през отчетната година спрямо предходната година, когато са били 93 %. Това увеличение се дължи преди всичко на произнасянето по заповедните производства, при които няма нито едно дело с постановен акт извън тримесечния срок.


Броят на свършените през годината граждански дела на съдиите от РС Ихтиман,е както следва:
№ СЪДИЯ
/име, презиме, фамилия/ общо свършени дела

общо дела в т.ч.по видове дела:
гд По чл310 ГПК адм.д чгд По чл410 и 417 ГПК Други
За всичко дела 1483 222 5 4 104 1144 4
1 ГЕРГАНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА 42 14 0 0 1 27 0
2 ИВАЙЛО ГЕНОВ ЙОРДАНОВ 60 6 0 0 10 44 0
3 ПАВЛЕТА ВАСИЛЕВА ДОРЕВА 441 36 2 0 23 378 2
4 РАДОСЛАВА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА 530 93 2 2 46 386 1
5 ЯНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА 410 73 1 2 24 309 1

-
-
- съдия Радослава Йорданова – 531 бр., от които – 496 бр. решени по същество и 35 бр. прекратени дела;
- съдия Павлета Добрева- 440 бр., от които– 410 бр. решени по същество и 30 бр. прекратени дела;
- съдия Яна Николова – 411 бр., от които – 377 бр. решени по същество и 34 бр. прекратени дела;
- за съдия Ивайло Йорданов – 60 бр., от които – 54 бр. решени по същество и 6 бр. прекратени дела;
- за съдия Гергана Георгиева – 41 бр., от които – 36 бр. решени по същество и 5 бр. прекратени дела;

От общо свършените дела, съдиите са приключили в тримесечен срок граждански дела, както следва:
- за съдия Йорданова – 521 бр., или 98 %
- за съдия Добрева – 431 бр. или 97 %
- за съдия Николова – 385 бр. или 94 %
- за съдия Йорданов – 55 бр., или 92%
- за съдия Георгиева – 39 бр., или 93 %
В отчета са включени и прекратените дела.

Сравнителен анализ на постъпилите граждански дела за последните три години:
Година Подлежащи на разглеждане Постъпили Свършени
2015 г.
1123 1016 1019
2016 г. 1129
1019
1025

2017 г. 1604 1496 1483През 2017 г. общо за разглеждане са били 1604 бр. гр. дела. (През 2016 г. общо за разглеждане са били 1129 броя граждански дела, през 2015 г. – 1123 бр.) Общият брой граждански дела за разглеждане през 2017 г. е с 475 бр. повече спрямо 2016 г., и със 481 бр. повече спрямо 2015 г.
През 2017 г. новообразуваните граждански дела са 1496бр. (През 2016 г. новообразуваните гр. дела са били 1019 бр., през 2015 година те са били 1016 бр.). Новообразуваните граждански дела през 2017 г. са с 477 броя повече спрямо 2016 г., и със 480 бр. повече спрямо 2015 г.
Наблюдава се значително увеличение на постъпленията на граждански дела през последните няколко години.
Общият брой на висящите граждански дела към 31.12.2017 г. е 121 бр.дела, от които искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ – 32 бр.; облигационни искове – 19 бр.; вещни искове – 13 бр., Делби и искове по ЗН – 16 бр.; установителни искове – 29 бр.; искове по КТ – 7 бр.; частни производства – 3 бр.; частни производства - заповедни производства – 1 бр.; частни производства – регламенти – 1 бр.
Разпределението на несвършените дела по съдии е както следва:

Съдия останали несвършени дела в края на периода
общо дела в т.ч.по видове дела:
гд По чл310 ГПК адм.д чгд По чл410 и 417 ГПК Други
Общо: 121 115 1 0 3 1 1
1 ГЕРГАНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА 0 0 0 0 0 0 0
2 ИВАЙЛО ГЕНОВ ЙОРДАНОВ 34 32 0 0 1 0 1
3 ПАВЛЕТА ВАСИЛЕВА ДОРЕВА 48 44 1 0 2 1 0
4 РАДОСЛАВА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА 39 39 0 0 0 0 0
5 ЯНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА 0 0 0 0 0 0 0

От статистическите данни може да се направи извод, че съществуват възможности повишаване срочността при разглеждането на граждански дела, включително и чрез полагане на усилия от страна на съдиите за своевременното им насрочване в открито съдебно заседание. При разглеждането на делата в съдебно заседание следва допълнително да бъдат ограничавани отлаганията на делата. Изготвянето на проект за доклад по делата и запознаването на страните с него, подготовката и обезпечаването на събиране на доказателства в първото заседание с определението на съдията по чл. 140 ГПК могат допълнително да облекчат работата в съдебно заседание и да намалят възможността за отлагане на делата.

3.2 Наказателни дела

Общият брой на наказателните дела за разглеждане през 2017 г. е 976 бр. Може да се направи извод, че този вид дела са увеличили значително броя си спрямо предходната 2016 година, когато са били 867 броя, а през 2015 г. 731 бр..
№ СЪДИЯ общо дела за разглеждане

общо дела в т.ч по видове дела.:
нох нчхд чл.78аНК чнд анхд
За всичко дела 976 227 18 80 297 354
1 РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА 351 76 6 31 112 126
2 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ 105 25 3 6 22 49
3 ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 53 15 2 2 11 23
4 ЯНА НИКОЛОВА 207 44 2 16 87 58
5 ПАВЛЕТА ДОБРЕВА 260 67 5 25 65 98

По видове броя на наказателните дела за разглеждане 2017 година изглежда така: НОХД – 227 бр., НЧХД – 18 бр., НАХД по чл. 78а НК – 80 бр., ЧНД – 297 бр., НАХД – 354 бр.

(За сравнение броя на наказателните дела за разглеждане по видове през 2016 година е бил: НОХД – 207 бр., НЧХД – 10 бр., НАХД по чл. 78а НК – 28 бр., ЧНД – 291 бр., ЧНД за разпит пред съдия – 98 бр., НАХД – 163 бр.)

Общият брой на наказателните дела за разглеждане през отчетния период по съдии е, както следва:
- за съдия Радослава Йорданова – 351 бр.,
- за съдия Павлета Добрева – 260 бр.
- за съдия Ивайло Йорданов – 105 бр.,
- за съдия Гергана Георгиева – 53 бр.(поради преместване в СРС),
- за съдия Яна Николова – 207 бр.

Общият брой на останалите несвършени наказателни дела към 31.12.2017 година е 181 бр. от които: 30 бр. НОХД, 9бр. НЧХД, 10 бр. по НАХД чл. 78а НК; 4 броя НЧД; НАХД 128 бр., .

Общият брой на постъпилите през 2017 г. наказателни дела е 859 бр. (През 2016 г. броя на наказателни дела е 797 броя, за сравнение през 2015 г. броя им е бил 669). Броя на постъпилите наказателните дела през отчетния период е с 59 бр. повече през 2016 г. и със 187 бр. повече през 2015 г.
Постъпление на наказателните дела през 2017 по видове: НОХД (наказателен общ характер дело) – 202 бр.; Наказателни частен характер дела – 10 бр.; Дела по чл.78а НК – 77 бр.; Частни наказателни дела – 252 бр.; Частни наказателни дела – разпити – 45 бр.; Админстративнонаказателен характер дела – 273 бр.
Броят на постъпилите през 2016 година наказателните дела от общ характер са 207 бр., през 2015 г. те са били 144 бр., наблюдава се незначително намаляване спрямо 2016 г. и увеличение спрямо 2015 г. с 58 бр.
Постъпление на наказателните дела през 2017 по съдии:

№ СЪДИЯ постъпили дела през отчетния период

общо дела в т.ч по видове дела.:
нох нчхд чл.78аНК чнд анхд
За всичко дела 859 202 10 77 297 273
1 РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА 315 69 3 29 112 102
2 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ 70 17 1 6 22 24
3 ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 22 8 0 1 11 2
4 ЯНА НИКОЛОВА 196 43 1 16 87 49
5 ПАВЛЕТА ДОБРЕВА 256 65 5 25 65 96

За сравнение общият брой на постъпилите през 2016 г. наказателни дела по съдии е, както следва:
- за съдия Йорданова – 280 бр., от които НОХД – 70 бр., НЧХД – 4 бр., НАХД по чл. 78а НК – 10 бр., ЧНД – 134 бр., НАХД – 62 бр.;
- за съдия Йорданов – 246 бр., от които НОХД – 66 бр., НЧХД – 4 бр., НАХД по чл. 78а НК – 8 бр., ЧНД – 120 бр., НАХД – 48 бр.;
- за съдия Георгиева – 271 бр., от които НОХД – 71 бр., НЧХД – 2 бр., НАХД по чл. 78а НК – 10 бр., ЧНД – 135 бр., НАХД – 53 бр.;

Постъпление на наказателни дела през 2017 г. по видове престъпления:
- Общоопасни престъпления – 146 бр.;
- Престъпления против собствеността – 16 бр;
- Престъпления против брака, семейството и младежта – 11 бр.;
- Престъпления против личността - Телесни повреди – постъпили са 10 бр. (от които средна телесна повреда - чл. 129 ал. 1 НК);
- Престъпления против стопанството - 7 бр.;
- Престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации – 6 бр.;
- Други престъпления против личността – 2 бр.;
- Документни престъпления - чл. 308 - чл. 319 НК - 2 бр.;
- Престъпления против реда и общественото спокойствие – 2 бр;

През 2017 г. броя на делата за Общоопасни престъпления продължава да заема първо място, като увеличението спрямо 2016 година е със 17 бр., от друга страна е намален броя на постъпилите дела през 2016 г. по видове за всички останали престъпления.

През 2017 г. са постъпили 3 бр. дела за престъпления свързани с наркотични вещества, попадащи в категорията престъпления със значим обществен интерес.
От общия брой на НОХД със споразумение за прекратяване на наказателното производство са приключили 167 бр., а с присъда 24 бр.
През отчетната година в съда са постъпили 61 броя обвинителни акта (от които само по един обвинителен акт е повторно внесен), за сравнение през 2016 г. обвинителните актове са били - 50 броя, а през 2015г. те са били 32 броя.
През отчетната година има значително увеличение на постъпилите административнонаказателни дела – през 2016 г. те са били 163 броя, а през 2017 г. – 273 броя.
Броят на свършените през 2017 г. наказателни дела е 795 бр. или 81% от наказателните дела за разглеждане. Наблюдава се намаляване на процента на свършени дела в сравнение с 2016 г., когато е бил 87 %, като причината се корени в повишената натовареност на съдиите, която неминуемо води до забавя на производствата.
Броят на свършените в тримесечен срок наказателни дела е 599 бр., което представлява 75% от всички свършени наказателни дела през годината. И по този показател е налице негативна тенденция, доколкото през 2016 г. 86 % от наказателните дела са били свършени в тримесечен срок.
Броят на свършените през 2017 годината наказателни дела по съдии е, както следва:

№ СЪДИЯ общо свършени дела

общо дела в т.ч по видове дела.:
нох нчхд чл.78аНК чнд анхд
За всичко дела 795 197 9 70 293 226
1 РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА 310 68 3 26 111 102
2 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ 61 17 1 2 21 20
3 ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 51 14 1 2 11 23
4 ЯНА НИКОЛОВА 191 41 2 16 87 45
5 ПАВЛЕТА ДОБРЕВА 182 57 2 24 63 36

Сравнителен анализ на постъпилите наказателни дела за последните няколко години:

година подлежащи на разглеждане образувани свършени
2015 731 669 662
2016 867 797 750
2017 976 859 795През 2017 г. са образувани нови 859 бр. дела. През 2016 г. са били образувани нови 797 бр. дела, през 2015 г. са образувани са 669 бр. наказателни дела. Наблюдава се увеличение на новопостъпили наказателни дела през 2017 г. спрямо предходните няколко години. (Наказателните дела, които са образувани през 2017 г. са със 62 бр. повече спрямо 2016 г. и със 190 бр. повече спрямо 2015 г).
Извод: Освен увеличението на общия брой новопостъпили наказателни дела за 2017 г. спрямо предходните две години, горепосочените данни сочат, че относителният дял на НОХД се увеличава, т.е. увеличава се делът на наказателни дела с по-висока правна и фактическа сложност. Това води и до намаляване на процента на решени в тримесечен срок дела.
От подлежащите за разглеждане наказателни дела 45 броя са разпити пред съдия или едва 5 %.
Като негативна тенденция следва да се отбележи, че едва 1 от образуваните НЧХД е свършено в тримесечен срок /11 %/. Основните причини за забавянето при разглеждането на този вид дела произтичат преди всичко от спецификата на обществените отношения, които са обект на наказателноправна защита на нормите от особената част на НК, установяващи преследване на престъпленията по тъжба на пострадалия, и най-вече от обстоятелството, че по тези дела досъдебно производство не се провежда и доказателства по тях се събират за пръв път едва при съдебното им разглеждане от първоинстанционния съд, а това ангажира повече процесуално време на съда и на страните.
Данните за образуваните Административнонаказателни дела са представени в следния табличен вид: Най – много са постъпилите дела от вида АНД по КАТ-200 бр., следвани от АНД срещу Агенция "Митници"-11 бр., на трето място са АНД производство по УБДХ-7 бр;

шифър на реда несв. дела в нач.на периода постъпили дела дела за разглеждане Свършени дела ост. несв. дела
общо потвърдени изменени отменени прекратени
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - ОБЩО (без ш.4350) 4000 81 273 354 226 87 26 100 13 128
в.т.ч. КАТ 4010 38 200 238 153 56 21 64 12 85
КФН 4020 0 0 0
НЗОК 4030 0 0 0
НАП 4040 2 2 4 3 1 2 1
АДФИ 4050 0 0 0
Агенция "Митници" 4060 7 11 18 12 6 6 6
ДНСК 4070 1 1 0 1
КРС 4080 0 0 0
СЕМ 4090 0 0 0
Комисия за защита на потребителите 4120 1 1 2 1 1 1
Комисия за защита от дискриминация 4140 0 0 0
ДАНС 4150 0 0 0
Патентно ведомство 4160 0 0 0
Агенция за закрила на детето 4200 0 0 0
Министерство на културата 4210 0 0 0
МВР 4260 5 4 9 8 1 6 1 1
Общини 4270 2 3 5 4 1 3 1
Сметна Палата 4300 0 0 0
Здравна инспекция 4340 1 1 0 1
Производство по УБДХ 4360 7 7 7 7 0
Производство по ЗООРПСМ 4370 0 0 0

През годината са издадени 95 броя разпореждания на основание чл. 159 а НПК /През 2016 г. броят им е бил 35, а през 2015 – 43/, и са дадени 70 бр. разрешения за полицейска регистрация по Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация по чл. 68 ЗМВР (През 2016 год. броя им е бил 105бр.)
От общия брой частни наказателни дела, 6 бр. са били по реда на Закона за здравето през 2016 г. броя им е бил 5, колкото са били и през предходната 2015 г.
Производствата за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) – постъпили са 17 бр. дела; Производствата по молби за реабилитация са 4 бр.
Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 НК не са постъпвали през отчетния период.

3.3 Структура на наказаната престъпност

През 2017 година в Районен съд Ихтиман са постановени 30 присъди, от които 24 от присъдите са постановени по дела от общ характер; 6 бр. по дела от НЧХ. Постановени са 64 бр. решения по чл. 78а НК.
С одобрено от съда споразумение за решаване на делото са приключени 167 наказателни дела.
Броят на осъдените лица през 2017 г. е бил 203 (през 2016 година е общо 216 бр. през 2015 година е бил 182 бр.). От осъдените лица 180 лица са с наложени наказания лишаване от свобода до 3 години, като при 141 от тях изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК. На 19 лица е наложено наказание пробация, на 3 лица е наложено наказание глоба. Броят на осъдените по споразумение е 183.
Оправданите лица през 2017 година са 5 броя –поради недоказаност на обвинението относно наличието на извършено престъпление или неговото авторство, както и поради несъставомерност на деянието като престъпление.
Върнатите за доразследване дела на прокурора НОХ дела през годината са 6 бр., а върнатите за доразследване НАХД по реда на чл. 78а НК са 3 бр. Като основни причини за постановяване на акт по чл. 249, ал. 2 НПК, се извеждат неописване в обстоятелствената част на обвинителния акт на обективни и субективни признаци на вменените деяния, вътрешна противоречивост, несъответствие между обстоятелствена част и диспозитив на обвинителния акт, нарушаване на правата на пострадалия за участие в наказателното производство.
За съпоставка върнатите за доразследване дела на прокурор през 2016 г., са били НОХ дела - 5 бр., а върнатите за доразследване НАХД по реда на чл. 78а НК са 2 бр.
През отчетната 2017 година има едно разгледано НОХД с проведено съкратено съдебно следствие в хипотезата на чл. 371, т. 2 НПК.

4. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ
4.1. Натовареност на съдиите

Натовареността по щат към делата за разглеждане през 2017 г. е 53,75 % ( през 2016 г. е била 41,58 %, а през 2015 г. - 38,63 %) дела месечно. Натовареността към свършените дела е 47,46 % дела месечно.
Забележка: Горепосочените проценти са изчислени при 4 щатни бройки за съдии. От 2014 година има един постоянно командирован съдия в СОС. През цялата отчетна 2017 г. Ихтиманският районен съд е работел при непопълнен състав. Отработените през отчетния период човекомесеци са 36.
Действителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане е 71,67 % дела месечно, а към свършените дела е 63,28 % дела месечно.
- Съдия Радослава Йорданова е имала възложени 921 бр. дела (от които 570 гр. дела и 351 наказателни дела) , а е свършила 840 от възложените й дела или 91% от възложените й дела;
- Съдия Павлета Добрева е имала 748 възложени дела (488 граждански и 260 наказателни), свършила е 623 бр. дела (441 гр.дела и 182 наказателни) или 83 % от възложените й дела;
- Съдия Ивайло Йорданов е имал възложени 199 бр. дела (94 бр. граждански и 105 бр. наказателни дела), свършил е общо 121 бр. дела (60 бр. граждански и 61 бр. наказателни) или 61 % от възложените му дела;
- Съдия Гергана Георгиева е имала възложени общо 94 бр. дела ( от които 41 бр. граждански и 53 бр. наказателни), свършила е общо 93 бр. от възложените й дела (42 гр.дела и 51 наказателни дела) или 99 % от възложените й дела;
- Съдия Яна Николова е имала възложени 618 бр. дела (411 гр. дела и 207 наказателни дела), а е свършила 601 бр. от тях или 97 %.

Разглеждане на делата, свършени в 3 месечен срок в проценти:
- Съдия Радослава Йорданова е свършила 91% от възложените й дела в тримесечен срок;
- Съдия Павлета Добрева е свършила 88 % от възложените й дела в тримесечен срок;
- Съдия Ивайло Йорданов е свършил 58 % от възложените му дела в тримесечен срок;
- Съдия Гергана Георгиева е свършила 95% от възложените й дела в тримесечен срок;
- Съдия Яна Николова е свършила 93 % от възложените й дела в тримесечен срок;

Съобразно приетите Правила за оценка на натовареността на съдиите /Приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г.; изм. и доп. по протокол № 15/24.03.2016 г.; изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016 г.; изм. и доп. по протокол № 29/20.12.2016 г./ всички съдии са високо натоварени, като към 31.12.2017 г. текущото индивидуално натоварване съобразно Системата за изчисляване на натовареността на съдиите е както следва: съдия Радослава Йорданова е с натовареност 253,60, съдия Павлета Добрева е с натовареност 141,31, съдия Ивайло Йорданов е с натовареност 41,20, съдия Яна Николова е с натовареност 136,08, а съдия Гергана Георгиева – с натовареност 26,42.

4.2. Оценка на работата на съдиите

Процентът на приключилите в тримесечен срок дела в Ихтиманския районен съд както по наказателните, така и по гражданските дела е висок, като се има предвид сложността на разглежданите дела и високата натовареност на съдиите. Може да се обобщи, че като цяло съдиите се справят добре и срочно с работата си, като независимо от констатираните забавяния в при администрирането и решаването на делата на един от съставите, това не се е отразило значително на отличните показатели за работата в Районен съд – Ихтиман. Следва да се отбележи, че за добрите показатели има значение и добрата организация на работа на специализираната администрация на Ихтиманския районен съд.
Несъмнено е, че би могло да се положат усилия за подобряване на работата на съдиите в срочността за разглеждане и приключването на гражданските дела по общия ред, НОХД, НАХД, и най-вече – на НЧХД.
През 2017 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като основно това се е извършвало след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.
Броят на обжалваните граждански и наказателни дела през 2017 г. 137 бр. Върнатите от горна инстанция обжалвани наказателни дела са 82 бр. Общо 55 броя са потвърдените решения и определения.; 11 - отменен и върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд; 1- отменен с постановяване на нова присъда. 1 - отменено и върнато за ново разглеждане на прокурора; 2 - изменен в наказателната част по приложението на закона; 1- изменено в наказателната част по отношение на наказанието; 3бр- са изменен в наказателната част; 3 - оставено без уважение искане за възобновяване. През 2017 г. 42 бр.граждански дела са били обжалвани, като от върнатите от инстанционен контрол дела потвърдени са 39 бр. решения и определения; 4 бр. са изцяло отменени от горната инстанция и постановен акт по същество или изцяло отменено и върнато за разглеждане; 6 бр. решения са отменени в една част и потвърдени в друга част, 1 административно производство по гражданско дело е потвърдено.
5. БЮРО СЪДИМОСТ

На интернет страницата на РС Ихтиман е публикувана информация относно възможността за гражданите да ползват услугата на Министерство на правосъдието за издаване на електронно свидетелство за съдимост.
Работата на бюро съдимост при РС Ихтиман през 2017 год. бе в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, както и с измененията и допълненията в Наредбата, обн. в ДВ бр.14 от 12.02.2013 г. и влезли в сила от 15.02.2013 г. През 2017 г. от Бюро съдимост се наблюдава увеличаване на постъпилите искания за издаване на свидетелства и справки за съдимост, като са издадени 4825 бр. (4018 бр. са били през 2016 г. ). Броя на издадените справки за съдимост е 973 бр., издадените свидетелства за съдимост през 2017 г. са 3852 бр.
За отчетния период са въведени в електронния архив 202 бюлетини за съдимост на осъдени лица, както и 71 бюлетини по чл. 78а НК. Свидетелствата и справките за съдимост се издават в предвидените в Наредбите срокове и за тях се водят регистри на хартиен и магнитен носител. Постоянен и непосредствен контрол върху дейността на бюрото за съдимост през годината упражнява Председателя на съда. Със заповед на Адм. ръководител – Председател се назначава комисия, която извършва проверка на бюрото за съдимост на всеки шест месеца.
6. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2017 година в СИС са образувани 259 изпълнителни дела, които са с 137 повече от 2016 година, когато са били 122, със 146 повече от 2015 година когато са били 113 и с 109 повече в сравнение с 2014 година, когато са били 150. Дължимите по тях суми са в размер на 1 126 593 лв., докато през 2016г. са били 699 706 лв., за сравнение през 2015г. са били 6 455 321 лв. и през 2014г. –1 562 468лв.
Общо за разглеждане държавния съдебен изпълнител Милчев е имал 1 277 броя, като през 2016г. те са били 1 195 броя, през 2015 година - 1 187 дела, през 2014 година - 1 263. Подлежащата на събиране сума по разглежданите дела е била 18 615 880 лв. (през 2016 година – 18 864 718 лв., през 2015година – 19 927 216 лв., през 2014година– 14 300 943 лв.)
През отчетния период сасвършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 231 изпълнителни дела (през 2016година те са били 177, през 2015 година - 114, през 2014 година – 189 дела), по които са събрани дължими по главници суми от 129 476 лв. (през 2016година – 122 147 лв., през 2015 година – 69 211 лв., през 2014 година – 99 900 лв.) За лихва са събрани 78 654 лв. (2016 година – 84 558 лв., 2015 година – 57 346 лв., 2014 година – 64 407 лв.). Останалите събрани суми са за такси – 15 562 лв. и приети други разноски – 3 687 лв. Спаднатата сума е 3 034 713 лв., докато през 2016 година е била 1 253 284 лв.
В края на отчетния период са останали за събиране 15 451 691 лв. по 1 046 изпълнителни дела (през 2016 година – 17 489 287 лв. по 1 018 изпълнителни дела, през 2015 година - 18 165 012 лв. по 1 073 изпълнителни дела, през 2013 година – 12 738 475 лв. по 1 113 изпълнителни дела, ).
Статистическите данни сочат, че се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 259 изпълнителни дела са въз основа на 31 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 272 220 лв., и 38 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 146 650 лв. Към посочените изпълнителни дела се е присъединила НАП с подлежащи на събиране 599 463 лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 527 130 лв.
За сравнение през 2016година държавата в лицето на НАП се е присъединила като кредитор за сумата 201 540 лв., през 2015 година от 5 856 405 лв., а през 2014г. за сумата от 1 353 638 лв.
Високата безработица в района и тежкото икономическо състояние на предприятията е основната причина за нарастване на трудно събираемите вземания. Освен това, със създаване института на частните съдии – изпълнители се наблюдава тенденцията безпроблемно събираемите вземания да се поемат от частните съдии – изпълнители и в момента, в който се появи проблем по събиране на вземането, делото да се прехвърля на държавния съдия – изпълнител.
Срещу действията на държавния съдебен изпълнител няма подадени жалби.

7. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

От 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са извършени 2830 броя вписвания, от които: 1241 бр. нотариални актове, 116 бр. ипотеки, 189 бр. възбрани, общо 185 бр. заличавания, 2 бр. апорт, 1087 бр. други вписвани 10 бр. завещания.
Издадени са броя 530 удостоверения, 1171 бр. преписи, 359 бр. справки.


III. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Районен съд – Ихтиман се намира в сграда в центъра на град Ихтиман, построена през 1942 година. Освен от служителите и магистратите, сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие).
Сградата се състои от приземен етаж, партер и два етажа. В приземния етаж се намира котелното помещение на отоплителната инсталация, склада за гориво и стаята (склад) за веществени доказателства. На партерния етаж са разположени три съдебни зали, към едната от които има арестно помещение, и деловодството за класифицирана информация.
На първия етаж се намират съдебното деловодство, бюро “Съдимост”, архива на съда, канцеларията на съдебните секретари, службата по вписвания, канцеларията на главния счетоводител, канцеларията на главен специалист човешки ресурси (административен секретар) и два кабинета на районни съдии.
На втория етаж са разположени кабинетите на председателя на съда и на още двама районни съдии.
В отделен вход към сградата на съда се намира кабинетът на съдия изпълнител, деловодството на съдебно изпълнителна служба и кабинетът на съдията по вписванията.
В спешен порядък са необходими средства за основен ремонт на сградата, която е в лошо техническо състояние и деформациите по фасадата представляват непосредствена опасност за преминаващите граждани. Сградата е изключително енергийно неефективна, тъй като голяма част от дограмите не са подменяни никога и парната инсталация технически не позволява пълноценното й отопление, като през зимните месеци правораздаването се осъществява при температури, които са под нормативно установените. През 2017 г. бяха монтирани климатици в работните помещения, като тяхното използване създава реален риск за ел. инсталацията на сградата, която не е подменяна от изграждането си и не съответства на изискванията на Наредба № 16-116 /ДВ, бр. 26/2008 г./ За отопление ежемесечният разход надхвърля 3500 лева. Съществува реална опасност покривът да пропадне, при което би се наложило извършването на авариен ремонт. Дадени са предписания за обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки, както и е необходимо да бъде изградена система за видеонаблюдение и пожароизвестителна инсталация.
През 2015 г. бяха подадени необходимите документи в Министерство на правосъдието за планиране на ремонт на сградата. С прехвърляне на стопанисването на сградата на ВСС комуникацията продължи, като председателят на РС-Ихтиман многократно е уведомявал Комисията по управление на собствеността към Висшия съдебен съвет за състоянието на сградата, като към настоящия момент има неяснота дали ремонтът ще бъде включен в инвестиционната програма на ВСС за 2018 г.
Всеки магистрат разполага със самостоятелен кабинет. Отделните служби на съдебната администрация са в самостоятелни помещения. Разкрита е регистратура за класифицирана информация, за която от ДКСИ е получен идентификационния номер. В сградата има отделно сървърно помещение, в което се поддържа необходимата среда за нормално функциониране на техниката. Сградата разполага и с помещение за арестантите.
Съдът разполага с 3 зали. Информацията се предоставя на гражданите чрез брошури, табели и се оповестява на таблото на съда и на интернет сайта. През 2017 бяха монтирани 2 броя информационни дисплеи пред 2 зали и 2 броя монитори. Мониторите осигуряват по–добра информираност на гражданите.
През 2017 г. са монтирани са 9 броя климатици. През изминалата година беше внедрен и модул електронни справки от Регистъра на банковите сметки и сейфове. Финансовите анализи показват, че в края на годината РС Ихтиман няма просрочени задължения.
През 2017 г. РС Ихтиман проведе две процедури- за избор на доставчик на ел.енергия и процедура по избор на обслужваща банка.
Районен съд Ихтиман има въведени правила за управление на информацията и IT технологиите, съгласно утвърдените от председателя на съда Вътрешни правила за използване на Интернет и програмни продукти от 21.11.2014г.
Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „NOD 32”, предоставен от ВСС.
Всички съдии и служители от специализираната администрация са обучени за работа с MS Office, MS Word, Internet Explorer, Outlook Express,Adobe Acrobat Reader, а основния деловоден продукт, който се използва е системата САС„Съдебно деловодство“. Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са свързани в локална компютърна мрежа с 3 сървъра. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние.
От 2015 г. е в експлоатация деловодната програма САС„Съдебно деловодство“, която се използва от специализираната администрация на съда и съдиите за управление на делата. Информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички работни места за съдиите. Съдът има достъп до НБД „Население“, Web - сайтът на Ихтимански районен съд се поддържа ежедневно в актуално състояние- http://www.rsihtiman.org/
В съда са внедрени следните програмни продукти: АИС „Бюра съдимост”, която функционира от 2004 г. „ДЖЕС” – СИС, която функционира от 2009 г.; Правно-информационна система -АПИС. - ЦСРД„Смарт Системс“ интернет базираната система за разпределение на делата, която функционира единствено и само с електронни подписи и е 01.10. 2015 година. ЕИСПП е внедрена от 2014 година.- Главният счетоводител разполага с програмен продукт и осъществява счетоводните дейности с продукт „Поликонт“ .
През 2017 възникна срив на деловодната програмата „СУСД“, разработена от Siemens, която функционира от 01.01.2009 г. до 01.01.2015 г. и поради липса на поддръжка към настоящия момент не могат да бъдат извършвани компютърни справки за приключилите към 01.01.2015 г. дела
Инсталирани и активни са 2 бр. сървъри Fujitsu Siemens: Server 1 - Software, който използва : Windows Server 2003, Siemens Програма за разпределение на съдебните дела , Oracle, DucoWare5 и Server 2 – Software, който използва : Windows Server 2003, Oracle 10g Enterprise Edition за работа на Бюро Съдимост
В съда е изградена компютърна мрежа, която е сертифицирана по LOT 9.
Съдът от 2005 година е с осигурен от БТК интернет – ADSL, който от 2008 година е 15 Mb/s, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
Съдът е оборудван с 25 компютри, заведени като ДМА и предоставени от Министерство на правосъдието и ВСС. 4 от тях са получени през 2017 г. Съдът разполага и с 10 броя принтери, 3 броя мултифункционални устройства, 3 броя скенер и 2 броя копирни машини; както и с устройство за достъп на лица с увреждания в сградата.

Гр. Ихтиман, Председател на РС Ихтиман :
31.01.2018 година (Радослава Йорданова)

Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA