Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАН

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД


ЗА ДЕЙНОСТТА НА

РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАН


ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Настоящият обобщен отчетен доклад за дейността на Районен съд – гр. Ихтиман за дейността през 2018 година е изготвен съгласно изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 12 от Закона за съдебната власт, разпоредбите на действащия в отчетния период Правилник за администрацията в съдилищата и указанията на Висшия съдебен съвет. В отчетния доклад изводите са направени, като е извършена съпоставка на статистическите отчети на съда за последните три години.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

За отчетната 2018 година кадровата обезпеченост на съда по щат е както следва:
- Магистратите в Районен съд - Ихтиман – 4 броя по щат
В Районен съд – Ихтиман през цялата година са работили съдия Радослава Йорданова, съдия Ивайло Йорданов и съдия Павлета Добрева.
Съдия Анелия Игнатова е командирована през целия период в Софийски окръжен съд.
- Държавен съдебен изпълнител – 1 брой,
- Съдия по вписванията – 1 брой.
Въпреки нормалната щатна обезпеченост с магистрати, съдът работи постоянно в намален състав с не повече от трима съдии.
Повишена е натовареността на реално работещите магистрати в съда, но може да се направи извода, че е запазена бързината на производствата, като е постигната равномерност на натовареността на съдиите при разпределянето на делото и полагането на дежурства.
Всички работещи съдии в РС Ихтиман притежават дълъг опит, като съдии, проявяват усърдие и старание при решаването на делата и освен отлична теоретична подготовка, показват и много добри практически знания и умения.
Съставът на съда включва:
СЪДИИ:
1. Радослава Маринова Йорданова – назначена с Решение на ВСС по протокол № 10 от 22 февруари 2006 г. на длъжността „съдия”. С Решение на ВСС по протокол № 13 от 19 юли 2016 г., съдия Радослава Маринова Йорданова, съдия в Районен съд, гр. Ихтиман, е назначена за административен ръководител – Председател на Районен съд- гр. Ихтиман”. Съдия Йорданова има над 13 години съдийски стаж и притежава ранг „съдия в ВКС и ВАС“.
2. Ивайло Генов Йорданов – преместен с Решение на ВСС по протокол № 36 от 13 ноември 2002 г. в Районен съд – Ихтиман. Съдия Йорданов има над 25 години съдийски стаж. и притежава ранг „съдия в АС“.
3. Анелия Маринова Игнатова – назначена с Решение на ВСС по протокол № 13 от 8 март 2006 г. на длъжността „съдия”. От 04.08.2014 година и в момента съдия Анелия Игнатова е командирована в Софийски окръжен съд. Съдия Игнатова има над 14 години съдийски стаж, като притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
4. Съдия Павлета Василева Добрева е встъпила в длъжност в РС Ихтиман в изпълнение на Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 7, т. 4 от заседание, проведено на 14.02.2017 г., считано от 01.03.2017 г.. Съдия Добрева е съдия с ранг „съдия АС“, като има над 17 г. съдийски стаж.

Реално към момента в РС Ихтиман работят съдиите Радослава Йорданова, Павлета Добрева и Ивайло Йорданов. Съдия Яна Николова, която е била командирована в съда през 2017 г., е довършвала 16 наказателни дела, а съдия Гергана Георгиева, която е преместена в СРС е довършвала 2 наказателни дела.
В Районен съд Ихтиман няма разпределение на съдите по отделения.
Предвид спецификата на работата и малкия брой магистрати не е възможно създаването на отделения в съда. Това налага съдиите отлично да познават разнообразна правна материя и ежедневно да боравят с нея предвид големия обем дела и тяхната сложност.
Освен съдиите в Районен съд Ихтиман са работили един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.
Държавен съдебен изпълнител през отчетния период е Владимир Милчев, който със стаж в РС Ихтиман над 18 години.
Съдия по вписванията е Силвия Петрова, е назначена на осн. чл. 68, ал. 1 т. 4 от КТ /до провеждане на конкурс/ считано от 23.03.2018 г.
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
Бойка Хаджипенчева – е преназначена от длъжност „човешки ресурси“ на длъжност “административен секретар”, считано от 01.08.2018 г..
В РС Ихтиман съдебните служители са разпределени съобразно чл. 14 от ПАС в обща и специализирана администрация.
Служителите в съдебната администрация, са както следва: един служител на длъжност административен секретар, главен счетоводител, четирима съдебни секретари, трима съдебни деловодители, съдебен архивар, съдебен архивар “Бюро съдимост”, системен администратор, двама служители в съдебно- изпълнителната служба (съдебен секретар и деловодител), призовкар, работник поддръжка сгради - огняр и чистач.
Съдебен секретар – СИС и съдебния деловодител- Съдебно - изпълнителна служба работят изцяло в съдебно изпълнителната служба, а всички останали служители работят реално в администрацията на съда.
По-голямата част от съдебните служители са с дългогодишен стаж. През отчетната година е създадена организация за периодична проверка на дейността на общата и специализираната администрация, като се извършват ежемесечна проверка на деловодните книги в съда, водени в съответствие с ПАС, извършват се и периодични проверки на отделните звена, извършват се задължителните годишни инвентаризации, както и задълженията произтичащи от останалите нормативни актове. От страна на служител „административен секретар“ ежемесечно се изготвят справки, касаещи ненасрочените дела, както и за неприключените в разумен срок дела.
През цялата отчетна година може да се направи обоснован извод, че администрацията на съда проявява системни усилия за стриктно и качествено изпълнение на служебните задължения. За отчетния период не бяха констатирани пропуски в дейността на служителите, които да са довели до влошаване на показателите, свързани с бързината и ефективността на правораздавателната дейност. Едновременно с това занапред следва да бъдат положени допълнителни усилия, включително и чрез провеждане на обучения за повишаване квалификацията на съдебните служители, което е свързано най-вече с промените в законодателството.
Служителите от специализираната администрация работят на принципа на взаимна заменяемост. Не е допуснато отсъствието на отделен служител да повлиява на цялостния работен процес.
СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЯНА В ЩАТА:
Анализирайки броя на постъпилите дела през отчетната 2018 година и броя на реално работещите магистрати, може да се направи обоснован извод, че за нормалното протичане на работния процес е крайно необходимо да се увеличат щатните длъжности на съдиите. В случай че щатът на съдиите бъде запазен е необходимо и четирите бройки за съдии да бъдат реално заети.
Не е необходима промяна на щатната численост на съдебните служители с оглед натовареността и нормалното функциониране на всички служби в РС – Ихтиман.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

1. ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА.

За отчетния период са предприети организационни мерки, които обезпечават срочното движение на новопостъпили преписки, подлежащи на образуване в дела.
Делата се образуват и разпределят съобразно утвърдените Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС – Ихтиман. В деня на постъпването им исковите молби и книжата по делата се разпределят от председателя или при отсъствието му – от административния секретар или от дежурния съдия съгласно заповед на председателя. Разпределението се извършва при спазване на принципа за случайно разпределение на делата съобразно поредността на постъпването им. Разпределението се отразява в протокол, подписан от разпределящия, който се прилага по всяко дело. Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % на всички съдии и за всички видове дела.
Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за всички видове дела и не се прилага за делата, които се разпределят „по дежурство” с оглед обезпечаване своевременното произнасяне на определения съдия-докладчик – по гражданските дела това са молби за даване на разрешение за разпореждане с имущество на дете, както и отказите от наследство и молби за издаване на незабавна защита по Закона за защита от домашното насилие, а по наказателните дела - искания за вземане на мярка за неотклонение, за разрешаване или одобряване на процесуално-следствени действия, незабавни производства и др., както и с изключение на онези наказателни дела, които следва да се разпределят на определен докладчик /чл. 76, ал. 8 от ПАС/ или в чието разглеждане не следва да участва определен съдия поради наличие на законоустановени основания за това.
Разпределените дела се докладват незабавно на съответния съдия-докладчик. При нередовност на исковите молби, стриктно се прилагат разпоредбите на чл. 127 – 129 от ГПК със съответните указания за правна помощ. Образуваните наказателни дела се подлагат на задълбочена проверка от докладчиците. При насрочване на делата се забелязва тенденция за пропускане на инструктивните срокове. Голяма част от делата приключват в срок до три месеца. За съжаление освен делата, по които съществуват пречки от обективен характер, свързани нередовно призоваване на страни и вещи лица, непосочване на точен адрес на страна, закъснения при размяната на книжа по граждански дела, неявяване на свидетели и вещи лица, непредставяне в срок на доказателства и заключения, неявяване на подсъдими и защитниците им по наказателни дела, при голяма част от делата има забавяне в администрирането и насрочването им от субективен характер. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела.
Месечният график на дежурствата се утвърждава със заповед от Председателя на съда и след съгласуване с магистратите.
Администрирането на писма, документи и молби, постъпили по преписките и делата, се извършва без забавяне от съответния съдия- докладчик.

2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА.

Сравнителен анализ на общия брой дела за последните три години:
Движението на делата може да бъде представено в следната диаграма по години:

ГОДИНА ПОДЛЕЖАЩИ
НА РАЗГЛЕЖДАНЕ
ПОСТЪПИЛИ
СВЪРШЕНИ
2016 г. 1996 1815 1775
2017 г. 2580 2355 2278
2018 г. 2495 2193 1962Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са 302 бр. (граждански дела- 121, наказателни дела – 181бр. ). Останалите несвършени дела в края на 2018 година са 533 бр. дела (граждански – 323 бр., наказателни – 210 бр.):
Причините за повишения брой останали несвършени дела в края на 2018 година могат да се обособят в няколко направления. На първо място може да се изтъкне несвоевременното администриране на гражданските дела и ненасрочването на наказателните дела от един от съдебните състави. Тази голяма висящност води и до изкуствена завишена натовареност на състава, а и на съда като цяло. Следва да се отчете и немалкият брой на постъпилите граждански и наказателни дела в края на годината. Освен това връчването на призовките и съобщенията се осъществява от администрацията на съда, но извън територията на гр. Ихтиман връчването се осъществява от служители на съответните общини и кметства, кметски наместници, които не винаги стриктно спазват процедурите за връчване на съобщения и книжа, въпреки проведените разговори и обучения
Общият брой на подлежащите за разглеждане дела през 2018 г. е 2495 бр., което е с 5 бр. дела по-малко от 2017 г. и 499 бр. дела по- голям в сравнение с общия брой на делата за разглеждане през 2016 г. Този висок брой на делата за разглеждане се дължи не толкова на постъпилите дела през отчетната година, а на големия брой несвършени дела от предходни отчетни периоди.
През 2018 г. общият брой на постъпилите дела е 2193 бр. (от които 1486 бр. граждански дела и 707 бр. наказателни дела), като за сравнение броят на постъпилите дела през отчетната година е със 162 бр. по- малък в сравнение с 2017 г., и с 378 бр. дела по - голям от 2016 г.
През годината са свършени 1962 броя граждански и наказателни дела или 79 % от подлежащите за разглеждане.
Общо 1746 броя дела са свършени в тримесечен срок или 89 % от свършените дела са приключили в тримесечен срок.
Извод: Запазва се тенденцията на процента свършени дела в тримесечен срок, които през 2017 година са били 88%, а през 2016 година свършените дела са били 89 % от подлежащите на разглеждане.
Като цяло сроковете за разглеждане както на гражданските, така и на наказателните дела, могат да се скъсят чрез по-стриктно спазване на от страна на съдиите на процесуалните срокове за разглеждане и решаване на делата, както и при съобразяване на разпоредбите, установяващи основания за отлагане на делата. Несъмнено е, че биха могли да се използват и дисциплиниращите процесуални мерки за неявяване на страни, свидетели, вещи лица и други участници по тези дела.
Анализирайки показателите за новопостъпилите дела и за общия брой дела за разглеждане през отчетния период на 2018 г. можем да направим извод, че има намаление на постъпилите дела спрямо предходната година и значително увеличение спрямо 2016 година.
Проведени са общо 2548 бр. съдебни заседания по граждански и наказателни дела (1466 бр. по гр.дела, 1082 бр. по наказателни дела). Броят на заседанията е по – малък в сравнение с предходната 2017 година, когато са били 2985 бр. съдебни заседания. Основните причини за отлагане на делата са аналогични на тези през предходните години – неявяване по уважителни причини на страните, несвоевременно връчване на призовките на пълномощници, вещи лица, свидетели, особено когато следва да бъдат призовани от гр. София; за събиране на нови доказателства, служебна ангажираност на процесуалните представители, молба за организиране на защита в хода на процеса, молби за отлагане с цел възстановяване на щети и постигане на споразумение, заболяване на подсъдими или техните адвокати и др.

3. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
3.1. Граждански дела
ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ Останали несвършени в началото на периода и постъпилите от съответния вид ОБЩО свършени свършени до 3 месеца
ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ 196 143 136
ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 52 18 12
ВЕЩНИ ИСКОВЕ 20 8 3
ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН 28 3 2
УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ 90 30 23
ИСКОВЕ ПО КТ 18 5 4
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 6 1 1
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 3 3 3
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА 78 61 59
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 1104 1005 1005
в.т.ч. Заявленя по чл. 410 ГПК 932 858 858
Заявленя по чл. 417 ГПК 172 147 147
Спиране - чл. 420 ГПК
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ 11 6 4
ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 1 1 1
ВСИЧКО: 1607 1284 1253

Общият брой на гражданските дела за разглеждане е 1607 броя.
Най-голям е процентът на заповедните производства, които са 1104 бр. или около 69 % от граждански дела. С цел улесняване администрирането на този вид дела бе издадена нарочна заповед от Председателя на РС Ихтиман, с която към делата служебно бе прилагана справка по Наредба № 14 относно постоянния адрес на длъжника, когато е физическо лице.
Общият брой на гражданските дела за разглеждане по съдии през 2018 г. , е както следва:
- за съдия Радослава Йорданова – 554 бр.,
- за съдия Ивайло Йорданов– 511 бр.;
- за съдия Павлета Добрева – 542 бр.,

№ СЪДИЯ
общо дела за разглеждане

общо дела в т.ч.по видове дела:
гд По чл310 ГПК адм.д чгд По чл410 и 417 ГПК Други
За всичко дела 1607 391 13 6 91 1101 2
1 РАДОСЛАВА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА 554 143 5 3 34 368 1
2 ИВАЙЛО ГЕНОВ ЙОРДАНОВ 511 113 4 0 24 369 1
3 ПАВЛЕТА ВАСИЛЕВА ДОРЕВА 542 135 4 3 33 367 0

Общият брой на постъпилите през 2018 година граждански дела е 1486 броя, в това число граждански дела по искове по СК – 164 бр., от които 18 бр. за развод, 63 бр. за развод по взаимно съгласие, 7 бр. за издръжка и изменение на издръжка; 33 бр. дела по облигационни искове; 7 бр. дела по вещни искове; 12 бр. делби; 61 бр. дела установителни искове; 11 бр. искове по КТ, административни – 6 бр. . Други дела- 1 бр., делата по чл. 410 и 417 ГПК са 1104 бр., а частните граждански дела са 75 бр.
Общият брой на постъпилите през 2018 година граждански дела по съдии е както следва:
- за съдия Радослава Йорданова – 515 бр.,
- за съдия Ивайло Йорданов– 477 бр.;
- за съдия Павлета Добрева – 494 бр.,
Броят на постъпилите граждански дела по видове през 2018 година, е както следва:
№ СЪДИЯ
Постъпили граждански дела по видове

общо дела в т.ч.по видове дела:
гд По чл. 310 ГПК адм.д чгд По чл410 и 417 ГПК Други
За всичко дела 1486 276 12 6 88 1103 1
1 РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА 515 104 5 3 34 368 1
2 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ 477 81 4 0 23 369 0
3 ПАВЛЕТА ДОБРЕВА 494 91 3 3 31 366 0
Броят на свършените през 2018 г. граждански дела е 1284 бр. или 80 % от гражданските дела за разглеждане.
Броят на свършените в тримесечен срок граждански дела е 1253 бр., което представлява 98 % от всички свършени граждански дела през годината. Наблюдава се процентно увеличение на делата, свършени в тримесечен срок през отчетната година спрямо предходната година, когато са били 96 %. Това увеличение се дължи преди всичко на произнасянето по заповедните производства, при които няма нито едно дело с постановен акт извън тримесечния срок.
Броят на свършените през годината граждански дела на съдиите от РС Ихтиман, е както следва:
СЪДИЯ
общо свършени дела

общо дела в т.ч.по видове дела:
гд По чл. 310 ГПК адм.д чгд По чл. 410 и 417 ГПК Други
За всичко дела 1284 203 4 1 69 1005 2
1 РАДОСЛАВА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА 510 106 3 0 32 368 1
2 ИВАЙЛО ГЕНОВ ЙОРДАНОВ 328 41 0 0 13 273 1
3 ПАВЛЕТА ВАСИЛЕВА ДОРЕВА 446 56 1 1 24 364 0

- съдия Радослава Йорданова – 510 бр., от които – 474 бр. решени по същество и 36 бр. прекратени дела;
- за съдия Ивайло Йорданов – 328 бр., от които – 309 бр. решени по същество и 19 бр. прекратени дела;
- съдия Павлета Добрева- 446 бр., от които– 410 бр. решени по същество и 36 бр. прекратени дела;

От общо свършените дела, съдиите са приключили в тримесечен срок граждански дела, както следва:
- за съдия Радослава Йорданова – 504 бр., или 99 %
- за съдия Ивайло Йорданов – 321 бр., или 98%
- за съдия Павлета Добрева – 428 бр. или 96 %
В отчета са включени и прекратените дела.

Сравнителен анализ на постъпилите граждански дела за последните три години:
Година Подлежащи на разглеждане Постъпили Свършени
2016 г. 1129 1019 1025
2017 г. 1604 1496 1483
2018 1607 1486 1284

През 2018 г. общо за разглеждане са били 1607 бр. гр. дела. (През 2017 г. общо за разглеждане са били 1604 бр. гр. дела а през 2016 г. общо за разглеждане са били 1129 броя граждански дела). Общият брой граждански дела за разглеждане през 2018 г. е с 3 бр. повече спрямо 2017 г., и със 478 бр. повече спрямо 2016 г.
През 2018 г. новообразуваните граждански дела са 1486 бр. (През 2017 г. новообразуваните граждански дела са 1496 бр., през 2016 г. новообразуваните гр. дела са били 1019 бр.). Новообразуваните граждански дела през 2018 г. са с 10 броя по-малко спрямо 2017 г., и със 467 бр. повече спрямо 2016 г.
Общият брой на висящите граждански дела към 31.12.2018 г. е 323 бр.дела, от които искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ – 53 бр.; облигационни искове – 34 бр.; вещни искове – 12 бр., Делби и искове по ЗН – 25 бр.; установителни искове – 60 бр.; искове по КТ – 13 бр.; административни производства – 5 бр.; частни производства – 17 бр.; частни производства - заповедни производства – 99 бр.; частни производства – регламенти – 5 бр.
Разпределението на несвършените дела по съдии е както следва:


Съдия останали несвършени дела в края на периода
общо дела в т.ч.по видове дела:
гд По чл310 ГПК адм.д чгд По чл410 и 417 ГПК Други
Общо: 323 188 9 5 22 99 0
1 РАДОСЛАВА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА 44 37 2 3 2 0 0
2 ИВАЙЛО ГЕНОВ ЙОРДАНОВ 183 72 4 0 11 96 0
3 ПАВЛЕТА ВАСИЛЕВА ДОРЕВА 96 79 3 2 9 3 0

Съдия Радослава Йорданова е имала възложени 554 граждански дела, от които е решила 510 граждански дела, или 92% от възложените й граждански дела;
Съдия Ивайло Йорданов е имал възложени 511 граждански дела, от които е решил 328 граждански дела, или 64 % от възложените му граждански дела;
Съдия Павлета Добрева е имала възложени 542 граждански дела, от които е решила 446 граждански дела, или 82 % от възложените й граждански дела;

От статистическите данни може да се направи извод, че съществуват възможности повишаване срочността при разглеждането на граждански дела, включително и чрез полагане на усилия от страна на съдиите за своевременното им администриране и насрочване в открито съдебно заседание. При разглеждането на делата в съдебно заседание следва допълнително да бъдат ограничавани отлаганията на делата. Изготвянето на проект за доклад по делата и запознаването на страните с него, подготовката и обезпечаването на събиране на доказателства в първото заседание с определението на съдията по чл. 140 ГПК могат допълнително да облекчат работата в съдебно заседание и да намалят възможността за отлагане на делата.

3.2 Наказателни дела
Общият брой на наказателните дела за разглеждане през 2018 г. е 888 бр. Може да се направи извод, че този вид дела са намалели значително броя си спрямо предходната 2017 година, когато са били 976 броя, и увеличили спрямо 2016 г. – 867 бр..

№ СЪДИЯ общо дела за разглеждане

общо дела в т.ч по видове дела.:
нох нчхд чл.78аНК чнд анхд
За всичко дела 888 218 14 53 246 357
1 РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА 314 74 4 20 112 104
2 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ 253 65 4 18 62 104
3 ПАВЛЕТА ДОБРЕВА 303 75 5 15 72 136
4 ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 2 1 1 0 0 0
5 ЯНА НИКОЛОВА 16 3 0 0 0 13

По видове броя на наказателните дела за разглеждане 2018 година изглежда така: НОХД – 218 бр., НЧХД – 14 бр., НАХД по чл. 78а НК – 53 бр., ЧНД – 246 бр., НАХД – 357 бр.
(За сравнение броя на наказателните дела за разглеждане по видове през 2017 година е бил: НОХД – 227 бр., НЧХД – 18 бр., НАХД по чл. 78а НК – 80 бр., ЧНД – 297 бр., НАХД – 354 бр.)

Общият брой на наказателните дела за разглеждане през отчетния период по съдии е, както следва:
- за съдия Радослава Йорданова – 314 бр.,
- за съдия Ивайло Йорданов – 253 бр.,
- за съдия Павлета Добрева – 303 бр.
- за съдия Гергана Георгиева – 2 бр.,
- за съдия Яна Николова – 16 бр.

Общият брой на останалите несвършени наказателни дела към 31.12.2018 година е 210 бр. от които: 28 бр. НОХД, 5 бр. НЧХД, 5 бр. по НАХД чл. 78а НК; 14 броя НЧД; НАХД 158 бр..
Общият брой на постъпилите през 2018 г. наказателни дела е 707 бр. (За сравнение през 2017 г. броя на постъпилите наказателни дела е 859 бр., през 2016 г. броя им е бил 797 бр.). Броя на постъпилите наказателните дела през отчетния период е с 152 бр. по-малко през 2017 г. и със 90 бр. по-малко през 2016 г.
Постъпление на наказателните дела през 2018 по видове: НОХД (наказателен общ характер дело) – 188 бр.; Наказателни частен характер дела – 5 бр.; Дела по чл.78а НК – 43 бр.; Частни наказателни дела – 190 бр.; Частни наказателни дела – разпити – 52 бр.; Админстративнонаказателен характер дела – 229 бр.
За сравнение броят на постъпилите през 2017 година наказателните дела от общ характер са 202 бр., през 2016 г. те са били 207 бр., наблюдава се незначително намаляване спрямо 2017 г. и 2016 г.


Постъпление на наказателните дела през 2018 по съдии:

№ СЪДИЯ постъпили дела през отчетния период

общо дела в т.ч по видове дела.:
нох нчхд чл.78аНК чнд анхд
За всичко дела 707 188 5 43 242 229
1 РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА 273 66 1 15 111 80
2 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ 209 57 2 14 61 75
3 ПАВЛЕТА ДОБРЕВА 225 65 2 14 70 74
4 ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 0 0 0 0 0 0
5 ЯНА НИКОЛОВА 0 0 0 0 0 0

За сравнение общият брой на постъпилите през 2017 г. наказателни дела по съдии е, както следва:
- за съдия Радослава Йорданова – 315 бр., от които НОХД – 69 бр., НЧХД – 3 бр., НАХД по чл. 78а НК – 29 бр., ЧНД – 112 бр., НАХД – 102 бр.;
- за съдия Павлета Добрева– 256 бр., от които НОХД – 65 бр., НЧХД – 5 бр., НАХД по чл. 78а НК – 25 бр., ЧНД – 65 бр., НАХД – 96 бр.;
- за съдия Ивайло Йорданов – 70 бр., от които НОХД – 17 бр., НЧХД – 1 бр., НАХД по чл. 78а НК – 6 бр., ЧНД – 22 бр., НАХД – 24 бр.;
- за съдия Яна Николова – 196 бр., от които НОХД – 43 бр., НЧХД – 1 бр., НАХД по чл. 78а НК – 16 бр., ЧНД – 87 бр., НАХД – 96 бр.;
- за съдия– Гергана Георгиева 22 бр., от които НОХД – 8 бр., НЧХД – 0 бр., НАХД по чл. 78а НК – 1 бр., ЧНД – 11 бр., НАХД – 2 бр.;
Постъпление на наказателни дела през 2018 г. по видове престъпления:
- Общоопасни престъпления – 129 бр.;
- Престъпления против собствеността – 12 бр;
- Престъпления против брака, семейството и младежта – 12 бр.;
- Престъпления против личността - Телесни повреди – постъпили са 8 бр. (от които средна телесна повреда - чл. 129 ал. 1 НК – 6 бр.);
- Престъпления против стопанството - 9 бр.;
- Престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации – 9 бр.;
- Други престъпления против личността – 2 бр.;
- Документни престъпления - чл. 308 - чл. 319 НК - 4 бр.;
- Престъпления против реда и общественото спокойствие – 2 бр;

През 2018 г. броя на делата за Общоопасни престъпления продължава да заема първо място, като намалява спрямо 2017 година със 17 бр., от друга страна е намален броя на постъпилите дела през 2016 г. по видове за всички останали престъпления.

През 2018 г. са постъпили 5 бр. дела за престъпления свързани с наркотични вещества, попадащи в категорията престъпления със значим обществен интерес.
От общия брой на НОХД със споразумение за прекратяване на наказателното производство са приключили 154 бр., а с присъда 30 бр.
През отчетната година в съда са постъпили 51 броя обвинителни акта (от които повторно внесен обвинителен акт са 6), за сравнение през 2017 г. обвинителните актове са били - 61 броя, а през 2016 г. те са били 50 броя.
През отчетната година има намаление на постъпилите административнонаказателни дела – през 2017 г. те са били 273 броя, а през 2018 г. – 229 броя.
Броят на свършените през 2018 г. наказателни дела е 678 бр. или 76 % от наказателните дела за разглеждане. Наблюдава се намаляване на процента на свършени дела в сравнение с 2017 г., когато е бил 81 %, и с 2016 г., когато е бил 87 %, като причината се корени в повишената натовареност на съдиите, която неминуемо води до забавя на производствата.
Броят на свършените в тримесечен срок наказателни дела е 493 бр., което представлява 73% от всички свършени наказателни дела през годината. И по този показател е налице негативна тенденция, доколкото през 2017 г. 75 % от наказателните дела са били свършени в тримесечен срок, а през 2016 г. е бил 86 %.
Броят на свършените през 2017 годината наказателни дела по съдии е, както следва:

№ СЪДИЯ общо свършени дела

общо дела в т.ч по видове дела.:
нох нчхд чл.78аНК чнд анхд
За всичко дела 678 190 9 48 232 199
1 РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА 292 66 3 20 112 91
2 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ 138 58 1 15 56 8
3 ПАВЛЕТА ДОБРЕВА 231 63 4 13 64 87
4 ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 2 1 1 0 0 0
5 ЯНА НИКОЛОВА 15 2 0 0 0 13

Сравнителен анализ на постъпилите наказателни дела за последните няколко години:

година подлежащи на разглеждане образувани свършени
2016 867 797 750
2017 976 859 795
2018 888 707 678
Съдия Радослава Йорданова е имала възложени 314 наказателни дела, а е свършила общо 292 наказателни дела, или 93 % от възложените й наказателни дела;
Съдия Ивайло Йорданов е имал възложени 253 наказателни дела, а е свършил е 138 наказателни дела, или 55 % от възложените му наказателни дела;
Съдия Павлета Добрева е имала възложени 303 наказателни дела, а е свършила 231 наказателни дела, или 76 % от възложените наказателни й дела;
Съдия Гергана Георгиева е довършвала 2 наказателни дела, които е приключила, т.е. е свършила 100 % от възложените й дела.
Съдия Яна Николова е довършвала 16 наказателни дела, от които е приключила 15, и е останало несвършено едно дело, или е свършила 94 % от възложените й дела.

През 2018 г. са образувани нови 707 бр. дела. През 2017 г. са били образувани нови 859 бр. дела, през 2016 г. са образувани са 797 бр. наказателни дела. Наблюдава се намаляване на новопостъпили наказателни дела през 2018 г. спрямо предходните няколко години. (Наказателните дела, които са образувани през 2018 г. са със 152 бр. по-малко спрямо 2017 г. и със 90 бр. по-малко спрямо 2016 г).
Извод: Намаляват постъпленията на наказателните дела от общ характер във връзка с внесен обвинителен акт, както и административнонаказателните производства. Едновременно с това намалява значително и броя на свършените дела, което е тревожна тенденция и изисква вземането на организационни мерки.

Като негативна тенденция следва да се отбележи, че едва 1 от образуваните НЧХД е свършено в тримесечен срок /11 %/. Основните причини за забавянето при разглеждането на този вид дела произтичат преди всичко от спецификата на обществените отношения, които са обект на наказателноправна защита на нормите от особената част на НК, установяващи преследване на престъпленията по тъжба на пострадалия, и най-вече от обстоятелството, че по тези дела досъдебно производство не се провежда и доказателства по тях се събират за пръв път едва при съдебното им разглеждане от първоинстанционния съд, а това ангажира повече процесуално време на съда и на страните.
Данните за образуваните административнонаказателни дела са представени в следния табличен вид: Най – много са постъпилите дела от вида АНД по КАТ-141 бр., следвани от АНД срещу Агенция "Митници"-12 бр.; а производствата по УБДХ са 7 бр;

шифър на реда несв. дела в нач.на периода постъпили дела дела за разглеждане Свършени дела ост. несв. дела
общо потвърдени изменени отменени прекратени
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - ОБЩО (без ш.4350) 4000 128 229 357 199 58 20 109 12 158
в.т.ч. КАТ 4010 85 141 226 134 34 14 78 8 92
КФН 4020 0 0 0
НЗОК 4030 0 0 0
НАП 4040 1 5 6 3 1 0 2 0 3
АДФИ 4050 0 0 0
Агенция "Митници" 4060 6 12 18 8 1 3 4 0 10
ДНСК 4070 1 0 1 0 0 0 0 0 1
КРС 4080 0 0 0
СЕМ 4090 0 0 0
Комисия за защита на потребителите 4120 1 6 7 1 0 0 1 0 6
Комисия за защита от дискриминация 4140 0 0 0
ДАНС 4150 0 0 0
Патентно ведомство 4160 0 0 0
Агенция за закрила на детето 4200 0 0 0
Министерство на културата 4210 0 0 0
МВР 4260 1 6 7 3 0 0 3 0 4
Общини 4270 1 3 4 3 0 0 2 1 1
Сметна Палата 4300 0 0 0
Здравна инспекция 4340 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Производство по УБДХ 4360 7 7 7 7 0
Производство по ЗООРПСМ 4370 0 0 0

През годината са издадени 69 броя разпореждания на основание чл. 159 а НПК /През 2017 г. броят им е бил 95, а през 2016 – 35/, и са дадени 52 разрешения за полицейска регистрация по Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация по чл. 68 ЗМВР (През 2017 год. броят им е бил 70).

От подлежащите за разглеждане наказателни дела 52 броя са разпити пред съдия или едва 7 %.
От общия брой частни наказателни дела, 3 броя са били по реда на Закона за здравето, през 2017 г. броят им е бил 6, а през 2016 г. са били 5 броя.
Производствата за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) – постъпили са 7 бр. дела; Производствата по молби за реабилитация са 4 бр.
Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 НК не са постъпвали през отчетния период.

3.3 Структура на наказаната престъпност

През 2017 година в Районен съд Ихтиман са постановени 34 присъди, от които 30 от присъдите са постановени по дела от общ характер; 4 бр. по дела от НЧХ. Постановени са 47 бр. решения по чл. 78а НК.
С одобрено от съда споразумение за решаване на делото са приключени 154 наказателни дела.
Броят на осъдените лица през 2018 г. е бил 212 (през 2017 година е общо 203 бр. през 2016 година е бил 216 бр.). От осъдените лица, 171 лица са с наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като при 134 от тях изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК. На 30 лица е наложено наказание пробация, на 10 лица е наложено наказание глоба. Броят на осъдените по споразумение за прекратяване на наказателното производство е 180.
Оправданите лица през 2018 година са 6 броя – поради недоказаност на обвинението относно наличието на извършено престъпление или относно неговото авторство, както и поради несъставомерност на деянието като престъпление.
Върнатите за доразследване дела от разпоредително заседание на прокурора НОХ дела през годината са 6 бр., а върнатите за доразследване НАХД по реда на чл. 78а НК са 1 бр. Като основни причини за връщането на делата, се извеждат неописване в обстоятелствената част на обвинителния акт на обективни и субективни признаци на вменените деяния, вътрешна противоречивост, несъответствие между обстоятелствена част и диспозитив на обвинителния акт, нарушаване на правата на обвиняемия, както и на пострадалия за участие в наказателното производство.
При съпоставка върнатите за доразследване дела на прокурор през 2017 г., тогава са били 6 броя НОХ дела, а върнатите за доразследване НАХД по реда на чл. 78а НК са 3 били бр.
През отчетната 2018 година има 3 бр. разгледани НОХД с проведено съкратено съдебно следствие в хипотезата на чл. 371, т. 2 НПК.


4. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ
4.1. Натовареност на съдиите

Натовареността по щат към делата за разглеждане през 2018 г. е 51,98 % ( през 2017 г. е била 53,75 %, а през 2016 г. - 41,58 %) дела месечно. Натовареността към свършените дела е 40,88 % дела месечно.
Забележка: Горепосочените проценти са изчислени при 4 щатни бройки за съдии. От 2014 година има един постоянно командирован съдия в СОС. През цялата отчетна 2018 г. Ихтиманският районен съд е работел при непопълнен състав. Отработените през отчетния период човекомесеци са 36.
Действителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане е 69,31 % дела месечно, а към свършените дела е 54,50 % дела месечно.
- Съдия Радослава Йорданова е имала възложени 868 бр. дела (от които 554 гр. дела и 314 наказателни дела) , а е свършила общо 802 бр. дела (от които 510 гр. дела и 292 наказателни дела) от възложените й дела или 92% от възложените й дела;
- Съдия Ивайло Йорданов е имал възложени 764 бр. дела (511 бр. граждански и 253 бр. наказателни дела), свършил е общо 466 бр. дела (328 бр. граждански и 138 бр. наказателни) или 61 % от възложените му дела;
- Съдия Павлета Добрева е имала 845 възложени дела (542 граждански и 303 наказателни), свършила е 677 бр. дела (446 гр.дела и 231 наказателни) или 80 % от възложените й дела;
- Съдия Гергана Георгиева е имала възложени общо 2 бр. наказателни дела, свършила е 2 бр. наказателни дела или 100 % от възложените й дела;
- Съдия Яна Николова е имала възложени 16 бр. наказателни дела, а е свършила 15 бр. от тях или 94 %.

Разглеждане на делата, свършени в 3 месечен срок в проценти:
- Съдия Радослава Йорданова е свършила 97% от възложените й дела в тримесечен срок;
- Съдия Ивайло Йорданов е свършил 81 % от възложените му дела в тримесечен срок;
- Съдия Павлета Добрева е свършила 55 % от възложените й дела в тримесечен срок;
- Съдия Гергана Георгиева няма свършени дела в тримесечен срок;
- Съдия Яна Николова няма свършени дела в тримесечен срок;

Съобразно приетите Правила за оценка на натовареността на съдиите /Приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г.; изм. и доп. по протокол № 15/24.03.2016 г.; изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016 г.; изм. и доп. по протокол № 29/20.12.2016 г./ всички съдии са високо натоварени, като към 31.12.2018 г. текущото индивидуално натоварване съобразно Системата за изчисляване на натовареността на съдиите е както следва: съдия Радослава Йорданова е с натовареност 214,56, съдия Ивайло Йорданов е с натовареност 135,59, съдия Павлета Добрева е с натовареност 166,81, съдия Яна Николова е с натовареност 6,18, а съдия Гергана Георгиева – с натовареност 1,31.

4.2. Оценка на работата на съдиите

Процентът на приключилите в тримесечен срок дела в Ихтиманския районен съд както по наказателните, така и по гражданските дела е висок, като се има предвид сложността на разглежданите дела и високата натовареност на съдиите. Може да се обобщи, че като цяло съдиите се справят добре и срочно с работата си, като независимо от констатираните забавяния в при администрирането и решаването на делата на някои от съставите, това не се е отразило значително на отличните показатели за работата в Районен съд – Ихтиман. Следва да се отбележи, че за добрите показатели има значение и добрата организация на работа на специализираната администрация на Ихтиманския районен съд.
Несъмнено е, че би могло да се положат усилия за подобряване на работата на съдиите в срочността за разглеждане и приключването на гражданските дела по общия ред, НОХД, НАХД, и най-вече – на НЧХД.
През 2018 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като основно това се е извършвало след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.
Броят на обжалваните граждански и наказателни дела през 2018 г. 139 бр. Върнатите от горна инстанция обжалвани наказателни дела са 93 бр. Общо 69 броя са потвърдените решения и определения.; 10 – са отменени и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд; 1 е отменено и върнато за ново разглеждане на прокурора; 3 са изменени в наказателната част по приложението на закона; 2 бр. са изменени по искане за възобновяване; 1 бр. е оставено без уважение искане за възобновяване.
През 2018 г. 33 бр. граждански дела са били обжалвани, като от върнатите от инстанционен контрол дела потвърдени са 27 бр. решения и определения; 3 бр. са недопуснати до касационно обжалване; 2 бр. са изцяло отменени от горната инстанция и постановен акт по същество или изцяло отменено и върнато за разглеждане; 6 бр. решения са отменени в една част и потвърдени в друга част, 1 административно производство по гражданско дело е потвърдено.

5. БЮРО СЪДИМОСТ

На интернет страницата на РС Ихтиман е публикувана информация относно възможността за гражданите да ползват услугата на Министерство на правосъдието за издаване на електронно свидетелство за съдимост.
Работата на бюро съдимост при РС Ихтиман през 2018 год. бе в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, както и с измененията и допълненията в Наредбата, обн. в ДВ бр.18 от 27.02.2018 г. През 2018 г. от Бюро съдимост се наблюдава намаляване на постъпилите искания за издаване на свидетелства и справки за съдимост, като са издадени 4051 бр. (4825 бр. са били през 2017 г. ). Броя на издадените справки за съдимост е 816 бр., издадените свидетелства за съдимост през 2018 г. са 3235 бр.
За отчетния период са въведени в електронния архив 162 бюлетини за съдимост на осъдени лица, както и 43 бюлетини по чл. 78а НК. Свидетелствата и справките за съдимост се издават в предвидените в Наредбите срокове и за тях се водят регистри на хартиен и магнитен носител. Постоянен и непосредствен контрол върху дейността на бюрото за съдимост през годината упражнява Председателя на съда. Със заповед на Адм. ръководител – Председател се назначава комисия, която извършва проверка на бюрото за съдимост на всеки шест месеца.

6. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2018 година в СИС са образувани 221 изпълнителни дела, които са с 38 по-малко от 2017 година, когато са били 259, със 99 повече от 2016 година когато са били 122 и с 108 повече в сравнение с 2015 година, когато са били 113. Дължимите по тях суми са в размер на 1 150 189 лв., докато през 2017г. са били 1 126 593 лв., за сравнение през 2016г. са били 699 706 лв. и през 2015г. –6 455 321 лв.
Общо за разглеждане държавния съдебен изпълнител Милчев е имал 1 267 броя, като през 2017г. те са били 1 277 броя, през 2016 година - 1 195 дела, през 2015 година - 1 187. Подлежащата на събиране сума по разглежданите дела е била 16 601 880 лв. (през 2017 година – 18 615 880 лв., през 2016година – 18 864 718 лв. , през 2015година– 19 927 216 лв.)
През отчетния период са свършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 250 изпълнителни дела (през 2017година те са били 231, през 2016 година - 177, през 2015 година – 114 дела), по които са събрани дължими по главници суми от 425 216 лв. (през 2017година – 129 476 лв., през 2016 година – 122 147 лв., през 2015 година – 69 211 лв.) За лихва са събрани 164 886 лв. (2017 година – 78 654 лв., 2016 година – 84 558 лв., 2015 година – 57 346 лв.). Останалите събрани суми са за такси – 41 373 лв. и приети други разноски – 3740 лв. Спаднатата сума е 592 280 лв., докато през 2017 година е била 3 034 713 лв.
В края на отчетния период са останали за събиране 15 584 384 лв. по 1 017 изпълнителни дела (през 2017 година – 15 451 691 лв. по 1 046 изпълнителни дела, през 2016 година - 17 489 287 лв. по 1 018 изпълнителни дела, през 2015 година – 18 165 012 лв. по 1 073 изпълнителни дела).
Статистическите данни сочат, че се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 221 изпълнителни дела са въз основа на 53 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 167 731 лв., 41 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 494 976 лв. и 127 изпълнителни листа, издадени в полза на районни съдилища, по които подлежат на събиране 72 910 Към посочените изпълнителни дела се е присъединила НАП с подлежащи на събиране 414 572 лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 735 617 лв.
За сравнение през 2017година държавата в лицето на НАП се е присъединила като кредитор за сумата 599 463 лв., през 2016 година от 201 540 лв., а през 2015г. за сумата от 5 856 405лв.
Високата безработица в района и тежкото икономическо състояние на предприятията е основната причина за нарастване на трудно събираемите вземания. Освен това, със създаване института на частните съдии – изпълнители се наблюдава тенденцията безпроблемно събираемите вземания да се поемат от частните съдии – изпълнители и в момента, в който се появи проблем по събиране на вземането, делото да се прехвърля на държавния съдия – изпълнител.
Срещу действията на държавния съдебен изпълнител има 4 подадени жалби.

7. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

От 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са извършени 3043 броя вписвания, от които: 1355 бр. нотариални актове, 102 бр. ипотеки, 169 бр. възбрани, общо 202 бр. заличавания, 1210 бр. други вписвани 5 бр. завещания.
Издадени са броя 407 удостоверения, 1590 бр. преписи, 407 бр. справки.


III. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Районен съд – Ихтиман се намира в сграда в центъра на град Ихтиман, построена през 1942 година. Освен от служителите и магистратите, сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие).
Сградата се състои от приземен етаж, партер и два етажа. В приземния етаж се намира котелното помещение на отоплителната инсталация, склада за гориво и стаята (склад) за веществени доказателства. На партерния етаж са разположени три съдебни зали, към едната от които има арестно помещение, и деловодството за класифицирана информация.
На първия етаж се намират съдебното деловодство, бюро “Съдимост”, архива на съда, канцеларията на съдебните секретари, службата по вписвания, канцеларията на главния счетоводител, канцеларията на главен специалист човешки ресурси (административен секретар) и два кабинета на районни съдии.
На втория етаж са разположени кабинетите на председателя на съда и на още двама районни съдии.
В отделен вход към сградата на съда се намира кабинетът на съдия изпълнител, деловодството на съдебно изпълнителна служба и кабинетът на съдията по вписванията.
В спешен порядък са необходими средства за основен ремонт на сградата, която е в лошо техническо състояние и деформациите по фасадата представляват непосредствена опасност за преминаващите граждани. Сградата е енергийно неефективна, тъй като голяма част от дограмите не са подменяни никога и парната инсталация технически не позволява пълноценното й отопление, като през зимните месеци правораздаването се осъществява при температури, които са под нормативно установените. Ел. инсталацията на сградата не е подменяна от изграждането си и не съответства на изискванията на Наредба № 16-116 /ДВ, бр. 26/2008 г./ За отопление ежемесечният разход надхвърля 3500 лева. Съществува реална опасност покривът да пропадне, при което би се наложило извършването на авариен ремонт. Дадени са предписания за обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки, както и е необходимо да бъде изградена система за видеонаблюдение и пожароизвестителна инсталация.
През 2018 г. във връзка с направени множество искания бе започната процедура за извършване на основен ремонт на сградата, като предстои изготвянето на техническото задание.
Всеки магистрат разполага със самостоятелен кабинет. Отделните служби на съдебната администрация са в самостоятелни помещения. Разкрита е регистратура за класифицирана информация, за която от ДКСИ е получен идентификационния номер. В сградата има отделно сървърно помещение, в което се поддържа необходимата среда за нормално функциониране на техниката. Сградата разполага и с помещение за арестантите.
Съдът разполага с 3 зали. Информацията се предоставя на гражданите чрез брошури, табели и се оповестява на таблото на съда и на интернет сайта.
Финансовите анализи показват, че в края на годината РС Ихтиман няма просрочени задължения.
Районен съд Ихтиман има въведени правила за управление на информацията и IT технологиите, съгласно утвърдените от председателя на съда Вътрешни правила за използване на Интернет и програмни продукти от 21.11.2014 г.
Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „NOD 32”, предоставен от ВСС.
Всички съдии и служители от специализираната администрация са обучени за работа с MS Office, MS Word, Internet Explorer, Outlook Express,Adobe Acrobat Reader, а основния деловоден продукт, който се използва е системата САС„Съдебно деловодство“. Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са свързани в локална компютърна мрежа с 3 сървъра. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние.
От 2015 г. е в експлоатация деловодната програма САС„Съдебно деловодство“, която се използва от специализираната администрация на съда и съдиите за управление на делата. Информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички работни места за съдиите. Съдът има достъп до НБД „Население“, Web - сайтът на Ихтимански районен съд се поддържа ежедневно в актуално състояние- http://www.rsihtiman.org/
В съда са внедрени следните програмни продукти: АИС „Бюра съдимост”, която функционира от 2004 г. „ДЖЕС” – СИС, която функционира от 2009 г.; Правно-информационна система -АПИС. - ЦСРД„Смарт Системс“ интернет базираната система за разпределение на делата, която функционира единствено и само с електронни подписи и е 01.10. 2015 година. ЕИСПП е внедрена от 2014 година.- Главният счетоводител разполага с програмен продукт и осъществява счетоводните дейности с продукт „Поликонт“ .
През 2017 възникна срив на деловодната програмата „СУСД“, разработена от Siemens, която функционира от 01.01.2009 г. до 01.01.2015 г. и поради липса на поддръжка към настоящия момент не могат да бъдат извършвани компютърни справки за приключилите към 01.01.2015 г. дела.
Инсталирани и активни са 2 бр. сървъри Fujitsu Siemens: Server 1 - Software, който използва : Windows Server 2003, Siemens Програма за разпределение на съдебните дела , Oracle, DucoWare5 и Server 2 – Software, който използва : Windows Server 2003, Oracle 10g Enterprise Edition за работа на Бюро Съдимост
В съда е изградена компютърна мрежа, която е сертифицирана по LOT 9.
Съдът от 2005 година е с осигурен от БТК интернет – ADSL, който от 2008 година е 15 Mb/s, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
Съдът е оборудван с 25 компютри, заведени като ДМА и предоставени от Министерство на правосъдието и ВСС. 4 от тях са получени през 2017 г. Съдът разполага и с 10 броя принтери, 3 броя мултифункционални устройства, 3 броя скенер и 2 броя копирни машини; както и с устройство за достъп на лица с увреждания в сградата.


Гр. Ихтиман, Председател на РС Ихтиман :
04.02.2019 година (Радослава Йорданова)

Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA