Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
за работата на Районен съд Ихтиман през 2009 година

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2009 година в Районен съд Ихтиман по щат са били назначени 5 съдии, като от тях двама през цялата година са били командировани в други съдилища – съответно в СОС и СРС. От 15.10.2009г. в Ихтимански районен съд е бил командирован съдия от Районен съд – Елин Пелин. Освен съдиите в Районен съд Ихтиман са работили 1 съдия-изпълнител, 1 съдия по вписванията и служители в съдебната администрация, както следва: административен секретар, счетоводител, петима съдебни секретари, трима деловодители (като ползващите отпуск по майчинство двама от тях са се върнали на работа по различно време през годината и единият от тях е преместен от месец декември в СРС; а по заместване през деветте месеца на годината е работил един деловодител), деловодител “Бюро съдимост”, системен администратор (който е преминал в края на годината от работа на половин щат на цял щат), двама служители в съдебно-изпълнителната служба (секретар и деловодител), призовкар, огняр и чистачи.
Районният съд разполага с оптимален и достатъчен брой служители, с изключение на служител по сигурността на информацията.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. През 2008 година са постъпили общо за разглеждане 1290 дела, съответно - 786 граждански и 504 – наказателни. Всеки съдия е разглеждал средномесечно 48.00 дела. Заварените висящи дела в началото на периода са 150, от които 87 са граждански и 63 наказателни.
2. За отчетния период са свършени 1241 дела – съответно - 742 граждански и 499 наказателни дела. Средномесечно един съдия е приключвал по 41.37 дела.
3. От приключените 742 граждански дела 708 са решени в 3 месечен срок, или 95%, като от приключените 499 наказателни дела 453 са решени в същия срок, или 91%, или 94 % от приключените дела са решени в 3 месечен срок.
4. Подлежащите на разглеждане през 2009 година общо 1440 дела са с 99 повече от 2008 година, когато те са били 1341; със 78 броя повече от 2007 година, когато те са били 1362; с 204 броя повече от 2006 година, когато са били 1236. Подлежащите на разглеждане през 2009 година 873 граждански дела са със 104 броя повече от 2008 година, когато са били 769; с 82 броя повече от 2007 година, са били 791; и с 306 броя повече от 2006 година, когато са били. Подлежащите на разглеждане през 2009 година 567 наказателни дела са с 5 броя по-малко от 2008 година, когато са били 572; с 6 броя по-малко от 2007 година, когато са били 571; и с 60 броя повече от 2006 година, когато са били 507. Увеличението на броя разглеждани граждански дела се дължи на заповедните произвадства по новия ГПК.
От подлежащите на разглеждане по общия ред 112 граждански дела са приключени 80 дела, от които със съдебен акт по същество 60. За сравнение през през 2008 година на разглеждане по общия ред са подлежали 239 граждански дела, от които са приключени 198, от които с акт по същество 136; през 2007 година на разглеждане по общия исков ред са подлежали 642 граждански дела, от които са приключени 523 дела, от които с акт по същество 443 дела; през 2006 година подлежащите на разглеждане по общия исков ред граждански дела са били 432, от които са приключени 312, от тях с акт по същество 259 дела.
Броят на постъпилите през годината искови производства по общия ред е намалял драстично за сметка на заповедните производства (460 броя) и на другите производства по граждански дела (общо 281, от които 80 бързи производства, 38 дела от и срещу търговци, 153 други граждански дела и 10 административни производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ).
В тримесечен срок са постановени актовете по 95% от свършените граждански дела, като през 2008 година те са били 96%, през 2007 година са били 76,54%, а през 2006 90%. По гражданските дела са проведени 1102 заседания.
От приключените общо 80 граждански дела, разглеждани по общия ред, са обжалвани 12, или 15%. От приключените общо 742 граждански дела са обжалвани 60, или 8,08%. От обжалваните актове са върнати 27 броя, от които 14 потвърдени, а 13 броя са отменени или изменени от въззивната инстанция.
През 2009 година в съда са разгледани 460 броя граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, които представляват 61,99% от гражданските дела в съда. Разгледани са 80 броя бързи производства (трудови спорове и издръжка), 153 други граждански дела, 10бр. административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, 38 броя дела от и срещу търговци.
През 2009 година са образувани 176 наказателни дела от общ характер, които са с 38 броя по-малко от 2008 година, когато са били 214; с 41 броя повече от 2007 година, и с 54 повече от 2006 година, когато са били 122.
От общо подлежащите на разглеждане 209 дела от общ характер са приключени 177, или 84,68%. Съответно през 2008 година от общо подлежащите на разглеждане 242 са приключени 209, или 86,36%, през 2007 година от общо подлежащите на разглеждане 165 наказателни дела от общ характер са приключени 136 дела или 82,42%; през 2006 година от общо подлежащите на разглеждане 147 дела са приключени 117, или 80%. През 2009 година в тримесечния срок са решени 147 дела от общ характнер, което представлява 83% от свършените дела. За сравнение през 2008 година в тримесечния срок са решени 188 дела от общ характер, което представлява 90% от свършените дела; през 2007 година този процент е бил 72, а през 2006 година 81%, което сочи на устойчива тенденция за подобряване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
От приключилите с акт по същество наказателни дела през 2009 година са осъдени 177 лица, от които 2 непълнолетни, като 43 са осъдени на лишаване от свобода (в това число 32 условно), 16 лица на глоба, 116 лица на пробация и 2 на друг вид наказание. По НОХ дела са оправдани 4 лица. Следва да се отбележи намаления ръст на осъдените непълнолетни лица – (2), - за сравнение през 2008 година те са били 18, през 2007 година – 9, а през 2006 година -4. Намалението на ръста на осъдените непълнолетни лица се дължи на доброто взаимодействие между социалните служби в региона и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
През 2009 година са обжалвани или протестирани 59 броя от постановените актове по наказателни дела от общ характер.
Решени със споразумения са 105 броя дела, а 9 броя наказателни дела от общ характер са върнати на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. В тази връзка следва да се отбележи намаления брой на върнатите за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения дела, произтичащ от подобрение в работата на органите на досъдебното производство и прокуратурата – за сравнение върнатите на прокуратурата дела от общ характер през 2008 година са 24 на брой.
Основната част от разглежданите през 2009 година наказателни дела от общ характер касаят извършени престъпления по чл.343б от НК и други престъпления в транспорта – общо 110, следват извършените престъпления против собствеността (преобладаващо кражби - 33 и незначителен брой грабежи - 2 и присвоявания - 6), престъпления против личността – 17 (от тях 6 телесни повреди), престъпления против реда и общественото спокойствие - 3 (хулиганства). Сравнително незначителен е броят на делата за извършени документни престъпления – 2, не са разглеждани дела за престъпления, свързани с наркотични вещества, за престъпления против интелектуалната собственост, противазоконно лишаване от свобода, блудство.
В Районен съд – Ихтиман през отчетния период няма внесени от прокуратурата наказателни производства със значим обществен интерес.
През 2009 година са постъпили 8 броя НЧХ дела, като през 2008 те са били 13 броя, през 2007 година са били също 13 броя и през 2006 година са били 10 броя.
От подлежащите общо на разглеждане през 2009 година 16 броя НЧХ дела са приключени 13 броя, от които 7 със съдебен акт по същество, 5 броя са прекратени поради постигнато помирение и 1 брой е прекратено по други причини. За сравнение през 2008 година от подлежащите на разглеждане 19 броя НЧХ дела са приключени 11, от които 6 броя със съдебен акт по същество, а 5 броя са прекратени поради постигнато помирение. През 2009 година в тримесечен срок са приключени 3 броя дела, или 23%, докато през 2008 година няма преключени дела в 3 месечен срок, като за сравнение през 2007 година те са били 42%, а през 2006 57%.
През отчетния период са постъпили за разглеждане 47 броя дела по 78а от НК, или с 37 броя повече от 2008 година, когато те са били 10 броя; с едно по-малко от 2007 година, когато са били 48 броя, и с 39 броя по-малко от постъпилите през 2006 година 86 броя дела. От общо разгледаните през 2009 година 49 броя производства по чл.78а от НК са приключени 38 броя, като от тях 37 в тримесечен срок, или 97%.
През 2009 година са постъпили 71 броя частни наказателни дела, което е чувствително увеличение спрямо постъпилите през 2008 година 17 броя, като през 2007 година са постъпили 61 дела, а през 2006 година – 9 броя. От подлежащите на разглеждане 76 броя дела са приключени 72, всички в тримесечен срок. От постъпилите частни наказателни дела 7 броя са били за налагане на принудителни медицински мерки.
През периода са проведени 76 броя разпити пред съдия, които са с 50 броя по-малко от 2008 година, когато те са били 126 броя; с 96 броя по-малко от проведените през 2007 година разпити и с 61 броя по-малко от 2006 година, когато са проведени 137 разпити пред съдия.
Останалите наказателни частни дела са по жалби срещу постановления за прекратяване или спиране на наказателното производство, както и за разрешение или одобрение на претърсвания, обиски и изземвания. 22 от подлежащите на разглеждане дела са за извършване на кумулации.
През 2009 година са образувани 126 НАХ дела, което е с 12 броя по-малко от 2008 година, когато са били 138; с 33 повече от 2007 година, когато са били 93 броя; и със 17 по-малко от 2006 година, когато са били 143 броя. Подлежащи на разглеждане през 2009 година са били 141 броя НАХ дела, от които са приключени 123, от които в срок до три месеца – 116 броя, или 94 %. За сравнение през 2008 година в тримесечен срок са приключени 99%, през 2007 година – 72% и през 2006 година – 92%. От образуваните НАХ дела 13 са били по УБДХ, като за сравнение през 2008 година този брой е бил 16, а за всяка от годините 2006 и 2007 броят е бил 25.
От приключените общо 499 дела (включително и разпитите пред съдия) са обжалвани 59, или 11,82%. От обжалваните актове в ИРС са върнати 47 броя, като от тях 31 са потвърдени от въззивната инстанция (от обжалваните 26 броя актове на съдия Йорданова са потвърдени 18 броя, от обжалваните 11 броя актове актове на съдия Игнатова са потвърдени 7 и от обжалваните 7 броя актове на съдия Шомова са потвърдени 4 броя); по два броя актове на съдиите Йорданова и Игнатова и 3 броя на съдия Шомова са отменени от въззивната инстанция
Действителната натовареност на един съдия през отчетния период е била 48.00 подлежащи на разглеждане месечно дело (за сравнение през през 2008 година – 27.94, през 2007 година – 34.92, през 2006 година - 44.14), като е решавал по 41.37 дела месечно (през 2008 година – 24.79, през 2007 година – 30.31, през 2006 година - 32.14)
Следва да се отбележи, че посочената действителна натовареност е отчетена при отработени 30 човекомесеци, като през 2008 година са били 47, през 2007 година - 39, през 2006 година – 28. Действително отработените човекомесеци се формират с отчитане на командироването през цялата година на двама от съдиите в ИРС в други съдилища и деветмесечното отсъствие на съдия Шомова поради болнични и отпуск по майчинство; като шест месеца от годината ИРС е работил в състав от двама съдии.
В Районен съд Ихтиман през 2009 година няма забавени дела, спазван е принципът на случайното разпределение.
По съдии данните за 2009 година са следните :
Съдия Йорданов е бил командирован през цялата отчетна година в СОС и в ИРС е разгледал 3 броя дела, от които 1 броя НОХ и 2 броя НАХ дела, които е приключил.
Съдия Игнатова е имала възложени 581 дела (233 наказателни и 348 граждански), приключила е 519 от тях (213 наказателни и 306 граждански), или 89,32% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 48.41 дела месечно, от които е приключвала 43.25.
Съдия Йорданова е имала възложени 605 дела (254 наказателни и 351 граждански), приключила е 552 от тях (242 наказателни и 310 граждански), или 91,23% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 50,41 дела месечно, от които е приключвала 46.00.
Съдия Шомова е имала възложени 52 дела (22 наказателни и 30 граждански), приключила е 52 от тях (22 наказателни и 30 граждански), или 100,00% от възложените й дела. Съдия Шомова е работила през отчетната година три месеца, като действителната й натовареност е била 17.33 дела месечно, които е приключила.
Съдия Бошнакова не е имала възложени дела през отчетния период, като е била командирована в Софийски районен съд.
Съдия Недко Петров (командирован от Районен съд – Елин Пелин на 15.10.2009г.) е имал възложени през отчетния период 197 дела (53 наказателни и 144 граждански), приключил е 114 от тях (18 наказателни и 96 граждански), или 57,86% от възложените му дела. Действителната му месечна натовареност е била 65.66 дела месечно, от които е приключвал 38.00.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2009 година в СИС са образувани 210 изпълнителни дела, които са със 82 по-малко от 2008 година, когато са били 292, със 13 повече от 2007 година, когато са били 197 и с 6 по-малко от 2006 година, когато са били 216. Дължимите по тях суми са в размер 1 391 148лв., докато през 2008 година са били 2 003 980лв, за сравнение през 2007г. - 3 385 787лв. и през 2006 година са били в размер на 1 928 737лв.
Общо за разглеждане държавният съдебен изпълнител Милчев е имал 1341броя, като през 2008година те са били 1423 дела, през 2007 година -1428 и през 2006 година – 1617 броя. Подлежащата на събиране сума по разглежданите дела е била 8 818 870лв. (през 2008година - 9 851 957лв., през 2007 година – 9 249 913лв. и през 2006 година – 6 620 724лв.)
През отчетния период са свършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 266 броя изпълнителни дела (през 2008 година те са били 292, през 2007 година - 297 и през 2006 година – 380), по които са събрани дължими по главници суми от 740 948лв. (през 2008 година - 156 226лв., през 2007 година – 332 526лв. и през 2006 година – 220 306лв.). За лихва през отчетния период са събрани суми от 55 560 лв. (през 2008година - 137 791лв., през 2007 година – 72 701лв. и през 2006 година – 60 956лв.). Останалите събрани суми са за такси – 45 009лв. и приети други разноски – 12 073лв. Спаднатата сума е 645 144лв., докато през 2008 година е била 1 373 168лв.
В края на отчетния период са останали за събиране 7 432 778лв. по 1075 изпълнителни дела (през 2008 година – 7 427 722лв. по 1423 дела, през 2007 година – 7 847 977лв. по 1 131 дела и през 2006 година – 5 864 126лв. по 1237 изпълнителни дела).
Статистическите данни сочат, се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 210 изпълнителни дела са въз основа на 130 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 420 455лв., и 75 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 151 778лв. Към посочените изпълнителни дела се е присъединила АДВ с подлежащи на събиране 788 785лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 602 363лв.
За сравнение през 2008 година държавата в лицето на АДВ се е присъединила като кредитор за сумата от 306 816лв, а през 2007 година – за 883 989лв. и през 2006 година – за 71 641лв.
Срещу действията на съдия-изпълнител са подадени 6 броя жалби, като от тях няма уважени.
Следва да се отбележи, че държавният съдебен изпълнител Милчев е замествал повече от половината от отчетния период съдията по вписвания Фандъков, който е в дългосрочен болнични.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Сградата на Районен съд Ихтиман е собственост на Министерство на правосъдието, като освен от служителите и магистратите сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие). Обособено е помещение, което да бъде ползвано от служителите на „Съдебна охрана” и в което да пребивават конвоираните за съдебно заседание задържани под стража подсъдими.
Необходимо е извършването на саниране (ремонт на фасадата на съда), обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки.
През периода е доставено устройство с инвалидна количка, осигуряващо достъп до сградата и етажите в нея на хора с увреждания.
2. Съдът е оборудван с 25 компютри, заведени като ДМА и предоставени от Министерство на правосъдието и ВСС. Същите работят с програмни продукти: Office 2003, Apis, Siemens – Система за управление на съдебните дела, C+C Automation, Audio Delux Rerorder – Програма за запис на съдебните заседания, и антивирусна програма NOD32, както и Система на ВСС за разпределение на съдебните дела.
Инсталирни и активни са 2 бр. сървъри Fujitsu Siemens.
Software който се използва от сървъра: Windows Server 2003, Siemens, Oracle, DucoWare5.
Бюро Съдимост работи с Oracle 10g Enterprise Edition
В съда е изградена компютърна мрежа, която е сертифицирана по LOT 9.
Съдът от 2005 година е с осигурен от БТК интернет – ADSL, който от 2008 година е 12Mb/s, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
Съдът има изграден уебсайт, който е активен и се обновява.
Съдът разполага с 10 броя принтери, 2 броя мултифункционални устройства, доставени от ВСС, 2 брой скенер и 1 брой копирна машина.

През 2009 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като основно това се е извършвало след посещения на семинарни занятия и след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.

Гр. Ихтиман, Председател на ИРС:
25.01.2010 година


Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA