Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
за работата на Районен съд Ихтиман през 2010 година

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2010 година в Районен съд Ихтиман по щат са били назначени 5 съдии, като от тях един е бил командирован през цялата година в Софийски окръжен съд; двама са били в отпуск за раждане и отглеждане на дете /един през цялата година и един от началото на месец февруари до края на годината/; и един е бил назначен на 24.09.2010г. и е бил в отпуск за отглеждане на дете до 28.10.2010г., когато е командирован Софийски районен съд. През цялата 2010г. в Ихтимански районен съд е бил командирован съдия от Районен съд – Тутракан, през първите 6 месеца от годината – съдия от Районен съд Видин, от началото на годината до 11.10.2010г. съдия от Районен съд Елин Пелин, а от 11.10.2010г. до края на годината – съдия от Районен съд Ботевград. Освен съдиите в Районен съд Ихтиман са работили 1 съдия-изпълнител, 1 съдия по вписванията /който през първите девет месеца от годината е бил в платен годишен отпуск и отпуск по болест/ и служители в съдебната администрация, както следва: административен секретар, счетоводител, петима съдебни секретари, двама деловодители, деловодител “Бюро съдимост”, системен администратор, двама служители в съдебно-изпълнителната служба (секретар и деловодител), призовкар, огняр и чистач.
Районният съд има необходимост от назначаване на трети деловодител, като в съда има свободна щатна бройка за такъв, но от ВСС не е разрешено провеждането на конкурс за заемане на длъжността. В съда има и необходимост от служител по сигурността на информацията.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. През 2010 година са постъпили общо за разглеждане 1840 дела, съответно - 1339 граждански и 501 – наказателни. Всеки съдия е разглеждал средномесечно 55,05 дела. Заварените висящи дела в началото на периода са 197, от които 131 са граждански и 66 наказателни.
2. За отчетния период са свършени 1832 дела – съответно - 1359 граждански и 473 наказателни дела. Средномесечно един съдия е приключвал по 49,51 дела.
3. От приключените 1359 граждански дела 1312 са решени в 3 месечен срок, или 97%, като от приключените 473 наказателни дела 393 са решени в същия срок, или 83%, или 93 % от приключените дела са решени в 3 месечен срок.
4. Подлежащите на разглеждане през 2010 година общо 2037 дела са 597 повече от 2009 година, когато те са били 1440; с 696 броя повече от 2008 година, когато са били 1341; и с 675 броя повече от 2007 година, когато се били 1362. Подлежащите на разглеждане през 2010 година 1470 граждански дела година са с 597 броя повече от 2009 година, когато те са били 873; със 701 броя повече от 2008 година, когато са били 769; и с 679 броя повече от 2007 година, когато са били 791. Подлежащите на разглеждане през 2010 година 567 наказателни дела са равни по брой на разглежданите през 2009 година; с 5 броя по-малко от 2008 година, когато са били 572; и с 6 броя по-малко от 2007 година, когато са били 571. Увеличението на броя разглеждани граждански дела се дължи на заповедните производства по новия ГПК.
От подлежащите на разглеждане по общия ред 92 граждански дела са приключени 75 дела, от които със съдебен акт по същество 64. За сравнение през 2009 година на разглеждане по общия ред са подлежали 112 граждански дела, от тях са приключени 80 дела, от които със съдебен акт по същество 60; през 2008 година на разглеждане по общия ред са подлежали 239 граждански дела, от които са приключени 198, от които с акт по същество 136; и през 2007 година на разглеждане по общия исков ред са подлежали 642 граждански дела, от които са приключени 523 дела, от които с акт по същество 443 дела.
Броят на постъпилите през годината искови производства по общия ред продължава да намалява за сметка на заповедните производства (1004 броя) и на другите производства по граждански дела (общо 256, от които 94 бързи производства, 18 дела от и срещу търговци, 138 други граждански дела и 6 административни производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ).
В тримесечен срок са постановени актовете по 97% от свършените граждански дела, като през 2009 година те са били 95%, през 2008 година те са били 96%, а през 2007 година са били 76,54%. По гражданските дела са проведени 1052 заседания.
От приключените общо 75 граждански дела, разглеждани по общия ред, са обжалвани 14, или 18,66%. От приключените общо 1359 граждански дела са обжалвани 64, или 4,70%. От обжалваните актове са върнати 14 броя, от които 9 потвърдени, а 5 броя са отменени или изменени от въззивната инстанция.
През 2010 година в съда са разгледани 1009 броя граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, които представляват 61,59% от гражданските дела в съда.
През 2010 година са образувани 176 наказателни дела от общ характер, които са равен брой на образуваните през 2009 година; с 38 броя по-малко от 2008 година, когато са били 214; и с 41 броя повече от 2007 година.
От общо подлежащите на разглеждане 208 дела от общ характер са приключени 158, или 75,96%; като през 2009 година от общо подлежащите на разглеждане 209 дела от общ характер са приключени 177, или 84,68%; съответно през 2008 година от общо подлежащите на разглеждане 242 са приключени 209, или 86,36%, и през 2007 година от общо подлежащите на разглеждане 165 наказателни дела от общ характер са приключени 136 дела или 82,42%. През 2010 година в тримесечния срок са решени 110 дела от общ характер, което представлява 69,62%; за сравнение през 2009 година в тримесечния срок са решени 147 дела от общ характер, което представлява 83% от свършените дела; през 2008 година в тримесечния срок са решени 188 дела от общ характер, което представлява 90% от свършените дела; и през 2007 година този процент е бил 72. Причините за намаляване процента на решените в тримесечен срок дела от общ характер са в изтичане сроковете на командироване в Районен съд Ихтиман на съдии от други съдебни райони, което е налагало започването на производства от общ характер отначало и през 2010 година е нарушило в известна степен устойчивата тенденция за подобряване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
От приключилите с акт по същество наказателни дела през 2010 година са осъдени 2009 година са осъдени 177 лица, от които 6 непълнолетни, като 56 са осъдени на лишаване от свобода /в това число 40 условно/, 6 лица на глоба, 113 лица на пробация. По НОХД са оправдани 4 лица. Следва да се отбележи увеличения брой на осъдените непълнолетни лица – 6, като през 2009 година те са били 2, за сравнение през 2008 година те са били 18, а през 2007 година – 9. Въпреки доброто взаимодействие между социалните служби в региона и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, кризата, обхванала страната, се отразява неблагоприятно и върху младежите, провокирайки извършването на престъпления срещу собствеността.
През 2010 година са обжалвани или протестирани 16 броя от постановените актове по наказателни дела от общ характер.
Решени със споразумения са 82 броя дела, а 11 броя наказателни дела от общ характер са върнати на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. В тази връзка следва да се отбележи устойчивата тенденция в последните две години за намаляване броя на върнатите за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения дела, произтичащ от подобрение в работата на органите на досъдебното производство и прокуратурата – съответно 9 броя през 2009 година и 24 броя през 2008 година.
Основната част от разглежданите през 2010 година наказателни дела от общ характер касаят извършени престъпления срещу собствеността – общо 82 броя /преобладаващо кражби – 52бр., грабежи – 6бр., измама – 3бр., присвояване – 2бр./, по чл.343б от НК и други престъпления в транспорта – общо 68бр., следват престъпления против личността – 11бр. (от тях 5 телесни повреди). Сравнително незначителен брой са делата за престъпления, свързани с наркотични вещества – 4бр., изнасилване – 1бр., документни престъпления – 1бр., не са разглеждане дела за документни престъпления, за престъпления против интелектуалната собственост, противозаконно лишаване от свобода, блудство.
В Районен съд – Ихтиман през отчетния период няма внесени от прокуратурата наказателни производства със значим обществен интерес.
През 2010 година са постъпили 12 броя НЧХ дела, като през 2009 година те са били 8 броя, през 2008 те са били 13 броя, и през 2007 година са били също 13 броя.
От подлежащите общо на разглеждане през 2010 година 15 броя НЧХ дела са приключени 10 броя, от които 4 със съдебен акт по същество, а 6 броя са прекратени. За сравнение през 2009 година от подлежащите общо на разглеждане 16 броя НЧХ дела са приключени 13 броя, от които 7 със съдебен акт по същество, 5 броя са прекратени поради постигнато помирение и 1 брой е прекратено по други причини; през 2008 година от подлежащите на разглеждане 19 броя НЧХ дела са приключени 11, от които 6 броя със съдебен акт по същество, а 5 броя са прекратени поради постигнато помирение. През 2010 година в тримесечен срок са приключени 6 броя дела, или 60%, докато през 2009 година те са били 3 броя, или 23 процента; през 2008 година няма приключени дела в 3 месечен срок; а през 2007 година те са били 42%.
През отчетния период са постъпили за разглеждане 22 дела по реда на чл.78а от НК, докато през 2009 година те са били 47 броя – или с 25 дела по-малко от 2009 година; с 12 броя дела повече от 2008 година, когато са били 10 броя; и с 26 дела по-малко от 2007 година, когато са били 48 броя. От общо разгледаните през 2010 година 33 броя производства по чл.78а от НК са приключени 27 броя, като от тях 21 в тримесечен срок, или 78%.
През 2010 година са постъпили 84 броя частни наказателни дела, или с 13 броя повече от 2009 година, когато са били 71 броя; с 67 броя дела повече от 2008 година, когато са били 17 броя, и с 23 дела повече от 2007 година, когато са били 61 броя. От подлежащите на разглеждане 86 броя дела са приключени 81, всички в тримесечен срок.
През периода са проведени 82 броя разпити пред съдия, което е с 6 броя повече от 2009 година, когато са били 76 броя, с 44 броя по-малко от 2008 година, когато са били 126 броя.
Останалите наказателни частни дела са по жалби срещу постановления за прекратяване или спиране на наказателното производство, както и за разрешение или одобрение на претърсвания, обиски и изземвания и 16 броя за извършване на кумулация на присъди. 9 броя от делата са били за налагане на принудителни медицински мерки по ЗЗ.
През 2010 година са образувани 125 НАХ дела, което е с 1 брой по-малко от 2009 година, когато са били 126 броя, с 13 броя по-малко от 2008 година, когато са били 138 броя, и с 32 броя повече от 2007 година, когато са били 93 броя. Подлежащи на разглеждане през 2010 година са били 143 броя НАХ дела, от които са приключени 115 дела, от които 93 броя в тримесечен срок, или 81%. За сравнение през 2009 година подлежащите на разглеждане НАХ дела са били 141 броя НАХ дела, от които са приключени 123, от които в срок до три месеца – 116 броя, или 94 %; през 2008 година в тримесечен срок са приключени 99%, през 2007 година – 72%. От образуваните НАХ дела 12 броя са били по УБДХ, като за сравнение през 2009 година те са били 13 броя; през 2008 година този брой е бил 16, а за 2007 броят е бил 25. Причините за намаляване процента на решените в тримесечен срок НАХ дела са в изтичане сроковете на командироване в Районен съд Ихтиман на съдии от други съдебни райони, което е налагало започването на производства от общ характер отначало и през 2010 година е нарушило в известна степен устойчивата тенденция за подобряване бързината в съдебното производство по наказателни дела.
От приключените общо 493 броя наказателни дела дела (включително и разпитите пред съдия) са обжалвани или протестирани актовете по 62 от тях, или 59, или 13,1%. От обжалваните актове в ИРС са върнати 49 броя, от тях 32 акта са потвърдени и 17 броя отменени, изменени или върнати за ново разглеждане.
Действителната натовареност на един съдия през отчетния период е била 55,05 подлежащи на разглеждане месечно дело (за сравнение през 2009 година 48 броя, през 2008 година – 27.94, през 2007 година – 34.92/, като е решавал по 49,51 дела месечно /през 2009 година - 41.37 дела, през 2008 година – 24.79, през 2007 година/.
Следва да се отбележи, че посочената действителна натовареност е отчетена при отработени 37 човекомесеци, като през 2009 година са били 30, през 2008 година са били 47, през 2007 година - 39. Действително отработените човекомесеци се формират с отчитане на командироването на съдии от и в Районен съд Ихтиман.
В Районен съд Ихтиман през 2009 година няма забавени дела, спазван е принципът на случайното разпределение.
По съдии данните за 2010 година са следните :
Съдия Ивайло Йорданов е бил командирован през цялата отчетна година в СОС и не е имал възложени дела в Районен съд Ихтиман.
Съдия Анелия Игнатова е имала възложени 632 дела /173 наказателни и 459 граждански), приключила е 565 от тях (146 наказателни и 419 граждански), или 89,39% от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 63,2 дела месечно, от които е приключвала 56,5.
Съдия Недко Петров (командирован от Районен съд – Елин Пелин до 11.10.2009г.) е имал възложени през отчетния период 363 дела (127 наказателни и 236 граждански), приключил е 352 от тях, или 96,9% от възложените му дела. Действителната му месечна натовареност е била 40,33 дела месечно, които е приключил.
Съдия Гергана Недева /командирована през годината от Районен съд Тутракан/ е имала възложени 622 дела /157 наказателни и 465 граждански/, от които е приключила 560 дела, или 90% от тях от възложените й дела. Действителната й натовареност е била 62,2 месечно, от които е приключвала 56 дела.
Съдия Анелия Рашева /командирована от Районен съд Видин за период от 6 месеца/ е имала възложени 178 броя дела /35 наказателни и 143 граждански дела/. Действителната й натовареност е била 35,6 дела месечно, които е приключила.
Съдия Илия Илиев /командирован от 11.10.2010г./ е имал възложени 226 броя дела /62 наказателни и 164 граждански/, от които е приключил 168 броя /39 наказателни и 129 граждански/. Действителната натовареност за периода е била 113 дела месечно, от които е приключвал 84 дела.
Съдия Радослава Йорданова от началото на месец февруари до края на годината е била в отпуск за раждане и отглеждане на дете, като е имала 9 възложени дела, които е приключила.
Съдия Шомова е била през цялата година в отпуск за отглеждане на дете и платен годишен отпуск, поради което не е имала възложени дела в Районен съд Ихтиман.
Съдия Станкова е постъпила на 24.09.2010г. в Районен съд Ихтиман, била е в отпуск за отглеждане на дете до 28.10.2010г., когато е командирована в Софийски районен съд; не е имала възложени дела в Районен съд Ихтиман.
Съдия Росица Тодорова е била командирована от Районен съд Елин Пелин за разглеждането на 1 брой наказателно общ характер дело, което не е приключила.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2010 година в СИС са образувани 165 изпълнителни дела, които са със 45 по-малко от 2009 година, когато са били 210, със 127 по-малко от 2008 година когато са били 292 и с 32 по-малко в сравнение с 2007 година, когато са били 197. Дължимите по тях суми са в размер на 1 787 465 лв. , докато през 2009г. са били 1 391 148 лв., за сравнение през 2008г. – 2 003 980 лв. и през 2007г. – 3 385 787лв.
Общо за разглеждане държавния съдебен изпълнител Милчев е имал 1 240 броя дела, като през 2009 година те са били 1 341 дела, през 2008 година – 1 423 и през 2007 година – 1 428 броя. Подлежащата на събиране сума по разглежданите дела е била 9 220 243 лв.(през 2009година – 8 818 870лв., през 2008година – 9 851 957лв. и през 2007година – 9 249 913лв.)
През отчетния период са свършени (прекратени поради изпълнение или на други основания) 151 изпълнителни дела (през 2009 година те са били 266, през 2008 година – 292 дела и през 2007 година - 297), по които са събрани дължими по главници суми от 266 512лв., (през 2009 година – 740 948лв, през 2008 година – 156 226 лв. и през 2007 година – 332 526лв.) За лихва са събрани 51 894лв. (2009 година – 55 560 лв., 2008 година – 137 791 лв. и през 2007г. – 72 701лв). Останалите събрани суми са за такси – 27 996лв. и приети други разноски – 18 147лв. Спаднатата сумата е 491 198 лв., докато през 2009 година е била 645 144лв.
В края на отчетния период са останали за събиране 8 462 533лв. по 1 089 изпълнителни дела (през 2009 година – 7 432 778лв. по 1 075 изпълнителни дела, през 2008 година – 7 427 722 лв. по 1 423 изпълнителни дела и през 2007 година – 7 847 977лв. по 1 131 дела).
Статистическите данни сочат, че се запазва тенденцията за натрупване на несъбрани суми, въпреки провежданите изпълнителни действия и намаляване броя на изпълнителните дела в края на отчетния период. Причината за това се разкрива при внимателния анализ на образуваните дела и дължимите по тях суми. Така новообразуваните 165 изпълнителни дела са въз основа на 82 изпълнителни листа, издадени в полза на юридически лица, по които подлежат на събиране 436 737лв., и 76 изпълнителни листа, издадени в полза на физически лица, по които подлежат на събиране 277 785лв. Към посочените изпълнителни дела се е присъединила НАП с подлежащи на събиране 640 197лв. в полза на държавата, докато сумата в полза на взискателите е в размер на 1 147 268 лв.
За сравнение през 2009 година държавата в лицето на АДВ се е присъединила като кредитор за сумата от 306 816лв, а през 2007 година – за 883 989лв.
Високата безработица в района и тежкото икономическо състояние на предприятията е основната причина за нарастване на трудно събираемите вземания. Освен това, със създаване института на частните съдии – изпълнители се наблюдава тенденцията безпроблемно събираемите вземания да се поемат от частните съдии – изпълнители и в момента, в който се появи проблем по събиране на вземането, делото да се прехвърля на държавния съдия – изпълнител.
Срещу действията на държавния съдебен изпълнител са подадени 6 жалби, които са отхвърлени като неоснователни.
През по-голямата част от годината ДСИ Милчев е замествал съдията по вписванията Фандъков, който е бил в отпуск по болест и платен годишен отпуск.
СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Сградата на Районен съд Ихтиман е собственост на Министерство на правосъдието, като освен от служителите и магистратите сградата не се ползва от други структури на съдебната система (прокуратура и следствие). Обособено е помещение, което да бъде ползвано от служителите на „Съдебна охрана” и в което да пребивават конвоираните за съдебно заседание задържани под стража подсъдими.
Необходимо е извършването на саниране (ремонт на фасадата на съда), обезопасяване на първия етаж от съдебната палата с решетки.
2. Съдът е оборудван с 25 компютри, заведени като ДМА и предоставени от Министерство на правосъдието и ВСС. Същите работят с програмни продукти: Office 2003, Apis, Ciela, Siemens –Програмен продукт за распределение на съдебните дела, C+C Automation, Audio Delux Rerorder – Програмен продукт за звукозапис на съдебните дела в зала, NOD 32 – Антивирусна програма за всички компютри, както и Система на ВСС за разпределение на съдебните дела.
Инсталирни и активни са 2 бр. сървъри Fujitsu Siemens:
Server 1 - Software, който използва : Windows Server 2003, Siemens Програмен продукт за распределение на съдебните дела, Oracle, DucoWare5,
Server 2 – Software, който използва : Windows Server 2003, Oracle 10g Enterprise Edition за работа на Бюро Съдимост

В съда е изградена компютърна мрежа, която е сертифицирана по LOT 9.
СИС използва за деловодната си дейност програмен продукт на JES, закупен и инсталиран през 2010 година.
Съдът от 2005 година е с осигурен от БТК интернет – ADSL, който от 2008 година е 12Mb/s, до който имат достъп определени работни станции, с интернет адреси, определени по преценка на ръководството на съда и с оглед на характера на работата.
Съдът има изграден уебсайт, който е активен и се обновява.
Съдът разполага с 10 броя принтери, 2 броя мултифункционални устройства, доставени от ВСС, 2 броя скенер и 1 брой копирна машина – последната повредена и предстои ремонт; както и с устройство за достъп на лица с увреждания в сградата.

През 2010 година е обобщавана практика на съдиите от районния съд, като основно това се е извършвало след посещения на семинарни занятия и след връщане от въззивен или касационен контрол на постановените първоинстанционни решения.

Гр. Ихтиман, За председател на ИРС:
25.01.2011 година /Ан.Игнатова/
Обратно      
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA