Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
Видовете процедури в Съда
        Въпрос: Правни средства за защита срещу недобросъвестната страна
        Отговор: Нерядко се случва лице, което има задължение към другиго - по силата на закона или по силата на сделка, да предприеме действия за осуетяване възможността да изпълни задължението си. Например:
         да прехвърлят собствеността на жилището или автомобила си  да повредят, унищожат или подменят вещта, чието връщане дължат
         да не предприемат действия за събиране на свое вземане защото знаят, че с получените средства ще трябва да погасят свое задължение.
       
        Законът предоставя редица средства за защита срещу такива действия на недобросъвестната страна Едни от тях могат да се предприемат преди да се подаде иск в съда срещу неизпълняващата задълженията си страна; други - по време на самото исково производство; трети са предназначени за обезпечаване на вземането по време на изпълнителния процес.
       
        ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ СПОСОБИ: Основните способи за предотвратяване на последиците от подобни злоумишлени действия са залог и ипотека. Те могат да се договорят едновременно със сключването на основната сделка. Те осигуряват надеждна защита на изправната страна и са гаранция за изпълнение на договора.
       
        Запор върху движими вещи: ако кредитора очаква, длъжникът недобросъвестно да възпрепрятства реалното изпълнение на влязла в сила решение, той може да поиска запор върху движимите вещи на длъжника. По разпореждане на съдия-изпълнителя определена движима вещ се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с нея и тя се предава на длъжника или на трето лице за да бъде пазена до нейното продаване.
       
        Запор върху вземания: – В някои случаи, длъжникът не предприема действия за събиране на свое вземане от трета страна. С тази мярка се забранява на длъжника да се разпорежда с вземането, а на третото задължено лице - да плаща на длъжника. По този начин при влязла в сила осъдителна присъда, третото лица ще плати директно на кредитора.
       
        Възбрана върху недвижими вещи:- процесът е същия като при движимите вещи, но си отнася до недвижими имоти. Ако има влязло в сила осъдително решение, съдия–изпълнителят обявява недвижимия имот на публична продан.
       
       
        ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИСКА: Процедурата по обезпечаване на иска протича в две производства:
       
        1.ДОПУСКАНЕ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИСКА:
       
        Производството по обезпечаването на иска започва по писмена молба на ищеца, в която той трябва да посочи вида на исканата обезпечителна мярка или други подходящи мерки, определени от съда.
       
        Съдът се произнася по молбата в закрито заседание още в деня на постъпването й. Съдът се произнася по следното: дали молителят има право на обезпечаване на иска и относно надлежната обезпечителна мярка. Решението на съда може да се обжалва в седемдневен срок пред висшестоящия съд с частна жалба.
       
         Когато съдът допусне обезпечение по бъдещ иск, той дава срок за предявяването му. Ако такъв не бъде предявен в срок, обезпечителната мярка се отменя.
       
       
        2.НАЛАГАНЕ НА ДОПУСНАТОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
       
        Съдът издава обезпечителна заповед, която по молба на ищеца заповедта се привежда в изпълнение от съдия-изпълнителя /ако наложената мярка е запор/ или от съдията по вписванията, /ако е наложена възбрана/. На ответника се изпраща съобщение за извършените действия по изпълнението на обезпечителната заповед, с чието получаване мярката се счита за наложена.
       
        Законът не позволява налагане на запор или възбрана по отношение на следните вещи:
       
        1.вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство
        2.необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец
        3.необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца.
        4.машините, инструментите, пособията и книгите, необходими за упражняване на свободна професия или занятие
        5.земите на длъжника, в размери определени от закона и др.
       
        ЗАБЕЛЕЖКА: От тази привилегия обаче не може да се ползват длъжниците относно вещта, върху която е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор.
        Закрилата върху земите и жилището им не ползват и длъжниците по задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети.
       
        ГАРАНТИРАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА ТРУД: Ако обезпечението е насочено върху възнаграждение за труд, то може да се налага само за сумите, посочени в закона. Тези ограничения не се отнасят обаче при обезпечаване на задължение за издръжка.
Скрий  
1. Как да си извадим свидетелсво за съдимост
2. Получили сте призовка а сега какво
3. Правни средства за защита срещу недобросъвестната страна
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA