Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – И Х Т И М А НУТВЪРДИЛ:
АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/И.Йорданов/


ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ.42,АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК


1. Съдът обявява публично – чрез интернет страницата си чрез информационните табла и информационния център, своя електронен пощенски адрес, чрез който ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела.

2. Страната (или процесуалният й представител), посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае по този начин да й се връчват те.

3. (1) Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.
(2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления (например ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството - посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (например ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случаят с повечето фирми, информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електронната пощенска кутия).

4. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.
(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му. За тази цел се активира „Съобщение за доставяне” („Delivery receipt”) на софтуерното приложение, чрез което връчителят изпраща съобщението (напр. Microsoft Outlook).
(3) Административният ръководител или определено от него лице осъществява контрол и удостоверява истинността на изготвените електронни записи.
(4) Копие от електронния запис се прилага по делото.

5. Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.

6. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл.38 от ГПК).

7. Ако съдът промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.

8. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет страницата на съда, както и чрез информационните табла в съда, чрез информационния център и по всякакъв друг подходящ начин.

9. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.

10. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.

11. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват Приложение №1, а то ще бъде прикрепяно в делото.


Изготвил системен администратор: Д. Лафчийски


E-mail: adm@rsihtiman.org - за изпращане на Електронна Призовка


Приложение №1


ЗАЯВЛЕНИЕ

…………………………………………………..
(трите имена на лицето)


……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(ЕГН, адрес)


……………………………………………………..
(качество по дело №)


Заявявам, че съм запознат с Примерните правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от ………… съд-……………..


……………………………..
(име, подпис)Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA