Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Възражение по чл.414 ГПК
  Деклация гражданско състояние
  Декларация за отказ от наследство
  Декларация за семейно положение
  Заявление по чл.410 ГПК
  Заявление по чл.417 ГПК
  Mолба за връщане на гаранция
  Mолба за връщане на доказателства
  Молба за издаване на изпълнителен лист
  Молба за издаване на заверен препис
  Молба за издаване на незаверен препис
  Молба за отказ от наследство
  Молба за освобождаване от такси
  Молба за сключване на граждански брак
  Молба за тегелене на детски влог
  Молба за удостоверение за заведено дело
  Молба за удостоверение за прекратен брак
  Молба по чл. 73, ал. 2 от СК малолетен
  Молба по чл. 73, ал. 2 СК за сключване на сделки н
  Молба за удостоверение на заинтересована страна
  Заявление - свидетелство за съдимост
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
ДЕКЛАРАЦИЯ

за гражданство и гражданско състояние
по чл.25, ал.7 от Закона на нотариусите и нотариалната дейност

Подписаният/та………………………………………………………………....................
с ЕГН ( за чужденец- личен номер или дата и място на раждане)………………...............
документ за самоличност, вид ………………,серия………,№ …………………....................
издадена от …………….гр………………, държава ……………,гр………………..................
настоящ адрес:………………………………………………………………………....................

ДЕКЛАРИРАМЕ ,ЧЕ :

1.) Гражданин съм на ……………………………………………………………...
( посочват се държавите )
постоянно живея в …………………………………………………………………
постоянен адрес : област …………………………….., община…………………...
град( село)………………………………………………, район ……………………
ж.к………………………….......…… ул.……………………………………………

2.)Гражданско състояние : женен, неженен , омъжена, неомъжена, вдовец вдовица, разведен, разведена
( подчертава се вярното)
съпруг(а)……………………………………………………,ЕГН………………
брак, сключен на ………………………..............................................................

3.) Предишни бракове: има/ няма

1.брак сключен на …………….,прекратен на …………………поради:
смърт, развод унищожаване на брака
( подчертава се вярното)

2.брак ,сключен на …………….,прекратен на…………………поради:
смърт, развод, унищожаване на брака
( подчертава се вярното)

Известно ми е , че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

гр………………… Декларатор:…………………
дата ……………….

Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA