Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Възражение по чл.414 ГПК
  Деклация гражданско състояние
  Декларация за отказ от наследство
  Декларация за семейно положение
  Заявление по чл.410 ГПК
  Заявление по чл.417 ГПК
  Mолба за връщане на гаранция
  Mолба за връщане на доказателства
  Молба за издаване на изпълнителен лист
  Молба за издаване на заверен препис
  Молба за издаване на незаверен препис
  Молба за отказ от наследство
  Молба за освобождаване от такси
  Молба за сключване на граждански брак
  Молба за тегелене на детски влог
  Молба за удостоверение за заведено дело
  Молба за удостоверение за прекратен брак
  Молба по чл. 73, ал. 2 от СК малолетен
  Молба по чл. 73, ал. 2 СК за сключване на сделки н
  Молба за удостоверение на заинтересована страна
  Заявление - свидетелство за съдимост
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС

ДО
ИХТИМАНСКИ РАЙОНЕН СЪД

МОЛБА
От____________________________________________
ЕГН___________________________________________
Адрес_________________________________________
В качеството си на _____________________________
по гр. /нак. /дело № ______________ /____________ г.
по описа на________състав на ____________съд
ГОСПОДИН / ГОСПОЖО/ СЪДИЯ,
Моля, да ми бъде издаден заверен препис от:
 решението с мотивите
 протокол от съдебна спогодба
 присъдата с мотивите
 определението
 разпореждането
 протокола от съдебно заседание от______________год.
/отбележете необходимия документ, като задраскате съответното квадратче/
по гр. /нак./дело №_________ / _________ г. по описа на състав на _______съд, по гр. /нак./дело №_________ / _________ г. по описа на състав на _______съд, по гр. /нак./дело №_________ / _________ г. по описа на състав на ВКС.
Считам, че молбата ми ще бъде уважена.
Приложение: пълномощно, вносна бележка за внесена държавна такса (когато такава се дължи) по сметка на _________ съд.


Дата: С уважение:
гр.
Попълва се при получаването на документите

Днес, ,
/дата/ /име, презиме, фамилия/
в качеството си на
получих
/посочва се вида на документа и бр. страници/

от гр.дело № / г., състав на ________съд.


Деловодител: Получател:

Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA