Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Възражение по чл.414 ГПК
  Деклация гражданско състояние
  Декларация за отказ от наследство
  Декларация за семейно положение
  Заявление по чл.410 ГПК
  Заявление по чл.417 ГПК
  Mолба за връщане на гаранция
  Mолба за връщане на доказателства
  Молба за издаване на изпълнителен лист
  Молба за издаване на заверен препис
  Молба за издаване на незаверен препис
  Молба за отказ от наследство
  Молба за освобождаване от такси
  Молба за сключване на граждански брак
  Молба за тегелене на детски влог
  Молба за удостоверение за заведено дело
  Молба за удостоверение за прекратен брак
  Молба по чл. 73, ал. 2 от СК малолетен
  Молба по чл. 73, ал. 2 СК за сключване на сделки н
  Молба за удостоверение на заинтересована страна
  Заявление - свидетелство за съдимост
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
ДО
РАЙОНЕН СЪД
гр. ИХТИМАН

МОЛБА

от............................................................................................ ЕГН: .........................
(трите имена)
адрес..........................................................................................................................
като родител (попечител/на непълнолетното дете): ........................................
.......................................................................................... ЕГН:................................
(трите имена)
адрес: ...........................................................................................................................
Относно разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на непълнолетно лице

Уважаеми/ма г-н/г-жо Съдия,
................................................................................................., ЕГН:..........................
(трите имена на непълнолетното лице)
е собственик (наследник) на.......................................................... идеални части от следния
недвижим имот/движим имот ................................................................................
(подчертават се верните данни) (описва се имота)
.....................................................................................................................................

Поради........................................................................................................................,
(описват се обстоятелствата)
аз като негов родител (попечител) смятам, че е в полза на детето да бъде
сключена следната сделка .......................................................................................
(описание на сделката)
..........................................................., като получените средства ще бъдат използвани
за .................................................................................................................................
(описва се за какво ще се използват получените средства)

Поради това и на основание чл.73 ал.2 от СК,
Моля за Вашето разрешение за сключване на цитираната
по –горе сделка ...........................................................................................................
на имота .....................................................................................................................
(описват се вида на сделката –продажба , замяна ,купуване)
.......................................................................................................................................
(описват се недвижимия или движим имот)

Прилагам: Удостоверение за наследници, Акт за раждане на непълнолетното/малолетното лице, Копие от нотариален акт, скица на имота, данъчна оценка и квитанция за внесена държавна такса.

гр. Ихтиман С уважение:....................................
Дата:...................

Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA