Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
И Х Т И М А Н С К И Р А Й О Н Е Н С Ъ Д


З А П О В Е Д

№ А – 192

гр. Ихтиман, 09.10.2017 година


На основание чл.80, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с новоприетия с решение на Пленума на ВСС по т. 7 от протокол № 25 от 3.08.2017 г. Правилник за администрацията на съдилищата, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Служителите от общата, специализираната и администрация на СИС при РС Ихтиман да се запознаят с промените в Правилника за администрацията на съдилищата. Съгласно промените в Правилника:
• Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата, като имат право на свободен достъп и могат да правят справки и без пълномощно по конкретното дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на адвокатска карта / по чл. 77, ал. 3 ПАС/
• Страните, техните представители и адвокатите се запознават с делата в помещенията на деловодството, поради липса на стая за четене на делата, след като попълнят контролен лист. /чл. 78. ал. 1 ПАС/.
• Справки по движението на делата се дават незабавно, като могат да бъдат извършвани и чрез средства за отдалечен достъп /чл. 77, ал. 5 ПАС/. Справките чрез отдалечен достъп включват информация относно движението на делото, дата и час на насрочване на заседание, наличие или липса на обявен съдебен акт и дата на постановяването му, наличие на жалба или протест и дата на подаването им. Справките не включват предоставяне на лични данни на участниците в производството, прочитане съдържанието на книжа по делото, както и изходът от делото.
• Копия от приложените към делата книжа се издават от съдебната администрация в деня на поискването им. Страните и техните представители могат сами да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка, без да изнасят делото извън съдебното деловодство. Копия от приложени към делото книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник на страна по делото, въз основа на писмена молба и след разпореждане на съдията-докладчик /чл.78, ал. 2 ПАС/ .
• При писмено заявление служителите от съответните служби издават съдебни удостоверения и преписи от приложените към делата книжа в деня на постъпване на молбата или най-късно на следващия ден, след разпореждане на съдията-докладчик /чл. 78, ал. 3 ПАС/.
• До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните представители и адвокатите. Денят преди съдебното заседание делата са на разположение на съдията докладчик.

II. Възлагам на служителите от съдебно деловодство считано от 01.01.2018 г., да въведат нарочен регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК, на основание чл. 39, ал. 1, т. 10 от ПАС.
III. Делата, както и книгите и приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността на общата администрация, се внасят в архив с приемателно-предавателен протокол, /чл. 60, ал. 5 и чл. 61 ал. 2 ПАС.
IV. Служителите от Съдебно деловодство следва ежемесечно да проверяват делата без движение и спрените дела и ги докладват на съдията-докладчик /чл. 38, т. 10 ПАС/. Служителите от Съдебно деловодство следва стриктно да следят за своевременното връчване на книжата по делата и изтичане на сроковете за обжалване, както и ежемесечно да извършва проверка на делата, които не са насрочени, и докладва резултата на административния ръководител.
V. Всички книги и регистри да се водят за една календарна година /чл. 29 от ПАС.
VI. Възлагам на служителя „човешки ресурси“ при РС Ихтиман да бъде публикувана информация на интернет страницата на съда, която да включва правилата относно достъпа до информация по делата /т. 1-6 от настоящата заповед/,

Заповедта да се сведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на човешки ресурси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РС - ИХТИМАН:
(Р. Йорданова)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАНСъгласно Заповед на Председателя на РС Ихтиман, считано от 09.10.2017 г., за улеснение на страните, процесуалните им представители и адвокатите, можете да получите информация по дела на следните телефони и имейл адреси:
0724/87021 (за наказателни дела)
0724/87041 (за граждански дела)
delovodstvo@rsihtiman.org
Информация по съдебноизпълнителни дела можете да получите на тел. 0724/87036, както и на
sis@rsihtiman.org


ВАЖНО!

• Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата, като имат право на свободен достъп и могат да правят справки и без пълномощно по конкретното дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на адвокатска карта / по чл. 77, ал. 3 ПАС/
• Страните, техните представители и адвокатите се запознават с делата в помещенията на деловодството, поради липса на стая за четене на делата, след като попълнят контролен лист. /чл. 78. ал. 1 ПАС/.
• Справки по движението на делата се дават незабавно, като могат да бъдат извършвани и чрез средства за отдалечен достъп /чл. 77, ал. 5 ПАС/. Справките чрез отдалечен достъп включват информация относно движението на делото:
 къде се намира делото – в деловодството, в архив, на доклад при съдията и т.н.
 дата и час на насрочване на заседанието
 постъпили експертизи – дата;
 наличие или липса на обявен съдебен акт, с който приключва делото и дата на постановяването му;
 наличие на жалби или протест – дата на подаването

Справките не включват:
 Предоставяне на лични данни
 Прочитане на съдържанието на книжата по делото
 Изходът на делото

• Копия от приложените към делата книжа се издават от съдебната администрация в деня на поискването им. Страните и техните представители могат сами да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка, без да изнасят делото извън съдебното деловодство. Копия от приложени към делото книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник на страна по делото, въз основа на писмена молба и след разпореждане на съдията-докладчик /чл.78, ал. 2 ПАС/ .
• При писмено заявление служителите от съответните служби издават съдебни удостоверения и преписи от приложените към делата книжа в деня на постъпване на молбата или най-късно на следващия ден, след разпореждане на съдията-докладчик /чл. 78, ал. 3 ПАС/.
• До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните представители и адвокатите. Денят преди съдебното заседание делата са на разположение на съдията докладчик2050 Ихтиман, ул. „Иван Вазов” № 1
тел.: 0724 87 021, факс: 0724/87 070, e-mail: rs-ihtiman@sofiadc.justice.bg


Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA