Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
Държавен вестник, брой: 68, от дата 22.8.2017 г.

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК
за администрацията в съдилищата
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на работата в районните, окръжните, административните, военните, специализирания наказателен съд, апелативния специализиран наказателен съд и апелативните съдилища, длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, редът за провеждане на конкурс, условията за несъвместимост за съдебен служител и органите по назначаването им.
Чл. 2. (1) Администрацията по чл. 1 е обща и специализирана и се ръководи от съдебен администратор или административен секретар.
(2) По преценка на ВСС въз основа на степента на натовареност в съдилищата може да се назначават съдебни помощници.
Чл. 3. При осъществяването на своята дейност съдебните служители се ръководят от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите лица, както и на професионалната етика на съдебните служители.
ЧАСТ ВТОРА
СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОННИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, ВОЕННИТЕ, АПЕЛАТИВНИТЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД И АПЕЛАТИВНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪД
Глава първа
СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР
Чл. 4. (1) Съдебният администратор ръководи администрацията на съда.
(2) За съдебен администратор може да се назначи лице, което:
1. има българско гражданство;
2. има висше образование с образователна степен „магистър“ по специалностите публична администрация, икономика или право и професионален опит не по-малко от 8 години;
3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
4. притежава необходимите нравствени и професионални качества;
5. притежава добри практически умения за работа със системен и приложен софтуер.
(3) Назначаването на съдебен администратор се извършва след провеждането на конкурс, организиран от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.
(4) Докато упражнява длъжността си, съдебният администратор не може да членува в политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа дейност.
Чл. 5. (1) Съдебният администратор:
1. планира, организира и ръководи съдебните служители;
2. отговаря за управлението на административната дейност в съда;
3. осигурява организационна връзка между административния ръководител и съдиите с администрацията на съда;
4. организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители;
5. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;
6. създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители;
7. организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители и участва в комисиите по провеждането на конкурсите в случаите, предвидени в този правилник;
8. организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация;
9. следи за спазването на трудовата дисциплина и уплътняване на работното време;
10. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното персонално заместване от друг служител;
11. участва в комисията по атестиране и предлага промяна в ранговете и трудовото им възнаграждение;
12. предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания;
13. ръководи работата по изготвянето на проекта за бюджет на съда и го представя за одобрение на административния ръководител на съда;
14. ръководи и контролира снабдяването и оборудването на съда;
15. организира контрола по събирането на таксите от администрацията на съда;
16. планира и контролира дейността по изграждането, поддържането и ремонта на съдебната сграда и другите сгради, стопанисвани от съда;
17. изпълнява и други задължения, възложени му от административния ръководител на съда.
(2) В администрациите по чл. 1, в които няма назначен или няма щатна бройка за съдебен администратор или при продължителното му отсъствие, функциите по ал. 1 се поемат от административния секретар.
Чл. 6. (1) Съдебният администратор в изпълнение на функциите си издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.
(2) Съдебните служители могат да оспорят пред административния ръководител на съда разпорежданията на съдебния администратор, които ги засягат във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Решението на административния ръководител е окончателно.
Чл. 7. Съдебният администратор получава основно възнаграждение в размер 80 на сто от основното възнаграждение на съдия в съответния съд.
Глава втора
СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 8. (1) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация в съда съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
(2) За служител по сигурността на информацията се назначава лице, което има не по-малко от 5 години професионален опит, получило е разрешение за достъп до класифицирана информация, издадено от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за ниво на класификация „Строго секретно“, има само българско гражданство, надеждно е от гледна точка на сигурността и опазването на тайната и притежава необходимите нравствени и професионални качества.
(3) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на административния ръководител на съда.
(4) Служителят по сигурността на информацията изпълнява и други дейности, възложени му от административния ръководител.
(5) В случаите, когато няма назначен служител по сигурността на информацията, административният ръководител на съда определя със заповед друг съдебен служител, който да изпълнява функциите му.
Глава трета
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
Чл. 9. (1) Административният секретар подпомага административния ръководител и съдебния администратор при изпълнение на функциите им.
(2) За административен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование, с образователна степен „бакалавър“, с не по-малко от 5 години професионален опит, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите нравствени и професионални качества.
(3) Назначаването на административен секретар се извършва след провеждането на конкурс, организиран от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.
Чл. 10. (1) Административният секретар:
1. приема и докладва жалби, сигнали и предложения до председателя;
2. организира приема на граждани от председателя на съда;
3. събира, обработва и съхранява кадровите досиета;
4. организира стажа на стажант-юристите, като води картотека и лични досиета на всички стажанти;
5. поддържа библиотеката на съда;
6. подрежда и съхранява всички документи, постъпващи и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в канцеларски дела по реда и при условията, утвърдени с индивидуалната номенклатура на делата в съответния съд;
7. организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
8. изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния администратор.
(2) Когато няма назначен съдебен администратор, функциите му се изпълняват от административен секретар.
Глава четвърта
СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ
Чл. 11. (1) Съдебните помощници са съдебни служители с юридическо образование, които подпомагат съдиите в тяхната работа.
(2) За съдебен помощник се назначава лице, което отговаря на изискванията на чл. 162 ЗСВ и е издържало конкурс за съдебен служител.
(3) Административният ръководител на съответния съд разпределя съдебните помощници по отделения и състави.
Чл. 12. Съдебният помощник:
1. извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните;
2. изготвя проекти на съдебни актове;
3. проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси;
4. изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания;
5. дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси;
6. изпълнява и други задачи, възложени от административния ръководител, неговите заместници, от ръководителите на отделения, съдебния администратор или съдии.
Чл. 13. (1) Съдебните помощници са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните органи и държавата.
(2) Във връзка със служебната си дейност съдебните помощници нямат право да дават правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им представители или на трети лица.
(3) При изпълнение на служебните си задължения в съда и в обществения живот съдебните помощници трябва да имат поведение, съобразено с професионалната етика, като не допускат уронване престижа на съдебната власт.
(4) Съдебните помощници получават основно месечно възнаграждение в размер до 90 на сто от основното възнаграждение на младши съдия.
Глава пета
ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 14. Администрацията на съдилищата е обща и специализирана.
Чл. 15. (1) Общата администрация подпомага дейността на административния ръководител на съда, съдебния администратор или административния секретар и специализираната администрация съобразно Класификатора на длъжностите за съдебни служители.
(2) Общата администрация може да включва административни звена: отдели или сектори, както следва:
1. „Финансова дейност и снабдяване“;
2. „Стопанисване и управление на съдебното имущество“;
3. „Човешки ресурси“;
4. „Информационно обслужване, статистика и информационни технологии“;
5. „Пресслужба и информация“.
(3) Със заповед на административния ръководител на съда функциите на отделните звена на общата администрация могат да се съвместяват, както и да се възлагат на административния секретар или на определен съдебен служител.
(4) Функциите на административните звена, свързани с управлението и стопанисването на недвижимите имоти, се упражняват, в случай че стопанисването и управлението им е възложено от Висшия съдебен съвет на административния ръководител на съда, в съответствие с чл. 388, ал. 1 ЗСВ.
Чл. 16. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност.
(2) Специализираната администрация се състои от административни звена: служби и самостоятелни длъжности, както следва:
1. „Регистратура за класифицирана информация“;
2. „Регистратура“;
3. „Съдебно деловодство“;
4. „Съдебни секретари“;
5. „Архив“;
6. „Връчване на призовки и съдебни книжа“;
7. „Служител по сигурността на информацията“;
8. „Съдебни помощници“;
9. „Бюро съдимост“.
(3) Функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, както и контролът върху нея се уреждат с наредба на министъра на правосъдието.
(4) Със заповед на административния ръководител на районния съд може да бъде създадена служба по връчване на призовки и съдебни книжа при съдебноизпълнителната служба.
Чл. 17. (1) Службите на специализираната администрация могат да се ръководят от началник или завеждащ служба.
(2) Началникът или завеждащият служба:
1. ръководи, организира и контролира работата в службата;
2. координира връзките на службата с други служби и административни звена на съда;
3. подпомага служителите в изпълнение на задълженията им;
4. контролира точното отразяване на съдебната информация в деловодните книги и регистри;
5. организира началното и периодичното обучение на съдебните служители от съответната служба;
6. изготвя годишни планове за обучения, съгласувани с останалите завеждащ служби, и ги предоставя на съдебния администратор за одобрение;
7. може да изготвя мотивирани писмени предложения за реорганизиране на работата с цел нейното подобряване в службата.
Чл. 18. Органите на съдебната власт, в които общият брой на съдебните служители е до 15, могат да използват само една от длъжностите: „Началник служба“; „Административен секретар“.
Чл. 19. (1) Административният ръководител утвърждава структура на администрацията, с която определя звената, числеността им и длъжностите в тях, при спазване на Класификатора на длъжностите в администрацията съобразно ЗСВ, разпоредбите на този правилник и специфичните изисквания, приети от Висшия съдебен съвет.
(2) Въз основа на утвърдената структура се изготвя поименно разписание на длъжностите.
ЧАСТ ТРЕТА
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 20. Звено „Финансова дейност и снабдяване“:
1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности;
2. осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
3. разработва проект за годишния бюджет и тригодишната бюджетна прогноза на съда;
4. завежда, приключва и отчита бюджетните и набирателните сметки на съда;
5. извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите, вещите лица, съдебните заседатели, особените представители и др.;
6. събира и отчита постъпленията от държавните такси и други приходи;
7. таксите на страните по изпълнителни дела, събирани от държавните съдебни изпълнители, се прехвърлят от набирателната по транзитната сметка;
8. осъществява материално-техническото снабдяване на съда с инвентар, техника, консумативи, материали и обзавеждане;
9. осъществява контрол при възстановяване на субсидираните такси;
10. приема, обработва и подрежда постъпилите счетоводни документи, изготвя и съхранява счетоводните регистри и отчети;
11. отговаря за счетоводния архив съгласно процедурните правила към СФУК;
12. води кореспонденцията, свързана с финансовата дейност на съда;
13. изготвя справки, удостоверения, служебни бележки, свързани с възнагражденията, обезщетенията, осигуровките и пенсионирането на магистратите, на съдебните служители и лицата по извънтрудови правоотношения.
Чл. 21. Звено „Стопанисване и управление на съдебното имущество“:
1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор/административния секретар в управлението на възложеното и предоставено имущество на съда;
2. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор/административния секретар в управлението и стопанисването на имуществото, собственост на съда, и отговаря за него;
3. отговаря за строителството, ремонта, използването и стопанисването на съдебните сгради, предоставени на съда.
Чл. 22. Звено „Човешки ресурси“:
1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в управлението на човешките ресурси;
2. събира, обработва и съхранява служебната информация за съдиите и съдебните служители;
3. изготвя заповедите и удостоверителните документи, касаещи трудови правоотношения на съдиите и съдебните служители;
4. води копие на личните трудови досиета на съдиите и личните трудови досиета на съдебните служители, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията.
Чл. 23. Звено „Информационно обслужване, статистика и информационни технологии“:
1. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда;
2. отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
3. осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;
4. прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им;
5. провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти;
6. организира публикуването на постановените съдебни актове на страницата на съда в интернет;
7. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация;
8. оказва помощ при отстраняване на констатирани грешки при отразяване на съдебната информация в електронното досие, електронните деловодни книги и регистри;
9. изготвя всички статистически форми на електронен и хартиен носител по образец, утвърден от ВСС, в сроковете по ЗСВ и ги изпраща на ВСС, МП и ИВСС;
10. изготвя и друга статистическа информация.
Чл. 24. „Пресслужба и информация“:
1. подготвя и осигурява информационната стратегия на съда;
2. организира и провежда информационни кампании за дейността на съда;
3. подпомага административния ръководител на съда и съдиите при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване;
4. организира и ръководи пресконференции;
5. организира изявите на съдиите, свързани с работата им, в средствата за масово осведомяване;
6. поддържа архив на медийните изяви на съдиите;
7. съгласува всички материали относно дейността на съда, както и публичните изяви по т. 5;
8. информира гражданите за процедурите, извършвани в съда, и реда за тяхното осъществяване;
9. предоставя информация за реда за достъп до делата, местонахождението на различните служби и друга информация, свързана с дейността на съда;
10. установява и утвърждава ефективни канали за комуникация и взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите и други институции;
11. инициира форми на взаимодействие за по-голяма достъпност и разбираемост на съдебните актове;
12. организира мониторинг и контрол на процедурите за достъп до документи и информация.
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Глава шеста
РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 25. (1) Административният ръководител на съд, в който се получава, създава, регистрира, обработва, съхранява, разпределя, предоставя и размножава класифицирана информация, създава регистратура за класифицирана информация като отделно организационно звено.
(2) Щатното обособяване, структурата, численият състав и мерките за защита на регистратурата се определят в зависимост от нивата на класификация и обема на класифицираната информация.
(3) За регистратурите се осигуряват отделни помещения, намиращи се в съответни на нивата на класификация на информацията зони за сигурност и защитени с необходимите по ЗЗКИ и правилника мерки за защита на класифицираната информация.
(4) Начинът за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, и редът за съхранението им се определят от административния ръководител на съда в съответствие с изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и други подзаконови актове в областта на защита на класифицираната информация.
Чл. 26. За регистриране и отчет на материалите, съдържащи класифицирана информация, в регистратурите се водят специални регистри и отчетни документи съгласно ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.
Глава седма
РЕГИСТРАТУРА
Чл. 27. Служба „Регистратура“:
1. приема и регистрира входящата кореспонденция;
2. експедира изходящата кореспонденция;
3. осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;
4. води разносна книга;
5. разпределя и направлява постъпилата поща;
6. изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от административния ръководител на съда, съдебния администратор или административния секретар.
Чл. 28. (1) В регистратурата на районния съд се приемат и регистрират книжата на насрочени продажби: протоколи за деня на разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявления за проданта, копия от вписаните възбрани, сведения за тежестите от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, от службата по вписвания, нотариалния акт и наддавателни предложения по ГПК.
(2) Обявленията за продан се публикуват на интернет страницата на окръжния съд по местоизпълнението съобразно разпоредбите на чл. 487, ал. 2 ГПК.
Чл. 29. (1) В регистратурата се водят на хартиен и/или електронен носител следните книги и регистри:
1. входящ дневник;
2. изходящ дневник;
3. разносна книга;
4. регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
5. книга по чл. 251, ал. 3 АПК.
(2) Когато книгите и регистрите се водят само на електронен носител, административният ръководител определя със заповед периодичността на разпечатването им на хартиен носител.
(3) Книгите и регистрите се водят за календарна година.
Чл. 30. Във входящия дневник се описват всички документи и дела, постъпващи в съда.
Чл. 31. (1) В изходящия дневник се описва изходящата кореспонденция от съда.
(2) Изходящите книжа по делата се подписват от служителя, който ги е изготвил, и от съдията-докладчик по съответното дело или от тези, които ги заместват.
(3) Изходящите книжа извън тези по ал. 2 се подписват от служителя, който ги е изготвил, и от административния ръководител или от определен от него заместник.
Чл. 32. (1) Разносната книга съдържа информация за движението на документи между съда и други институции.
(2) Разносната книга се води от куриер или от определено със заповед на административния ръководител лице.
(3) Куриерите разнасят служебна поща и изпълняват възложените им от административния ръководител и от съдебния администратор задължения.
Чл. 33. В регистъра на заявленията за достъп до обществена информация се описват: пореден номер на заявлението, заявител, входящ номер и дата на заявлението, кратко описание на поисканата информация, номер, дата и съдържание на решението „предоставен достъп пълен, частичен или отказ“ или отговорът.
Чл. 34. (1) Отбелязванията във входящия, изходящия дневник, регистъра на заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ и в административните съдилища и книгата по чл. 251, ал. 3 АПК се номерират последователно.
(2) Когато в дневниците е направена корек¬ция, тя се отбелязва с бележка. В дневниците, които са част от автоматизираните системи за управление на делата, не се допуска изтриване (заличаване) на направените регистрации и в тях се отбелязват всички следващи изменения или поправки.
(3) На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязват регистрационният номер, датата на постъпване, час – при необходимост или поискване от вносителя, и се полага подписът на съдебния служител. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.
(4) В случай че входящият дневник се води и на хартиен носител, той се приключва от съответния служител в края на работния ден, като непосредствено след последния запис се отбелязва броят на постъпилите за деня входящи документи.
Чл. 35. (1) Постъпващите в съда документи на хартия трябва да са написани четливо в препоръчителен формат А4.
(2) При обработването на постъпили по пощата или чрез куриерска услуга книжа по съдебни дела се запазва пликът. Върху първата страница на постъпилите книжа се записва номерът на обратната разписка или датата на пощенското клеймо с означение, че са получени.
(3) Книжата, отнасящи се по висящи дела, се предават от служба „Регистратура“ в деловодството в деня на постъпването им.
(4) Книжата, по които се образуват дела, се предават най-късно на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на съда или на определени от него съдии, които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията-докладчик на принципа на случайния подбор, използвайки програмата за случайно разпределение на делата.
(5) Дейността по случайното разпределение на делата може да се възложи на съдебен служител въз основа на мотивирана заповед на административния ръководител.
Чл. 36. След разпределението на делото административният ръководител на съда, посочените от него съдии или лицата по чл. 35, ал. 5 от този правилник предават делото в деловодството.
Глава осма
СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО
Раздел I
Функции на служба „Съдебно деловодство“
Чл. 37. Служба „Съдебно деловодство“ включва всички деловодители в съда. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.
Чл. 38. Съдебният служител в служба „Съдебно деловодство“:
1. окомплектува образуваните и разпределени на съдия-докладчик входящи документи;
2. извършва вписвания в съответните деловодни книги;
3. изготвя списък за призовките, изпраща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата с изключение на тези по отложените дела;
4. подрежда и докладва на съдията-докладчик новопостъпили документи към висящите дела;
5. изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания;
6. следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите-докладчици и изпълнява техните указания;
7. организира и поддържа подреждането на делата в деловодството;
8. предоставя справки по делата;
9. подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по разпореждане на съдията-докладчик, по които са постъпили жалби;
10. проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията-докладчик;
11. извършва проверка и предава в архива делата, но не по-рано от два месеца след приключването им;
12. поддържа календар за насрочените дела;
13. отразява в електронната папка и/или на хартиен носител съответния статус и местоположение на делото;
14. съобразно длъжностна характеристика може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху решението;
15. вписва новообразуваните дела в азбучниците и в съответните описни книги най-късно на следващия ден след образуването;
16. оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки; на копията се отбелязват имената на лицата, подписали съответния документ, и номерът, под който са изведени;
17. връща на съответния орган приложените по делото преписки и материали след влизане в сила на съдебния акт;
18. изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на съдебния администратор.
Чл. 39. (1) В деловодството се водят на електронен носител и/или на хартиен носител следните книги и регистри:
1. азбучен указател за образуваните наказателни, граждански, търговски, фирмени, изпълнителни и административни дела;
2. описна книга;
3. книга за открити заседания;
4. книга за закрити и разпоредителни заседания;
5. книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и определения по глава двадесет и девета от Наказателно-процесуалния кодекс;
6. книга за веществените доказателства;
7. книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа;
8. регистри за юридически лица с нестопанска цел и другите юридически лица, които не са търговци, и специални регистри;
9. книга по чл. 634в от Търговския закон;
10. регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК;
11. книга за приемане и отказ от наследство;
12. регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт;
13. регистър на актовете, с които преписката е върната, респективно производството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата.
(2) Деловодните книги се приключват с изтичане на календарната година.
(3) Образците на книги се изработват съгласно приложение № 1.
Чл. 40. Отделенията могат да водят отделни книги по чл. 39, ал. 1.
Чл. 41. (1) Регистрите за юридическите лица с нестопанска цел и другите юридически лица, които не са търговци, се водят от окръжен съд по седалище на ЮЛ и съдържат обстоятелства за направените вписвания.
(2) Регистрациите за политическите партии и движения се водят от СГС.
(3) Регистрите по ал. 1 се водят на съхранение по ред, определен в Наредба № 14 от 1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 62 от 1991 г.).
Раздел II
Деловодни книги и регистри
Чл. 42. (1) Азбучният указател осигурява бърза информация за номерата на образуваните дела по зададено име.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, фирмените, административните, нотариалните и изпълнителните дела се водят отделни азбучни указатели.
(3) Азбучните указатели се водят по имената на:
1. ищците и ответниците по граждански и търговски дела;
2. подсъдимите по наказателни дела и нарушителите по Указа за борба с дребното хулиганство;
3. жалбоподателите по административни, административнонаказателни и второинстанционни дела;
4. наименованията на юридическите лица с нестопанска цел и другите юридически лица, които не са търговци, и специални регистри;
5. молителите в делата по реабилитация, в производствата във връзка с изпълнение на наказанията и исканията до съда в досъдебното производство;
6. лицата, по отношение на които се иска прилагане на принудителна медицинска мярка;
7. длъжниците по изпълнителни дела;
8. страните по вписана сделка в съдебните райони, в които съдията по вписванията изпълнява функциите на нотариус.
Чл. 43. (1) Описната книга осигурява информация за делата от образуването им до предаване в архива.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, фирмените, административните, нотариалните и изпълнителните дела се водят отделни описни книги.
(3) В описната книга се отразяват и промените на обстоятелствата относно предмета, страните и статистическия код, настъпили в хода на делото.
Чл. 44. (1) Книгата за открити заседания осигурява информация за насрочените за определена дата дела и техния статус.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, административните и изпълнителните дела се водят отделни книги.
Чл. 45. (1) В книгата за закрити и разпоредителни заседания се вписва резултатът от закритото или разпоредителното заседание.
(2) За наказателните, гражданските, търговските, административните и фирмените дела се водят отделни книги.
Чл. 46. Книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и определения съдържа информация за влезлите в сила присъди и определения, за органите за изпълнение и за срока на изпращане.
Чл. 47. Книгата за веществени доказателства съдържа информация за съхраняването на веществените доказателства по наказателни дела и тяхното движение.
Чл. 48. Книга за движението на всички получени и върнати призовки и съдебни книжа.
Чл. 49. Книгата за приемане и отказ от наследство се води на основание чл. 49 от Закона за наследството.
Чл. 50. (1) Книгата по чл. 634в от Търговския закон е публична и осигурява информация за производствата по несъстоятелност.
(2) Действията на съда и участниците в делата по несъстоятелност се вписват последователно по реда на извършването им, както и решенията и определенията на въззивния и касационния съд по жалбите срещу актове на съда по несъстоятелност.
(3) Книгата по чл. 634в от Търговския закон се номерира в томове и се съхранява в електронна форма.
Чл. 51. В книгата по чл. 251, ал. 3 АПК се вписват лицето, което е направило искането, датата и точният час на постъпването.
Чл. 52. Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК осигурява публичност и право на достъп на всеки до съдебните решения при спазване изискванията на чл. 64 ЗСВ. Регистърът се образува от последователното подреждане на съдебните решения, като съдебният служител удостоверява с подписа си датата на обявяване на решението.
Чл. 53. Регистърът на издадените изпълнителни листове в полза на съдебната власт осигурява информация за техния брой, дължимите суми и събирането им.
Глава девета
СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ
Чл. 54. Служба „Съдебни секретари“ включва всички съдебни секретари в съда.
Чл. 55. (1) Съдебният секретар:
1. съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание;
2. изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец – приложение № 2, и ги поставя пред съдебните зали и информационните табла;
3. подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията;
4. изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания;
5. съобразно длъжностна характеристика може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху решението;
6. вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава;
7. съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други по определени образци;
8. съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец – приложение № 3, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията, или отразява начина на уведомяването им;
9. най-малко 10 дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията-докладчик;
10. изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание;
11. изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това в регистъра за издадените изпълнителни листове;
12. в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията-докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела – в деловодството;
13. извършва и други дейности, указани в този правилник и възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния администратор.
(2) Съдебни секретари по дела, съдържащи класифицирана информация, могат да бъдат само тези служители, които имат издадено разрешение за достъп до съответно ниво на класифицирана информация. При работа с тези дела съдебните секретари осъществяват функциите, като спазват правилата за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, установени със ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 56. Протоколите се изготвят съобразно изискванията на процесуалните закони.
Глава десета
АРХИВ
Чл. 57. Служба „Архив“ осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда.
Чл. 58. Служба „Архив“:
1. приема от служба „Съдебно деловодство“ свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;
2. приема и съхранява приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността на общата администрация;
3. води архивната книга;
4. отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
5. извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;
6. изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане;
7. отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата;
8. извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение след утвърждаване на акт, изготвен от комисия, назначена със заповед на административния ръководител;
9. участва в експертизата на ценността на документите в съда;
10. подготвя и предава документи в териториалната дирекция „Архив“;
11. издава преписи на съдебни актове по архивните дела;
12. извършва и други дейности, възложени от съдебния администратор и от председателя на съда, свързани с предадените в службата дела и документи.
Чл. 59. (1) Архивната книга съдържа информация за предадените в архива дела.
(2) За гражданските, наказателните, административните, търговските, фирмените, нотариалните и изпълнителните дела се водят отделни архивни книги.
Чл. 60. (1) Свършените през текущата година дела се предават в архива най-късно до края на юни следващата година, не по-рано от два месеца от свършването им или в срок, определен от административния ръководител.
(2) В срока по ал. 1 се предават и делата по делбените производства, по които е допусната делбата, ако съделителите в дадения им срок не са внесли разноски за извършване на експертиза за оценка на имотите и съставяне на дяловете. Ако до изтичане на срока за пазене на делото страните внесат разноските, въз основа на определение на съда делото се изважда от общия архив и се докладва под стария номер за по-нататъшен ход, като постановеният акт статистически се отчита като нов.
(3) В хипотезата на ал. 2, изречение 1-во, делото статистически да се отчита като свършено.
(4) При предаване на делото в архива на последната страница се поставя стикер, върху който се отбелязва броят на съдържащите се в папката книжа. Стикерът се подпечатва и подписва от съответния деловодител.
(5) Книгите и приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността на общата администрация, се внасят в архив с приемателно-предавателен протокол, след като необходимостта от тях отпадне.
(6) Фирмените дела се внасят в архив при спазване на разпоредбите на Закона за търговския регистър.
(7) Архивирането на делата се извършва по вътрешни правила, утвърдени от административния ръководител.
Чл. 61. (1) При внасянето им в архива делата се вписват в архивната книга по групи според вида и характера им, като във всяка група се подреждат по реда на образуването им.
(2) Делата се предават в архив с приемателно-предавателен протокол с подписите на предаващия и приемащия служител.
(3) На всяко архивно дело се слагат архивен номер и номер на връзката.
Чл. 62. (1) В описната книга се отбелязва под кой пореден номер на архивната книга е предадено делото в архива.
(2) Архивните материали по наказателни, граждански, административни, търговски, нотариални и изпълнителни дела се държат отделно.
Чл. 63. (1) На всяка връзка със свършени дела се поставя стикер с означение на номера на връзката и архивните номера на делата, които се съдържат в нея.
(2) Архивните материали се съхраняват в подходящи помещения, които осигуряват тяхното физическо запазване, защитата им от посегателство и подреждането им по подходящ за търсене начин.
(3) По възможност помещението на архива се състои от две отделения – канцелария и хранилище. Достъпът на външни лица до хранилището е забранен.
Чл. 64. (1) Изнасянето на делата и другите книжа от архива за служебни справки, както и изпращането за послужване, се допуска само по писмено искане на друг съд, прокуратурата, следствените отдели, органите на Министерството на вътрешните работи и Инспектората към ВСС с писмено разрешение на административния ръководител на съда или на друг съдия, на който е възложено от председателя, срещу документ, удостоверяващ получаването.
(2) Страните по делата, техни пълномощници или лица с правен интерес могат да искат справки и да получават преписи от документи по архивираните дела.
(3) На мястото на изваденото дело се поставя картон, на който се означава къде се намира то. Съдебният архивар води дневник за извадените от архива дела, по който следи за връщането им.
Чл. 65. (1) Внесените в архива дела и други книжа се съхраняват:
1. в апелативните, окръжните, административните и военните съдилища – 10 години;
2. в районните съдилища, службите по вписванията и съдебноизпълнителните служби – 5 години;
3. бракоразводните дела – 10 години;
4. делата за издръжка и за изменение на издръжка – 25 години, а при издръжка и изменение на издръжка на дете – 5 години след навършване на 25-годишна възраст на детето, в чиято полза е била присъдена;
5. делата за осиновявания и за установяване на произход – 130 години;
6. запрещение – 25 години;
7. описните книги и азбучниците – 100години;
8. книгите за открити и закрити заседания – 25 години;
9. книгите за приемане и отказ от наследство – 100 години.
(2) Базата данни от деловодните програми се архивира и съхранява по ред и при условия, определени за работа с електронни документи.
(3) Наличните регистри за юридически лица, търговските регистри и книгите за изпълнение на присъдите се съхраняват 75години.
(4) Наказателните дела, по които присъдата не е приведена в изпълнение, не се унищожават и се съхраняват в архива до изтичане на абсолютната давност по НК за изпълнение на наказанието и по които наказанието не е изтърпяно.
(5) Папките с оригиналните заповеди, описната книга и азбучниците на военните съдилища не се унищожават и се пазят в дирекция „Държавен военноисторически архив“ към Държавна агенция „Архиви“.
(6) При унищожаване на съдебни дела присъдите и решенията по тях се отделят в томове, които се съхраняват за срок 20 години в съответния съд, след което се изпращат за съхранение в дирекция „Централен държавен архив“ към Държавна агенция „Архиви“.
Чл. 66. (1) След изтичане на сроковете за съхранение по чл. 65, ал. 1 се извършва подбор на материалите, като тези, които имат политическо, научно, историческо и практическо значение, се отделят и предават в съответните окръжни държавни архивни фондове, а от военните съдилища – в дирекция „Държавен военноисторически архив“ към Държавна агенция „Архиви“.
(2) При разглеждането на делата съдът отбелязва върху кориците кои материали да бъдат пазени.
(3) Материалите се подбират всяка година до края на първото тримесечие от комисия в състав, определен от председателя на съда.
(4) При подбора на материалите комисията по ал. 3 се ръководи от издадените за тази цел инструкции от органите на Държавна агенция „Архиви“, а военните съдилища – и от ръководствата по архивите в Българската армия.
Чл. 67. Ако комисията намери, че делото не подлежи на запазване, от него се изваждат документите за гражданско и имотно състояние, решенията по делата за гражданско състояние и по искове за вещни права върху недвижими имоти, както и по искове от обуславящо значение за принадлежността на такива права, за наследство, всички решения по дела за делби и протоколите за теглене на жребий по делата за делби, влезлите в сила постановления за възлагане на недвижими имоти, протоколите за обстоятелствена проверка, съставени от 16.02.1948 г. до 12.02.1952 г. Тези книжа се подреждат в папки, като им се съставя опис. Папките и архивната книга се съхраняват 100 години.
Чл. 68. (1) За материалите, които подлежат на унищожаване, комисията по чл. 63, ал. 3 съставя акт в два екземпляра, който се утвърждава от административния ръководител на съда. Един екземпляр от акта се изпраща на местния орган на архивното управление, а един остава в архива.
(2) Във военните съдилища при унищожаване на съдебните наказателни и граждански дела присъдите и решенията по тях се отделят в томове, които се изпращат за съхранение в Държавния военноисторически архив заедно със съответните описни книги.
(3) Архивните материали се унищожават, след като докладът на комисията бъде одобрен от органа на съответното местно архивно управление.
(4) При унищожаване на материалите се вземат мерки за запазването на държавната и военната тайна.
Чл. 69. Унищожаването или предаването в архива на материали, съдържащи класифицирана информация, се извършва при спазване на реда, сроковете и изискванията, предвидени в ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 70. Архивните материали със срок на съхранение над 5 години могат да се пре¬хвърлят и съхраняват на магнитен носител или микрофилми.
Глава единадесета
СЛУЖБА „ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА“
Чл. 71. Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.
Чл. 72. Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ включва всички призовкари и куриери в съда.
Чл. 73. (1) Съдилищата, намиращи се в едно населено място, могат със споразумение между административните ръководители да извършат териториално райониране на населеното място, като всеки район се обслужва само от един призовкар.
(2) Обособените по ал. 1 райони се разпределят, като всеки съд назначава призовкар, който обслужва района и изпълнява задълженията си за връчване на призовки.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 по преценка на административния ръководител могат да бъдат обособени райони, обслужвани от отделни призовкари.
(4) За окръжните и районните съдилища, намиращи се в едно населено място, със заповед на административния ръководител на окръжния съд може да се създаде обща служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“.
Чл. 74. (1) Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа съгласно изискванията на процесуалните закони.
(2) Невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните закони се връщат с бележка върху тях за причините за това.
(3) Връчването се удостоверява с подпис на призовкаря, начина, както и всички действия във връзка с връчването. Името и длъжността на призовкаря могат да се отразят и с личен печат.
Чл. 75. (1) Призовките за лицата, заявили, че желаят да бъдат призовавани по електронен път, се връчват чрез системата за електронно призоваване, част от единния портал за електронно правосъдие.
(2) Връчването по електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранено в единния портал за електронно правосъдие. Връчването по електронен път се смята за лично връчване.
(3) Призовките, които не са изтеглени в 7-дневен срок от изпращането им чрез единния портал за електронно правосъдие, се връчват по общия ред, предвиден в процесуалните закони.
Глава дванадесета
СЛУЖБА „БЮРО СЪДИМОСТ“
Чл. 76. (1) Бюра за съдимост се разкриват към всеки районен съд. При Министерството на правосъдието има централно бюро за съдимост.
(2) Дейността на бюрата за съдимост е регламентирана в Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г.).
Глава тринадесета
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 77. (1) Съдебната администрация е длъжна да осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията, събирана и съхранявана от съдилищата.
(2) Страните по делата и техните представители осъществяват правото си на достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони.
(3) Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата, като имат право на свободен достъп и могат да правят справки и без пълномощно по конкретното дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на адвокатска карта.
(4) Лицата, които не са страни по делото, имат правата по ал. 2 при наличие на законен интерес, заявен с мотивирана писмена молба.
(5) Справки по движението на делата се дават незабавно. Справки по движението на делата се дават и чрез средства за отдалечен достъп.
Чл. 78. (1) Страните, техните представители и адвокатите се запознават с делата в помещенията на деловодството или в стая за четене на делата, след като попълнят контролен лист – приложение № 4, който е отпечатан от вътрешната страна на корицата на папката на делото – приложение № 5.
(2) Копия от приложените към делата книжа се издават от съдебната администрация в деня на поискването им. Страните и техните представители могат сами да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка. Копия от приложени към делото книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник на страна по делото, въз основа на писмена молба и след разпореждане на съдията-докладчик.
(3) При писмено заявление служителите от съответните служби издават съдебни удостоверения и преписи от приложените към делата книжа в деня на постъпване на молбата или най-късно на следващия ден, след разпореждане на съдията-докладчик.
(4) До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните представители и адвокатите. Денят преди съдебното заседание делата са на разположение на съдебния състав.
Чл. 79. Разходите за получаване на информация се заплащат по нормативите, определени в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (ДВ, бр. 71 от 1992 г.) и Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (в сила от 1.03.2008 г.), приета с ПМС № 38 от 2008 г. (ДВ, бр. 22 от 2008 г.).
Глава четиринадесета
ВИДОВЕ ДЕЛА
Чл. 80. (1) Образуваните дела се разпределят в следните видове:
1. наказателни дела:
а) наказателни дела от общ характер – по обвинителни актове, по внесени споразумения от прокурора по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и по молби за трансфер на наказателно производство от други държави по чл. 478, ал. 1, т. 2 НПК;
б) наказателни дела от частен характер – по тъжби на пострадалия (НПК);
в) частни наказателни дела – по частни жалби, жалби по чл. 243 НПК и частни протести по НПК; по молби за реабилитация; по предложения за принудителни медицински мерки по чл. 89 НК; по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154, ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето; по всички искания и жалби към съда в досъдебното производство; по производствата във връзка с изпълнение на наказанията; по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела и по молби и предложения за определяне на общо наказание; по молби по чл. 474, ал. 3 НПК; по чл. 74, ал. 3 и чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; по чл. 23 – 24а от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; по чл. 463 и сл. НПК; по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест; по искане на прокурор за разкриване на банкова тайна; по искания по Закона за електронните съобщения и по Закона за специалните разузнавателни средства; по искания по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции; по искания по Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства; по искания по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции; по чл. 40, ал. 4 ДОПК и други искания на органи, на които е възложено по закон да извършват действия при установяване на административни нарушения или преследване на престъпления;
г) административнонаказателни дела – по жалби срещу наказателни постановления, по УБДХ, по ЗООРПСМ, по предложения по чл. 78а НК и по чл. 83б ЗАНН;
2. граждански дела:
а) по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, които се разглеждат в открито или закрито заседание и се издава решение;
б) частни граждански дела – по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, включително касаещите случаи на съдебна администрация, по които съдът се произнася с определение или заповед, по делегация на българските и чуждестранните съдилища по граждански дела; по искане за разкриване на банкова тайна извън случаите по чл. 76, ал. 1, т. 1, буква „в“;
3. търговски дела:
а) по всички молби и жалби в производствата по чл. 365 ГПК и по несъстоятелност, срещу отказ за вписване в търговския регистър;
б) частни търговски дела – по всички молби, жалби и възражения, по които съдът се произнася с определение, с изключение на възраженията по чл. 690 ТЗ;
4. фирмени дела – по искания за вписване на юридическите лица с нестопанска цел и други юридически лица, които не са търговци;
5. административни дела:
а) по жалби по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по други закони, предвиждащи съдебен контрол на административни актове от административен съд (окръжен съд) и районен съд;
б) частни административни дела – по всички искания и жалби по реда на АПК и други закони, по които съдът се произнася с определение или разпореждане;
6. нотариални дела в съдебните райони, в които съдията по вписванията изпълнява нотариални функции;
7. изпълнителни дела – по молбите за образуване на изпълнително производство;
8. въззивни дела – по жалбите и протестите пред въззивната инстанция срещу решенията и присъдите, както и по жалби срещу действията на съдебен изпълнител; въззивните дела са от същия характер, какъвто е характерът на делото, по което е постановен атакуваният съдебен акт,
9. касационни дела – по касационни жалби пред окръжния и административния съд; касационните дела са от същия характер, какъвто е характерът на делото, по което е издаден съдебният акт;
10. наказателни дела – за възобновяване.
(2) Номерът на делото се състои от последователно обозначени: номер на годината, единен информационен код на съда съгласно списъка от приложение № 9, номер, обозначаващ характера на делото, както следва: 01 – първоинстанционни граждански дела; 02 – първоинстанционни наказателни дела; 03 – нотариални дела; 04 – изпълнителни дела; 05 – второинстанционни граждански дела; 06 – второинстанционни наказателни дела; 07 – административни дела, 08 – фирмени дела; 09 – търговски дела; 10 – второинстанционни търговски дела, и 11 – второинстанционни фирмени дела; петцифрен пореден номер на делото, единен в съответствие с описните книги по чл. 43, ал. 2 от правилника (Пример първи: 20141800100038, където 2014 е годината на образуване на делото; 180 е номерът на Софийския окръжен съд; 01 – първоинстанционно гражданско дело; 00038 е поредният номер на делото.).
(3) Не се образуват частни наказателни дела по: молби за тълкуване на влязлата в законна сила присъда или определение (чл. 414, ал. 1, т. 1 НПК); по молби за изменение на мярката за неотклонение по висящо съдебно производство; по искания от НБПП за присъждане на адвокатско възнаграждение на служебен защитник; по искания от всякакъв характер във връзка с разноските, веществените доказателства по делото, както и първоначалния режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“, като произнасянето се извършва в рамките на самото дело; по молби на граждани за отбелязвания в бюлетин за съдимост; по чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 7 НК.
(4) Не се образуват частни граждански дела: по молби за издаване на изпълнителен лист по влязло в законна сила решение; по молби за допускане на обезпечение по висящ иск; по молби за отмяна на допуснато обезпечение и освобождаване на гаранция или за замяна на обезпечителни мерки по дело, по което е допуснато обезпечението; по искане за спиране на изпълнението на изпълнителни дела, образувани по актове, постановени по реда на чл. 417 ГПК; по частни жалби по чл. 413, ал. 1 и чл. 419, ал. 1 ГПК, подадени едновременно с възражението по чл. 423, ал. 1 ГПК; по искания от НБПП; по молби за освобождаване от държавни такси и разноски; по молби за удостоверяване наличие/липса на висящи производства срещу молителя; по частни жалби срещу определение по чл. 248 ГПК, когато има постъпила въззивна жалба срещу решението; по молби за тълкуване на решение, за издаване на дубликат от унищожен или изгубен изпълнителен лист, при отсрочване или разсрочване изпълнението на решение; в случаите на обезсилване на решението за изплащането на уравненията на дяловете и обезсилване на решение по чл. 362, ал. 2 ГПК, както и по всички молби по вече образувани дела.
(5) Частни граждански и частни наказателни дела се образуват в случаите по ал. 2 и 3 само ако първоначалното дело е изгубено или унищожено.
(6) Когато делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, то се образува под нов номер.
(7) При отмяна на определение за прекратяване на делото след връщането му продължава под същия номер и се докладва на същия съдия-докладчик.
(8) След прекратяване на съдебното производство в хипотезите на чл. 42, ал. 2 НПК (определяне на подсъдност) и на чл. 249 НПК (връщане на делото на прокурора от съдията-докладчик), чл. 288, т. 1 НПК (прекратяване на съдебното производство и изпращане на делото на съответния прокурор) повторно внесеното в съда дело се образува под нов номер и се възлага за разглеждане на първоначалния съдия-докладчик. Тези случаи се отчитат в отделна графа в статистическите формуляри.
(9) При повторно постъпване в съда на въззивни жалби по граждански, търговски и наказателни дела, по които производството по делото е било прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата, делото се образува под нов номер и се разпределя на първоначалния съдия-докладчик. Тези случаи се отчитат в отделна графа в статистическите формуляри, както и в съответния софтуер за случайно разпределение на делата.
(10) При определяне на нов съдия-докладчик по НОХД, в случаи след одобрено споразумение или отказ да се одобри споразумение за част от подсъдимите от първоначално определения съдия-докладчик, делото продължава под същия номер, но се отчита статистически на всеки от определените съдии докладчици.
(11) В случаите на чл. 60, ал. 1 след изтичане на срока за съхранение и унищожаване на делото, ако съделителите внесат депозита, делото следва да се образува под нов номер.
Глава петнадесета
КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ДЕЛАТА И МАРКИРАНЕ С ГРИФ ЗА СИГУРНОСТ
Чл. 81. (1) Основание за класифициране на дело е включването към него на материали и/или документи, съдържащи класифицирана информация, маркирани с гриф за сигурност.
(2) Когато класифицирана информация се включва в делото с устните изявления на участ¬ниците в производството, нейното ниво на класификация се съобщава предварително от лицето, което ще възпроизведе информацията. Последващото протоколиране на изявленията, маркирането на протокола с гриф за сигурност и включването му към материалите по делото е основание за класифицирането на това дело.
(3) Съдебно дело, в което са включени документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, представлява сбор от документи по смисъла на § 1, т. 12 ЗЗКИ. На основание чл. 30, ал. 3 ЗЗКИ то се маркира с гриф за сигурност, съответен на най-високото ниво на класификация на материал или документ, съдържащ се в него.
(4) За да не се затруднява достъпът до некласифицираните материали, по преценка на органа, който разглежда делото, е възможно обособяването на явен и класифициран том на делото.
(5) В случаите по ал. 4 в класифицирания том се включват всички материали и/или документи по делото, маркирани с гриф за сигурност. Класифицираният том се маркира по правилата на чл. 30, ал. 3 ЗЗКИ, като за разделянето се прави отметка в явния том.
(6) В случаите на разделяне на делото мерките за защита на класифицираната информация по ЗЗКИ и по подзаконовите нормативни актове по прилагането му се прилагат само по отношение на класифицирания том.
(7) Включването към делата на документи и/или материали, които по преценка на лицата, получили по законоустановения ред достъп до тях, съдържат класифицирана информация, но не са маркирани с гриф за сигурност, не представлява основание за класифициране на делата. В този случай лицата имат право да уведомят автора на информацията или неговия висшестоящ ръководител за необходимостта от маркирането на информацията с гриф за сигурност.
(8) Лицата, получили по законоустановения ред достъп до материали и/или документи по делото, маркирани с гриф за сигурност, които по тяхна преценка не съдържат класифицирана информация, имат право да уведомят за това автора на информацията или неговия висшестоящ ръководител.
Глава шестнадесета
ПОДРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Чл. 82. (1) Книжата по образуваните дела се поставят в папки по образец – приложение № 5, при спазване на обозначеното цветово кодиране, както следва: червен цвят на папката – за наказателни дела; зелен – за граждански дела; бял – за административни дела; жълт – за фирмени; оранжев – за търговски дела; манила – за изпълнителни дела; сив – за вписвания, и син – за дела по несъстоятелност.
(2) Върху предната корица на папките се отбелязват наименованието на съда, номерът на делото, предметът на делото и страните, датата на образуване и свършване, определеният съдия-докладчик и датите на насрочените открити съдебни заседания.
(3) Името на съдията-докладчик може да се кодира по ред, определен от административния ръководител на съда.
(4) Към делото се прилага протоколът за случайното разпределение на делото.
(5) Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, се обозначават с жълт етикет.
(6) Всички книжа, които постъпват или се съставят по делото, се прикрепват последователно в папката и се номерират. При запълване на корицата на делото с книжа към долната страна на корицата се прикрепя с машинки нова папка, на която се отбелязва същият номер на делото. Първата папка се обозначава като том 1, а следващата като том 2 и т.н. Номерата на поредния том се отбелязват над целия номер на делото. На празен лист в края на първата папка се отбелязва: „Следва том 2“, и така за всеки пореден том. Номерирането на книжата, които се прилагат в новите томове, следва номерацията на книжата от предишния том.
(7) Към долната корица на делата с помощ¬та на машинки се прикрепят досъдебните производства и преписките на несъдебните органи.
(8) Жалбите и книжата, подадени до по-горните инстанции, се прикрепят с машинка към вътрешната страна на предната корица на папката на първоинстанционното дело и така се изпращат на следващата инстанция. При подреждане на книжата в папка от по-горната инстанция жалбите, доказателствата и възраженията на другата страна се поставят в нова папка, която се прикрепя с машинки към горната корица на делото от предишната инстанция. При прилагане на повече томове в по-горната инстанция същите следват хронологичен ред, така че винаги цялото дело от тази инстанция да е върху делото от предишната.
(9) Контролният лист по чл. 78, ал. 1 се съхранява на задната корица на папката или се прикрепя към задната корица на папката, като се счита за неразделна част от нея.
Чл. 83. (1) Папките с несвършени дела се подреждат в съдебното деловодство по пореден номер за съответната календарна година и по видове дела, а при недостиг на място – по определен от административния ръководител ред.
(2) Делата, по които тече срок за извършване на определени процесуални действия (без движения, спрени, с жалби и др.), се подреждат отделно.
Чл. 84. (1) Делата се съхраняват в деловодството. При изнасяне на дело от деловодството деловодителят записва в картон заместител – приложение № 6, кой взема делото, дата, час и подпис на лицето, взело делото. Картон заместителят се поставя на мястото на взетата папка. Картон заместителят следва делото до неговото унищожаване.
(2) При постъпване на документи по дело, когато същото не се намира в деловодството, документите се поставят в папка-джоб по образец – приложение № 6а, която се подрежда на рафта до картон заместителя. При връщане на делото в деловодството документите се прилагат към делото.
(3) Делата, по които се провеждат заседания при закрити врата, се съхраняват отделно от останалите дела.
Чл. 85. Съдебните служители следят:
1. да не се правят никакви бележки, знаци и подчертавания в книжата по делото;
2. да не се изнасят делата от служебните помещения без разрешение;
3. да не се изваждат приложени към делата книжа или да се добавят без писмено разрешение на съдията докладчик.
Чл. 86. (1) Несвършените дела не се прилагат към други дела и не се изпращат на други учреждения. По разпореждане на съдията-докладчик неприключилите заповедни производства, по които е издадена заповед по чл. 410 или 417 ГПК, могат да се прилагат към постъпилите в същия съд искови производства по чл. 422 ГПК.
(2) Несвършено дело може да се изпраща само за послужване по друго дело, без да се прилага по него, стига това да не препятства разглеждането му.
(3) По разпореждане на съда свършените дела се прилагат към други дела, когато:
1. трябва да се реши въпросът за присъдено нещо;
2. книжата, които следва да се приложат, са многобройни;
3. се иска изменение на присъдена издръжка или изменение на родителски права.
(4) Служби „Съдебно деловодство“ и „Архив“ следят и отговарят за своевременното връщане на делата след послужване.
(5) При постъпило мотивирано искане от друг съд, прокуратурата или окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури заверени преписи от документи по насрочени дела могат да бъдат изпращани след разрешение от съответния съдия-докладчик.
(6) При предявяване на иск за установяване на вземане по чл. 422 ГПК административният ръководител може да разпореди делото да бъде разпределено на съдията, издал заповедта за изпълнение срещу ответника, в случай че заповедното производство е било разгледано в същия съд.
Глава седемнадесета
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА
Раздел I
Производство по несвършени дела
Чл. 87. (1) Новообразуваните дела се вписват в съответната описна книга най-късно на следващия работен ден след предаването им в деловодството и се поставят в папка по реда на чл. 82, ал. 1.
(2) В деня на вписване или най-късно на следващия ден делото се докладва на определения съдия-докладчик.
(3) Съдията-докладчик определя датата и часа на съдебните заседания, като съобразява определените от закона срокове за насрочване и решаване на делата.
Чл. 88. (1) Служба „Съдебно деловодство“ изпраща
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA