Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
Бюро "съдимост"

Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД ИХТИМАН събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Община ИХТИМАН , КОСТЕНЕЦ и ДОЛНА БАНЯ/, които са:

• Осъдени от български съдилища;

• Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);

• Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК).

Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД ИХТИМАН поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив;

Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД ИХТИМАН издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;
Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в бюрото за съдимост;
Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който го иска посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилно име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници;

Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството , посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно;
Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение;

При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта, препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост.

Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, или не по-късно от 3 роботни дни.
Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA