Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – И Х Т И М А Н
гр.Ихтиман, ул. “Иван Вазов” № 1, факс 0724 /87070, http://www.rsihtiman.org


ИХТИМАНСКИ РАЙОНЕН СЪД
ЗАПОВЕД
№ А - 194
гр. Ихтиман, 10.10.2017 година

На основание чл.80, ал.1 от Закона за съдебната власт,
УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за плащане чрез ПОС ТЕРМИНАЛ на държавни такси по граждански, наказателни и изпълнителни дела, наложени със съдебни актове глоби,разноски и други по сметка на РАЙОНЕН СЪД- ИХТИМАН.
ОПРЕДЕЛЯМ за служители, които да извършват обработката на транзакциите с банкови карти чрез ПОС терминалното устройство, съобразно предоставените от обслужващата банка Инструкции за обслужване на банкови карти, както и Инструкцията за работа с ПОС терминално устройство като модул към деловодната система САС “Съдебно деловодство”, Георги Ружинов - служител от Бюро „Съдимост” и Даниела Събева - служба „Архив“.
Заповедта да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед изменя Заповед № А - 178/31.07.2015 г. на председателя на PC Ихтиман.
Изпълнението на заповедта възлагам на човешки ресурси и главния счетоводител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА л PC - ИХТИМАН:
(Р. Йорданов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАН

,1. РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ PC -ИХТИМАН:
(Радослава Йорданова)
В сила от 10.10.2017 година
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за плащане чрез ПОС ТЕРМИНАЛ
на държавни такси по граждански, наказателни и изпълнителни дела,
наложени със съдебни актове глоби,разноски и др. по сметка на РАЙОНЕН СЪД-ИХТИМАН

Въведените и утвърдени през 2015 г. Вътрешни правила за плащане чрез ПОС ТЕРМИНАЛ на държавни такси по граждански, наказателни и изпълнителни дела, наложени със съдебни актове глоби, разноски и др. по сметка на РАЙОНЕН СЪД- ИХТИМАН, е необходимо да се изменят, поради обстоятелството, че от 02.10.2017 г. сметките на PC Ихтиман се обслужват от „Централна кооперативна банка" АД, клон Костенец. С монтирането на новото ПОС устройство, което беше предоставено от банката, по искане на Председателя на PC Ихтиман е направена връзка между ПП САС „Съдебно деловодство" и монтираното ПОС устройство, което приема суми от транзитната сметка на PC Ихтиман. Така въведените суми се отразяват в програмния продукт.
Настоящите правила регламентират реда и начина на приемането, обработката и извършването на безналични плащания по транзитната сметка на Районен съд Ихтиман, при Централна Кооперативна Банка АД клон Костенец чрез инсталираното терминално ПОС устройство.

1. Районен съд - Ихтиман въвежда безкасово плащане на държавни такси по граждански, наказателни и изпълнителни дела, наложени със съдебни актове глоби, разноски и др., по разкритата транзитна сметка на съда, чрез ПОС устройство. Терминално ПОС устройство е устройство, чрез което се извършва плащане на задължения към разпоредители с бюджетни кредити в т.ч. дължими държавни такси съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието.
2. Плащането чрез ПОС устройството се извършва в Бюро „Съдимост", където ПОС устройството е свързано към сметката за държавни такси (транзитната сметка на съда) - BG 86 СЕСВ 9790 31Н2 85 3600.
3. На видно място в Бюро „Съдимост" на Районен съд - Ихтиман се поставят предоставените от банката, обслужваща ПОС терминалното устройство отличителни знаци, обозначаващи, че в съда се приемат плащания с посочени видове банкови карти.
4. Съдебните служители определени да извършват обработката на транзакциите с банкови карти чрез ПОС терминалното устройство, съобразно предоставените от обслужващата банка Инструкции за обслужване на банкови карти, както и Инструкцията за работа с ПОС терминално устройство като модул към деловодната система САС "Съдебно деловодство", са служителя Георги Ружинов от Бюро „Съдимост" и Даниела Събева в служба „Архив".
5. Служителите въвеждат данните за извършване на ПОС - терминал транзакция в ПП САС "Съдебно деловодство" и разпечатват от програмата Бележка за превод на суми чрез ПОС - терминал в три екземпляра, а когато лицето заплаща такса за издаване на свидетелство за съдимост- два екземпляра. Извършената чрез ПОС терминал транзакция бива удостоверявана чрез издадена от устройството разписка и отпечатаната бележка за превод на сума чрез ПОС терминал в PC Ихтиман и документ от ПП „САС".
6. След полагане на подпис от наредителя върху Бележката за превод на суми чрез ПОС - терминал, служителят предоставя на наредителя първия и втория екземпляр от същата. Първият екземпляр остава за лицето, а вторият от него се представя по съответното дело за удостоверяване заплащането на държавна такса или глоба, наложена с акт на съда и други, а третият екземпляр се прилага към дневния отчет.
7. Ежедневно, в края на работния ден служителите, определени за работа с ПОС устройството предоставят на Главния счетоводител на Районен съд - Ихтиман справка от деловодната програма САС "Съдебно деловодство" за наредените транзакции за деня, ведно с разписките от ПОС - терминалното устройство с подписа на наредителя, като прикрепят към всяка от тях третия екземпляр от бележката за превод на суми чрез ПОС - терминал в PC-Ихтиман от деловодната програма. Б края на месеца служителите по т. 4 отпечатват месечните рекапитулации за устройството и ги предават в счетоводството.
8. Главният счетоводител на Районен съд - Ихтиман извършва контрол за реалното постъпване на наредените суми по сметките на съда, обслужвани с ПОС устройства като проверява извлеченията за деня по съответните сметки.
9. Главният счетоводител организира съхранението на разписките за наредените транзакции чрез ПОС терминали, подписани от наредителите, съобразно определените срокове по чл. 42, ал.1 от Закона за счетоводството.
10. При поискване от страна на банката на оригинал на разписка за наредена транзакция чрез POS терминал, същата се предоставя в определения от банката срок, като в Районен съд- Ихтиман се оставя за съхранение завереното от Главния счетоводител копие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящите правила да се публикуват на интернет страницата на Районен съд - Ихтиман, на адрес: http://www.rsihtiman.org/. Изготвил:
1 / Маргарита Минчева – секретар 2/ Георги Ботев - главен счетоводителУТВЪРДИЛ:_____________
Председател на РС Ихтиман
(Радослава Йорданова)
дата: 19.09.2016г.

П Р А В И Л А
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат условията и редът за определяне и изплащане възнагражденията и разходите за командировка на съдебните заседатели в Районен съд – Ихтиман и се приемат на основание чл.73 ЗСВ.

ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКА

Чл.2. Съдебният заседател има право на възнаграждение за участието си в съдебния процес.

Чл. 3. Възнаграждението на съдебните заседатели за всеки заседателен ден се определя въз основа на действително отработените часове за деня, които съответстват на времетраенето на съдебното заседание до обявяването на съдебния акт, включително и за всеки започнат час.
Чл. 4. В случай на отлагане на съдебното заседание на съдебните заседатели се заплаща възнаграждение за два отработени часа, изчислено по реда на чл. 5.

Чл.5. (1) Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели се равнява на 1/22 на ден от 60 % от основната заплата на съдия в Районен съд - Ихтиман, но не по малко от 20лв. на ден.
(2) В случай на отлагане на съдебното заседание на съдебните заседатели се заплаща възнаграждение за два отработени часа, изчислено по реда на ал.1 .
(3) Възнаграждението се изплаща ежемесечно за всички заседателни дни на съответния месец.

Чл.6. (1) На съдебните заседатели, които живеят в населено място, различно от град Ихтиман, се изплащат и разходите за път съгласно раздел ІІІ на Наредбата за командировките в страната.
(2) Пътни се определят за всяко явяване на съдебния заседател при пътуване с обществен транспорт срещу представени билети, които следва да съвпадат с дните на явяване в Районен съд - Ихтиман.
(3) Съдия-докладчикът по делото определя пътните разходи, след като е проверил за наличието на разходооправдателни документи. При липсата им съдия - докладчикът отказва признаването на пътни разходи.
(4) Когато съдебен заседател е участвал в повече от едно съдебно заседание в един и същи ден направените пътни разноски се вписват в първия РКО, освен ако се докаже, че са направи повторно.

Чл.7.(1) Съдебният секретар в 5 - дневен срок от датата на съдебното заседание въз основа на определението на съдия-докладчик по делото изготвя разходен касов ордер (РКО)
(2) РКО се издава в един екземпляр, който се приема и съхранява от счетоводството на съда.
(3) Съдебният секретар отбелязва саморъчно върху протокола от съдебното заседание, че е издаден РКО на съдебен заседател.

ІІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКА

Чл.8. Възнаграждението и разходите на съдебният заседател се изплащат от бюджетната сметка на Районен съд - Ихтиман.

Чл.9. Пътните разходи се заплащат от бюджетната сметка на Районен съд - Ихтиман срещу представена справка по образец и приложени разходно-оправдателни документи ( билети и др. ).

Чл.10. Възнаграждението и пътните разходи се изплащат ежемесечно за всички заседателни дни на предходния календарен месец.

Чл.11. (1) В счетоводството на съда се приемат РКО с попълнени всички реквизити, съгласно чл.7, а именно:
- кой го издава;
- дата на издаване на РКО;
- вид, номер и година на делото;
- име, презиме и фамилия на съдебния заседател;
- сумата, която следва да се изплати ( цифром и словом )
- отработените часове и пътните разходи, при наличие на разходно-оправдателни документи за това.
- име и фамилия на съдебния секретар;
- име и фамилия на съдия.
(2) След попълване на всички реквизити по РКО, съдебният секретар издал ордера го подписва и представя на съдията - докладчик по делото, за проверка и подпис.
(3) Оформени и подписани, съгласно системата за двойния подпис, РКО се внасят в счетоводството за начисляване и изплащане.
(4) При липса на попълнени реквизити, главният счетоводител има право да откаже начисляване и изплащане на сумите.
Чл.12. (1) Съдебният секретар в тридневен срок от датата на съдебното заседание, представя в счетоводството на съда под опис изготвените РКО.
(2) Главният счетоводител сверява данните от ордерите с протоколите по делото и удостоверява с подписа си верността на данните и текущо начислява задълженията.
Чл.13. (1) Изплащането на суми на съдебен заседател се извършва веднъж месечно по банков път.
(2) Банков превод на възнаграждението и пътните разходи се извършва след като съдебния заседател еднократно попълни молба до председателя на Районен съд - Ихтиман за изплащане на сумите по безкасов път, като представи документ /извлечение за банкова сметка/от обслужващата го банка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази правила:
1. "Съдебен заседател” е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и е утвърден в списъка на Районен съд - Ихтиман.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Настоящите правила следва да бъдат публикувани на интернет - страницата на съда.
§ 3. Действащите в Районен съд – Ихтиман съдебни заседатели следва да бъдат уведомени за утвърдените правила за определяне на тяхното възнаграждение.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА


Относно публикуване на графика на съдебните състави и
съдебните актове на
РС - Ихтиман на интернет-страницата на съда1. Постановените съдебни актове се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
2. Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им.
3. Съдиите въвеждат всички свои актове и мотивите към тях в собствена SHARE - директория съгласно приложение № 1 по Заповед № 42/14.11.2008г. на председателя на съда.
4. Съдебните секретари на съответнита състави, организират привеждането на актовете в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни, като в редактираните съдебни актове имената на физическите лица (страни, свидетели, вещи лица, пълномощници) и фирмите или наименованията на юридическите лица да се изписват с инициали, а адресите им само с първата буква на населеното място, съгласно приложение № 3 по Заповед № 42 от 14.11.2008г. Да се заличават ЕГН или БУЛСТАТ на фирмите;
5.След привеждането на актовете в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни, съдебните секретари ги представят незабавно за проверка на съответния председател на състав. След извършената от него проверка и одобрението им съдебните актове се предоставят от съдебните секретари на системния администратор за незабавното им публикуване на интернет – страницата на съда.
6. Съдебните актове по бракоразводни дела с правно основание чл.99, ал.1 от СК (по вина на единия от двамата съпрузи) се публикуват без мотивите.
7. Съдебните актове по дела, съдържащи класифицирана информация, да не се публикуват
8. Публикуването на диспозитива на присъдата да става незабавно след обявяването й, а мотивите към нея - след изготвянето им.
7. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, в 3 дневен срок от постановяването им.
8. Да не се публикуват съдебни актове, постановени по охранителни, частни граждански и частни наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството (например определение по чл. 243 и чл. 244 от НПК - се публикуват).
9. Публикуват се без мотиви съдебни актове, попадащи в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ.
10. При нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт, съдията - докладчик или при отсъствието му – заместващият го съдия да дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.
11. Съобразно целите на публикуването и съобразно възможностите на интернет - страницата на съда се публикуват и се съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната.
12. При липсата на достатъчно дисково пространство снемането на данните от интернет - страницата на съда се извършва от системния администратор. В този случай се снемат публикуваните най-отдавна съдебни актове до освобождаването на достатъчно дисково пространство за публикуването на новопостановените съдебни актове.
13. Системният администратор писмено уведомява председателя на съда, а при отсъствието му – заместващият го съдия, за вида и номерата на съдебните актове, които следва да бъдат снети от интернет - страницата на съда. Снемането на данни се извършва след писмена резолюция за разрешение върху уведомлението и след архивирането им на електронен носител. Резюлираните уведомленията се пазят в специална канцеларска папка при административния секретар.
14. Решенията, които се прилагат в регистъра по чл. 235, ал. 5 ГПК се представят за публикуване от съдиите – докладчици, също следва да не съдържат лични данни, което е посочено и в Заповед № 15 от 14.03.2008г.Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – И Х Т И М А Н
гр.Ихтиман, ул. “Иван Вазов” № 1, факс 0724 /87070, http://www.rsihtiman.org


УТВЪРЖДАВАМ:
Председател на РС Ихтиман :
(Радослава Йорданова)ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД – ИХТИМАН


I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

1. Настоящите правила регламентират процеса на разпределение на делата между съдиите в Районен съд - Ихтиман с оглед спазване разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт за случайния подбор и се издават на основание и чл. 35, ал. 4 от Правилника за администрацията в съдилищата.
2. Правилата имат за цел да гарантират прозрачност и безпристрастност при разпределението на делата, както и равномерност в натоварването на съдиите.
3. Правилата са утвърдени в съответствие с Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата, приета с Протокол № 57/04.12.2014г. на Висшия съдебен съвет, изменена и актуализирана с Решение по Протокол № 13/19.03.2015г. на ВСС, Централизираната система за разпределение на дела /ЦСРД/, Правилата на Системата за изчисляване на натовареността на съдиите /СИНС/, в сила от 01.04.2016г., и решение на ВСС за въвеждане и използване на ЦСРД от 01.10.2015г.


II.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Делата в Районен съд - Ихтиман се образуват и разпределят с Централизираната система за разпределение на делата (ЦСРД).
4.2. Председателят на Районен съд – Ихтиман и дежурните съдии имат достъп до програмата чрез предоставен индивидуален електронен подпис, потребителско име и парола.
4.3. Промени и настройки в програмния продукт се извършват единствено от системния администратор по разпореждане на председателя на съда.
5. По реда на тези правила се определят докладчици по всички видове дела, образувани в съда.
6. Фактическите действия по разпределението на делата се осъществяват от председателя на съда, а при негово отсъствие – от дежурния съдия съгласно предварително утвърдения график.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

7.1. Входящите документи постъпват в служба „Регистратура”, съгласно чл. 35, ал. 2 ПАС. На първа страница на всеки приет от съда документ се отбелязват входящият номер, дата и час на постъпване. Съдебните деловодители докладват на председателя на съда регистрираните книжа за разпределение.
7.2. Делата се образуват от председателя на съда, ако са спазени процесуалните изисквания за това и се разпределят по реда на постъпването на входящи документи чрез ЦСРД, като се спазва изискването образуването на делата да бъде в деня на постъпването или най-късно на следващия работен ден.
8. Видовете дела се образуват в съответствие с номенклатурата по чл. 76 ПАС
9. Образуваните дела в Районен съд – Ихтиман се разпределят на случаен принцип между съдиите, чрез използването на опцията „автоматично“.
10. Изключения от принципа за случайно разпределение на делата се допуска при наличие на основание делото да бъде разпределено „ръчно“ на определен съдия докладчик или „по дежурство“ на съответен дежурен съдия, съгласно утвърдения график.
10.1. Дела, разпределяни по дежурство:
а/ Наказателни дела от общ характер – образувани по обвинителни актове по бързи или незабавни производства;
б/ Частни наказателни дела – по искания за първоначално вземане на мярка за неотклонение и за други видове процесуална принуда; искания за разрешение или одобрение на процесуални действия, разпити пред съдия, по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по ЗКИ, ЗППЦК и ЗПФИ, искания от прокуратурата по чл. 159а НПК по образувани досъдебни производства;
в/ Граждански дела – по Закона за защита срещу домашното насилие;
г/ Частни граждански дела – производства по приемане и отказ от наследство /когато не е свързано с определяне на срок за приемане на наследството/, разрешение за разпореждане с имущество на дете /поставен под пълно или ограничено запрещение/, разрешения за назначаване на особен представител за сключване на правни сделки;
д/ Административнонаказателни дела, образувани по реда на Указа за борба с дребното хулиганство и Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.
10.2. Дела разпределяни чрез опцията „ръчно“:
а/ При прекратяване на съдебно производство и връщане на делото на прокурор за допълнително разследване, при последващо внасяне на същото за разглеждане в съда, образуваното под нов номер дело се разпределя на първоначално определения съдия докладчик;
б/ След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело на основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик;
в/ При искания за налагане на общо наказание на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК разпределящият възлага делото на съдията, постановил последната влязла в сила присъда;
г/ Жалби по чл. 243 ал. 4 и ал. 7 и чл. 244 НПК се разпределят с режим „автоматично“, като при постъпване на нови жалби по същото досъдебно производство, делото се разпределя на същия докладчик;
е/ При постъпили молби за изменение на мярка за неотклонение делото се разпределя на съдия докладчика, взел първоначалната мярка за неотклонение;
ж/ При разделяне на производството по обективно и субективно съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик.
11. Преразпределение на вече разпределено дело се допуска след изрично посочване на причината за преразпределение. Новото разпределение се извършва също на случаен принцип като се маркират имената на съдиите, които не биха могли да участват в разпределението на конкретното дело. Основанията за преразпределение са следните:
а/ При отвод на съдия докладчика;
б/ При напускане, дългосрочно командироване или отсъствие /за повече от 2 месеца/ на съдия докладчика;
в/ При наличие на абсолютни процесуални пречки, предвидени в ГПК и НПК;
г/ По друга причина – по преценка на председателя на съда.
12. При постъпване на няколко искови молби между едни и същи страни, с идентичен предмет и правно основание съдебният деловодител уведомява незабавно разпределящия, който чрез опцията „ръчно“ разпределя всички последващи дела на съдия-докладчика, на когото е разпределено първото образувано дело.
13. Когато е допусната техническа грешка при посочване на групата за разпределение или входящия номер, или при каквато и да е друга грешка от технически характер, председателят на съда извършва корекция в ЦСРД, като се изготвя нарочен протокол, който се прилага към делото.

IV. ДРУГИ ПРАВИЛА

14. Председателят на съда въвежда в ЦСРД всички отсъствия на съдиите, както и графика с определените съдии по дежурство за делнични, почивни и празнични дни.
15. При техническа невъзможност и проблем с ЦСРД, съдията докладчик се определя от председателя, до отстраняване на техническия проблем, съобразно поредността на постъпването на делата и само по отношение на производствата, които налагат произнасяне незабавно или в кратки срокове.
16. При встъпване в длъжност на нов съдия, в програмата за случайно разпределение се въвеждат дела от съответния вид, равняващи се на делата на останалите съдии, с цел да не се допусне неравномерно натоварване на този съдия.
17. Промяната в процента на натовареност на съдиите се извършва само въз основа на мотивирана заповед на председателя на съда.
18. В началото на всяка календарна година председателят на съда утвърждава с нарочна заповед групите дела, по които ще се извършва случайното разпределение и след анализ постъпилите дела през предходната година.
19. Разпределящият изключва от автоматичното разпределение съдии, на които им предстои отсъствие за повече от 5 работни дни по отношение на бързи производства, споразумения за прекратяване на наказателното производство, както и производства по чл. 243, чл. 244 НПК, най-късно 5 работни дни по-рано, а по отношение на заповедните производства – най-късно 2 дни по-рано.
20. При напускане, преместване или дългосрочно командироване на съдия от състава на съда, възложените му дела се преразпределят по правилата за разпределение помежду останалите съдии в Районен съд – Ихтиман. При постъпване на молби по приключили дела на напусналия съдия докладчик /по граждански дела – за поправка на допусната явна фактическа грешка, допълване на решението, произнасяне по разноските и тълкуване на съдебното решение; по наказателни дела – за произнасяния по чл. 306 НПК и чл. 309 НПК, както и за тълкуване на постановения акт/ делото се преразпределя чрез ЦСРД чрез опцията „автоматично“.
21. В случай че на мястото на напусналия съдия постъпи друг съдия, делата се преразпределят с нарочна заповед на председателя на съда, като в ЦСРД същите се преразпределят чрез използване на опцията „ръчно“.
22. При отсъствие на съдия поради отпуск, временна неработоспособност или по други причини администрирането на възложените му дела, се осъществява от председателя на съда, а при негово отсъствие – от дежурния съдия.
23. Произнасянето по молби, искания и други, по архивни дела на дългосрочно отсъстващи /командироване в друг съд, временна неработоспособност, продължителен неплатен отпуск и други/ или напуснали съда, се извършва от дежурния съдия.
24. Председателят на съда най-късно до последния работен ден на всеки календарен месец с нарочна заповед утвърждава график за дежурствата на съдиите за следващия месец. Изменения в определения график се извършват само с нарочна заповед на председателя.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :
§1. Настоящите правила са част от разработените в Районен съд – Ихтиман системи за финансово управление и контрол и са елемент от контролираната среда.
§2. Настоящите правила, ведно с приложенията към тях се утвърждават със Заповед на Председателя на Районен съд – Ихтиман отменят действащите към момента, утвърдени със Заповед № 250/30.12.2014 г. Вътрешни правила за случайното разпределение на делата н Районен съд – Ихтиман
§3. Утвърдените правила могат да бъдат изменяни и допълвани при промяна на изискванията, както и с решение на Общото събрание на съдиите от Районен съд - Ихтиман.
УТВЪРЖДАВАМ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РАЙОНЕН СЪД – ИХТИМАН:

(И. Йорданов)
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА


ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД – ИХТИМАН, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА ИМ, НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ТЕХНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Настоящите Вътрешни правила са изготвени на основание Закона за съдебната власт и при спазване на всички изисквания на действащите нормативни документи в страната. Тези правила имат за цел да конкретизират организацията и начина на работа, както и да бъдат установени изисквания за етично поведение на съдебните заседатели в Районен съд гр. Ихтиман, реда по който се посочват кандидатите, възнагражденията им и други организационни въпроси, свързани с тяхната дейност.

Чл.1. В случаите, определени със закон, в състава на съда, който разглежда делото като първа инстанция, в Районен съд гр. Ихтиман, участват и съдебни заседатели.
Чл.2. Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите.
Чл.3. Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
Чл.4. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. София определя броя на кандидатите за съдебни заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общинския съвет.

Чл.5. Председателят на Окръжен съд - гр. София съобщава в последната година на мандата на съдебните заседатели определения брой съдебни заседатели, които трябва да бъдат посочени от Общинските съвети в съдебния район на Районен съд - Ихтиман.
Чл.6. Общинските съвети от съдебния район на Районен съд - Ихтиман в последната година от мандата на съдебните заседатели предлагат на Председателят на Окръжен съд - гр. София кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Ихтиман, като прилагат копие от решенията си ведно с изискуемите по закон документите.
Чл.7. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр.София обсъжда представените кандидати и чрез избор определя съдебните заседатели. Протоколът от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. София се изпраща на Председателя на Районен съд гр. Ихтиман.
Чл.8. Определените по реда на чл.7 съдебни заседатели полагат клетва пред Общото събрание на съдиите в Районен съд гр. Ихтиман.
Чл.9. Със Заповед на Председателя на Районен съд гр. Ихтиман се свиква Общо събрание на съдебните заседатели, на което се избира Съвет на съдебните заседатели.
Чл.10. Съветът на съдебните заседатели осъществява връзка с главен специалист – „човешки ресурси” на Районен съд гр. Ихтиман за организацията на работата на съдебните заседатели и за доброто взаимодействие със съдиите.
Чл.11. Главен специалист – „човешки ресурси” периодично организира повишаване квалификацията на съдебните заседатели, осигурява служебно помещение, нормативни и други материали във връзка с работата им.
Чл.12. Съдебните заседатели на свое Общо събрание приемат вътрешни правила за организацията на работата си и правилата за поведението си.
Чл.13. Мандатът на съдебните заседатели е пет години, който започва да тече от датата на полагане на клетвата по чл.70 от Закона за съдебната власт.
Чл.14. Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото, в което участват, продължи и след този срок.
Чл.15. За всеки съдебен състав се определят съдебни заседатели, а при дела, които представляват фактическа и правна същност, и резервни съдебни заседатели.
ЧЛ.16. Разпределението на съдебните заседатели се извършва чрез деловодната програмата за делата (СУСД), която осигурява прозрачност при разпределението на заседателите и следи за еднаквата им натовареност.
Чл.17. Разпределянето на съдебните заседатели чрез деловодната програма за делата (СУСД) се извършва от главен специалист – „човешки ресурси” на Районен съд гр. Ихтиман, а при негово отсъствие от съдебен деловодител – наказателни дела.
Чл.18. През време на мандата им съдебните заседатели се уведомяват за първо заседание по делото от главен специалист – „човешки ресурси”, като за всяко следващо заседание се считат за уведомени от съдията – докладчик в съдебно заседание. Връзката с тях се осъществява чрез призовки или лично и по телефона, поради което същите се задължават да посочат актуален телефон за връзка, а при промяната незабавно уведомяват главен специалист – „човешки ресурси”.
Чл.19. Съдебните заседатели са длъжни при повикване от главен специалист – „човешки ресурси” или съдебния секретар да се явят в съдебно заседание. В случай на невъзможност да се явяват за дадено заседание, уведомяват за това съдията – докладчик по делото с писмена молба.
Чл.20. Съдебните заседатели са длъжни да присъства на всички процесуални действия извършвани в хода на съдебното следствие.
Чл.21. Съдебните заседатели са длъжни да се запознава със всички материали по делото, както и с веществените доказателства приложени към него или съхранявани по съответния ред.
Чл.22. Съдебните заседатели са длъжни да участва в тайното съвещание при постановяване на присъдата.
Чл.23. Съдебните заседатели са длъжни да участва при обсъждането на въпросите, които следва да се решават при постановяване на присъдата.
Чл.24. Съдебните заседатели са длъжни да спазва законите на страната, както и основните начала на съдопроизводството.
Чл.25. При изпълнение на задълженията и отговорностите си, съдебните заседатели са длъжни да съблюдава принципите на честност и добронамереност.
Чл.26. В поведението си съдебните заседатели са длъжни да не проявява грубост и неуважение, и да бъде учтив както с магистратите, така и със съдебните служители, да не си позволява да критикува и дава лични оценки за работата на съдиите.
Чл.27. Съдебните заседатели са длъжни да не злоупотребява с предоставените му правомощия като съдебен заседател, като :
1. По никакъв повод не предоставя нерегламентиран достъп до документи и информация, станала му известна във връзка с дейността му на съдебен заседател на различни лица;
2. Да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна;
3. Да не използва по неподходящ или неправомерен начин информацията или документацията, която получава при или по повод изпълнение на задълженията си като съдебен заседател и да пази тайната на съдебните съвещания;
4. Ако съдебен заседател при запознаване с материалите по наказателно общ характер дело /НОХД/, по което е предвиден да участвува като член на съдебен състав установи, че е в близка роднинска връзка със страните или има наличие на обстоятелства, според които може да се счита за предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото, следва да уведоми за това председателя на съда или председателя на съдебния състав и да откаже участие по делото.
Чл.28. При упражняване на професионални задължения съдебните заседатели влизат в съдебно заседание в представително облекло.
Чл.29. Съдебните заседатели са длъжни да не закъснява за съдебни заседания, като се явява най-малко петнадесет минути преди определения час на съдебното заседание.
Чл.30. Преди съдебни заседания съдебните заседатели са длъжни да изключва мобилния си телефон.
Чл.31. Съдебните заседатели са длъжни да се отнася с толерантност, достойнство и учтивост към участниците в процеса и да изисква подобно поведение и от тях.
Чл.32. Съдебните заседатели са длъжни да се отнасят с уважение с колегите си.
Чл.33. Като част от съдебния състав, съдебният заседател има еднакви права със съдиите /запознаване с делото и доказателствата по него/ и равен глас с тях. Решенията се вземат въз основа на събраните доказателства, а не по предварително убеждение.
Чл.34. Съдебният заседател трябва да знае, че обвиненото лице се счита за невинно до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, в която се установява противното.
Чл.35. Съдебният заседател трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси, както и не трябва да допуска възможност да бъде поставен в реален или предполагаем такъв конфликт.
Чл.36. Ако на съдебен заседател бъде предложен подкуп, той е длъжен да откаже приемането му и незабавно уведоми за това председателя на съда.
Чл.37. Съдебният заседател трябва да не позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било.
Чл.38. При неизпълнение от страна на съдебния заседател на задълженията по чл. 72 ал.1 от Закона за съдебната власт, на същия се налага санкция, предвидена в чл. 74 ал.1 от Закона за съдебната власт, съгласно който председателят на съда може с разпореждане да наложи глоба от 50 до 500 лв. на съдебен заседател за неизпълнение на задълженията му, след като му предостави възможност да даде обяснения.
Чл.39. Съдебният заседател се освобождава предсрочно на основанията, посочени в чл.71 ЗСВ.
Чл.40. За участието си в съдебни заседания съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на Районен съд гр. Ихтиман.

Чл.41. Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели се равнява на 1/22 на ден от 50 % на основната заплата съдия в Районен съд гр. Ихтиман, за всеки заседателен ден се определя със Заповед на Административният ръководител - председател на Районен съд гр. Ихтиман въз основа на действително отработените часове за деня, които съответстват на времетраенето на съдебното заседание до обявяването на съдебния акт, включително и за започнат час с точност до минути. Възнаграждението се изплаща ежемесечно за всички заседателни дни на съответния месец.
Чл.42. Изплащането на възнагражденията на съдебните заседатели се извършва чрез издаване на разходни касови ордери /РКО/, форма 98А. Същите се издават от съдебният секретар по делото. Вписват се задължително всички реквизити, като се отбелязва и времетраенето на съдебното заседание в часове и минути и се подписват от съдията – докладчик по делото. В случай, че заседателният ден включва участието му в няколко дела, на съдебния заседател се издават отделни касови ордери по всяко дело. При издаването на РКО, съдебният секретар отбелязва в протокола от заседанието „издаден РКО на лицето /трите имена и качество в състава/ за сумата от ….. лева”. В случай, че съдебният секретар, участвал в заседанието, е пропуснал да издаде РКО и делото е предадено в деловодството, при поискване на РКО от съдебния заседател, съдебният деловодител предава делото на съответния съдебен секретар за издаване на РКО.

Чл.43. За времето, през което работещ съдебен заседател изпълнява задълженията си по Закона за съдебната власт, същият следва да е в отпуск по чл.157, ал.1, т.5 от КТ за изпълнение на граждански, обществени и други задължения. Завереното копие на заповедта за неплатения отпуск се представя на съдебния секретар, който от своя страна я прилага към разходния касов ордер. Не представянето на заверено копие от заповедта е основание за не изплащане на възнаграждение.

Чл.42. Изплащането на възнагражденията на съдебния заседател се извършва касово или по банков път. При получаване на сумите, съдебният заседател полага подпис върху РКО. Не се допускат поправки по РКО.
Чл. 43. За неуредени въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.
ЧЛ. 44. Настоящите вътрешни правила се приеха на общо събрание на съдебните заседатели при Районен съд Ихтиман, проведено на 17.02.2015 година гр. Ихтиман.Изготвил: Гл.специалист – „човешки ресурси:
/Бойка Хаджипенчева/
УТВЪРЖДАВАМ:


И.ф. Председател на РС Ихтиман :
(Радослава Йорданова)


ПРАВИЛА

за събиране на съдебните вземания


1. Настоящите Правила се приемат на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на Съдебната власт, одобрено с Решение по протокол № 37/25.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет.
2. Целта на тези правила е създаването на единна процедура за събиране на вземанията на Районен съд - Ихтиман, с оглед осигуряване на прозрачност, бързина и отчетност.
3. По реда на настоящите правила се събират всички вземания, присъдени в полза на бюджета на съдебната власт, включително държавни такси, глоби и съдебни разноски.
4. Когато участник в съответното производство дължи суми по бюджета на съдебната власт, при решаване на делото той следва да бъде осъден да заплати тези суми. Изпълнителният лист се издава служебно от съда в срока по чл. 106 от Правилника за администрацията в съдилищата. Актът на съда следва да бъде съобразен с указанията я относно приложението на чл. 104, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за администрацията в съдилищата, приети с решение на Комисията по правни въпроси на Висшия съдебен съвет по протокол № 24/20.07.2015 г., като дължимите суми акт следва да бъдат конкретизирани както по размер /цифром и словом/, така и по вид.
5. При постъпване в съда на книжата, по които ще се образуват съдебни дела, съдебните деловодители разпечатват и прилагат Списък на присъдените съдебни вземания /Приложение № 1/, който се прикача към последната корица на съответното дело.
След обявяване на съдебния акт съдебните служители правят вписване за всяко осъждане в списъка.
6. След приключването производството и влизане в сила на акта на съда, включително и актовете на съдилищата, упражнили инстанционен контрол, съдията-докладчик извършва проверка какви вземания към съда са били присъдени.

7. По разпореждане на съдията докладчик на задълженото лице се изпраща покана /Приложение № 2/, с което същото се кани в 7 - дневен срок от връчването да заплати всички задължения, описани в списъка за присъдените съдебни вземания, с посочване на съответната банкова сметка, като се дават указания на лицето да представи доказателства за извършеното плащане в деловодството на РС - Ихтиман, както и че при непредставяне на такива доказателства, ще бъде издаден изпълнителен лист и ще бъде започнато изпълнително производство, което ще доведе до допълнителни разноски.
8. След изтичане на срока по т. 7, по разпореждане на съдията докладчик по делото в Районен съд - Ихтиман, се издава един общ изпълнителен лист за съдебните вземания, в който се записва всяко осъждане, съобразно неговото съдържание.
9. Издаденият изпълнителен лист се изпраща на частен съдебен изпълнител, който е дал съгласието си да събира вземанията на съдебната власт и е включен в списъка към Споразумението за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на Съдебната власт.
10. За длъжници, чийто постоянен адрес или седалище е на територията на съдебния район на РС-Ихтиман, издадените изпълнителни листове се изпращат на ЧСИ с район на действие СОС: Наталия Дангова, рег. № 793, Владимир Цачев, рег. № 926, Стоян Лазаров, рег. № 927 и Магдалена Стоянова, рег. № 928. Посочените съдебни изпълнители се редуват ежемесечно, като за един календарен месец се изпращат изпълнителните листове на един ЧСИ.
11. За длъжници, чийто постоянен адрес не е на територията на съдебния район на РС-Ихтиман, издадените изпълнителни листове се изпращат по преценка на съдия-докладчика на ЧСИ с район на действие съответния Окръжен съд, където е адресът или седалището на длъжника.
13. Изпращането на изпълнителните листове се извършва от РС - Ихтиман с възлагателно писмо /Приложение № 3/. В него изрично се описва всяко вземане, както е по издадения изпълнителен лист, с указание всяка сума да бъде превеждана по сметка на съда, постановил осъждането.
14. Към възлагателното писмо се прилагат: изпълнителният лист, копие от поканата до длъжника за доброволно изпълнение, копие от доказателства за връчването на поканата.
15. Съответният ЧСИ изготвя и представя в РС-Ихтиман ежемесечен отчет за събраните суми в полза на органите на съдебната власт.
16. В случай на недобросъвестно изпълнение на задълженията на съответния ЧСИ Председателят на Районен съд – Ихтиман може да изиска обратно изпратените изпълнителни листове, като събирането на вземанията се възлага на друг ЧСИ.
17. Настоящите правила следва да бъдат публикувани на интернет - страницата на съда и изпратени до всички ЧСИ, които са дали съгласието си да участва в изпълнението на Споразумението и са включени в списъка към него.


Гр. Ихтиман,
01.06.2016 година

Приложение № 1

СПИСЪК
на присъдените съдебни вземания
№ по ред № на дело
съд
размер
вид и основание
дата на влизане в сила
страница от делото
забележкаПриложение № 2

Районен съд ……... дело № ............/.............г.
гр.Ихтиман, ул“Иван Вазов“ № 1
тел. ...............................
Изх. № ................/ ...................... г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
за доброволно изпълнение
на основание чл. 182, ал. 2 от ДОПК.........................................................................................................................................
(трите имена/наименование на задълженото лице)

Адрес ..........................................................................................................................................Районен съд – Ихтиман, Ви кани да изплатите доброволно долуописаното задължение (ведно с лихвите до окончателното изплащане) в 7-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление.
Задължението Ви, възникнало от ............................., ведно с лихвите и разноските (ако има такива) до настоящия момент е в размер на .............................
С настоящото сте поканен да заплатите описаните по - горе задължения, както следва:

по транзитната сметка на Върховния касационен съд в БНБ ЦУ - BIC: BNBGBGSD; IBAN: BG78BNBG96613100178101- сумата от ……………....лева, представляваща дължима държавна такса

по сметка на Окръжен съд – София в …………… - BIC: …………………….. сумата от ..............лева,представляваща дължима държавна такса, сумата от .............лева, представляваща разноски за ………………………

по сметка на Районен съд – Ихтиман в ……………- BIC: ………………….: сумата от………лева, ,представляваща дължима държавна такса, сумата от .............лева, представляваща разноски за …………………….

Лихвата се преизчислява към датата на плащане на задължението.

Уведомяваме Ви, че ако горепосоченото задължение не бъде погасено в указания срок, ще предприемем действия за принудителното му събиране.

Доказателства за плащането следва да представите в деловодството на съда в рамките на горепосочения срок.
Ако горепосочените задължения не бъдат погасени и не бъдат представени доказателства за плащане в указания срок, ще бъдат предприети действия по принудителното събиране на посочените суми - издаване на изпълнителен лист и започване на изпълнително производство.

Това ще доведе до допълнителни разходи за Вас: държавна такса от 5.00 лева за издаване на изпълнителния лист, такса за образуване на изпълнителното производство, други такси и разноски.


Секретар:


Приложение № 3


изх. № / г. До
г. д. № ЧСИ
НОХД № Рег. №
АНД № Адрес:ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО
От Районен съд – Ихтиман

Уважаеми господин / госпожо ……………………………………….
На основание чл. 3, ал. 2 от Споразумение за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на Съдебната власт, сключено между Висшия съдебен съвет и Камарата на частните съдебни изпълнители, Ви възлагам събирането на държавните вземания, както следва:
по сметка на Върховния касационен съд …………………- сумата от ……………....лева, представляваща дължима държавна такса

по сметка на Окръжен съд – София в ………………- BIC: ………………. сумата от ..............лева,представляваща дължима държавна такса, сумата от .............лева, представляваща разноски за ……………… експертиза

по сметка на Районен съд – Ихтиман в ………………………: сумата от………лева,представляваща дължима държавна такса, сумата от .............лева, представляваща разноски за ……………… експертиза


Приложение: изпълнителен лист , копие от покана до длъжника за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК, копие от доказателства за получаването на посочената покана.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Списък на банкови сметки

Вид сметка Наименование Банкова сметка BIC Банка
Бюджет ВКС BG 78BNBG96613100178101 BNBGBGSD БНБ ЦУ
Бюджет СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД BG85BNBG96613100173901 BNBGBGSD БНБ
Бюджет ВИШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ BG 69BNBG96613100173801 BNBGBG БНБ ЦУ
Бюджет РАЙОНЕН СЪД ИХТИМАН BG86 СЕСВ 9790 31Н2 8536 00 СЕСВBGSF ЦКБ АД КЛОН

Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA