Начало Структура Процедури Контакти Връзки
  График на Съдебните заседания
  Приключили дела
  Публична продан
  Електронна Призовка
  Електронно Свидетелство
  Такси
  Бюджет
  Вие и съдът
  Образци на Документи
  Информация по Дела
  Вътрешни Правила
  ЗСВ
  Правилник
  Общинско Покритие
  Декларации
  Доклади и отчети
  История
  Адм. секретар
  Деловодство
  Архив
  Бюро "съдимост"
  Служба СИС
  Съдебен Заседател
  Новини
  Въпроси
  Сигнали
О Б Я В А

З А П О В Е Д

№ А – 10

гр. Ихтиман 24.01.2018 година


На основание чл.80, ал.1 от ЗСВ


Н А Р Е Ж Д А М :


Определям „Ден на отворените врати“ за Районен съд гр. Ихтиман – на 16.04.2018 година от 13.00 часа до 16.00 часа.
Заповедта да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители, за сведение и изпълнение.
Изпълнението на заповедта възлагам на човешки ресурси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РС - ИХТИМАН:

(Р. Йорданова)

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЧИТАНО ОТ 02.10.2017 г. РС ИХТИМАН ИМА НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ


1. Банкова сметка за внасяне на:

Държавни такси;
Глоби;
Съдебни разноски;
Такса за свидетелство за съдимост и др.;


IBAN: BG86 СЕСВ 9790 31Н2 8536 00 -
BIC код на ЦКБ АД КЛОН КОСТЕНЕЦ: СЕСВBGSF2. Банкова сметка за внасяне на:

Депозити за вещи лица;
Свидетели, частни суми (гаранции);
Суми по изпълнителни дела;

IBAN: BG93 СЕСВ 9790 33Н2 8536 00
BIC код на ЦКБ АД КЛОН КОСТЕНЕЦ: СЕСВBGSFИ Х Т И М А Н С К И Р А Й О Н Е Н С Ъ Д


З А П О В Е Д

№ А – 192

гр. Ихтиман, 09.10.2017 година


На основание чл.80, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с новоприетия с решение на Пленума на ВСС по т. 7 от протокол № 25 от 3.08.2017 г. Правилник за администрацията на съдилищата, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Служителите от общата, специализираната и администрация на СИС при РС Ихтиман да се запознаят с промените в Правилника за администрацията на съдилищата. Съгласно промените в Правилника:
• Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата, като имат право на свободен достъп и могат да правят справки и без пълномощно по конкретното дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на адвокатска карта / по чл. 77, ал. 3 ПАС/
• Страните, техните представители и адвокатите се запознават с делата в помещенията на деловодството, поради липса на стая за четене на делата, след като попълнят контролен лист. /чл. 78. ал. 1 ПАС/.
• Справки по движението на делата се дават незабавно, като могат да бъдат извършвани и чрез средства за отдалечен достъп /чл. 77, ал. 5 ПАС/. Справките чрез отдалечен достъп включват информация относно движението на делото, дата и час на насрочване на заседание, наличие или липса на обявен съдебен акт и дата на постановяването му, наличие на жалба или протест и дата на подаването им. Справките не включват предоставяне на лични данни на участниците в производството, прочитане съдържанието на книжа по делото, както и изходът от делото.
• Копия от приложените към делата книжа се издават от съдебната администрация в деня на поискването им. Страните и техните представители могат сами да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка, без да изнасят делото извън съдебното деловодство. Копия от приложени към делото книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник на страна по делото, въз основа на писмена молба и след разпореждане на съдията-докладчик /чл.78, ал. 2 ПАС/ .
• При писмено заявление служителите от съответните служби издават съдебни удостоверения и преписи от приложените към делата книжа в деня на постъпване на молбата или най-късно на следващия ден, след разпореждане на съдията-докладчик /чл. 78, ал. 3 ПАС/.
• До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните представители и адвокатите. Денят преди съдебното заседание делата са на разположение на съдията докладчик.

II. Възлагам на служителите от съдебно деловодство считано от 01.01.2018 г., да въведат нарочен регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК, на основание чл. 39, ал. 1, т. 10 от ПАС.
III. Делата, както и книгите и приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността на общата администрация, се внасят в архив с приемателно-предавателен протокол, /чл. 60, ал. 5 и чл. 61 ал. 2 ПАС.
IV. Служителите от Съдебно деловодство следва ежемесечно да проверяват делата без движение и спрените дела и ги докладват на съдията-докладчик /чл. 38, т. 10 ПАС/. Служителите от Съдебно деловодство следва стриктно да следят за своевременното връчване на книжата по делата и изтичане на сроковете за обжалване, както и ежемесечно да извършва проверка на делата, които не са насрочени, и докладва резултата на административния ръководител.
V. Всички книги и регистри да се водят за една календарна година /чл. 29 от ПАС.
VI. Възлагам на служителя „човешки ресурси“ при РС Ихтиман да бъде публикувана информация на интернет страницата на съда, която да включва правилата относно достъпа до информация по делата /т. 1-6 от настоящата заповед/,

Заповедта да се сведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на човешки ресурси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РС - ИХТИМАН:
(Р. Йорданова)


Kарта на Сайта

Copyright © 2008 rsihtiman.org All rights reserved.
Programed by KODIKA