МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

ДО
ИХТИМАНСКИ РАЙОНЕН СЪД

МОЛБА

От___________________________________
ЕГН__________________________________
Адрес_________________________________

ГОСПОДИН / ГОСПОЖО / СЪДИЯ,

Моля, да ми бъде издаден изпълнителен лист по влязлото в сила

 решение №_________ / _________ г.
 присъда№_________ / _________ г.
 определение № __________ /_________ г.
/отбележете необходимото, като задраскате съответното квадратче/

по гр. /нак./ дело № _______ /_______ г. по описа ________ състав на _____съд.

ПРИЛОЖЕНИЕ: пълномощно, вносна бележка за внесена държавна такса (освен в случаите, когато такава не се заплаща).

Дата:__________________ С уважение:
/ден, месец, година/
гр.
Попълва се при получаването на документите

Днес, , ___________
/Дата/ /име, презиме, фамилия/
в качеството си на _______
получих
/посочва се вида на документа и бр. страници/
от гр./нак./дело № / г., състав на съд.

Деловодител: Получател:


Създаден © 2008 rsihtiman.org Всички права запазени.