Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) И. В.С.
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Районен съд Ихтиман, Съдия

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
………не……………………………………………...…………………………………………………………………
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
………не………………………………………………………………………………………………………...
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
………не………………………………………………..………………………………………………………………

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
………не……………………………………………..…………………………………………………………………
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
………не…………………………………………….…………………………………………………………………
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
………не……………………………………………… ………………………………………………………………

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): НЕ

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
………не…………………………………………… …………………………………………………………………

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
няма такива


Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 14.05.2013г. Декларатор: …………………
Обратно      
Създаден © 2008 rsihtiman.org Всички права запазени.